Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės

2014-09-18 10:13   Peržiūros : 2391   Spausdinti


PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2013 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. 1-264
Įsigalioja nuo 2014 metų gegužės 1 d.

 

Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės (toliau - Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [8.1], statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(2):1999 [8.4] ir Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais [8.3].

2. Taisyklės parengtos pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie standartus ir techninius reglamentus pateikimo tvarką, reikalavimus.

3. Šildymo sistemos, naudojančios kietąjį kurą, Taisyklėse - šildymo įrenginiai (židiniai, krosnys, katilai), kūrenami kietuoju kuru (toliau vadinama - šildymo įrenginiai), ir degimo produktams šalinti skirti jungiamieji dūmtakiai ir dūmtraukiai.

4. Taisyklių reikalavimai privalomi visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, statinių savininkams (valdytojams ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [8.1].

5. Be šių Taisyklių, būtina vadovautis teisės aktų, nustatančių esminius statinio reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, reikalavimais, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais, šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gamintojo pateikta technine informacija.

6. Taisyklės taikomos:

6.1. projektuojant ir statant naujus statinius;

6.2. rekonstruojamoms statinių dalims;

6.3. keičiant statinių ar statinių dalių naudojimo paskirtį;

6.4. remontuojamoms statinių dalims, jei remontuojant statinius keičiamos šildymo sistemos, naudojančios kietąjį kurą, ar kitaip daromas poveikis jų išdėstymui ar apimčiai.

7. Įrengiamoms šildymo sistemoms, naudojančioms kietąjį kurą, taip pat taikomi Taisyklių reikalavimai ir jos turi atitikti projektą.

 

II. NUORODOS

 

8. Taisyklėse pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

8.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 41-1539);

8.3. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510);

8.4. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" (Žin., 2000, Nr. 17-424);

8.5. statybos techninį reglamentą STR 2.09.02:2005 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" (Žin., 2005, Nr. 75-2729; 2005, Nr. 111);

8.6. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. D1-656 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo" (Žin., 2013, Nr. 95-4734);

8.7. Lietuvos standartą LST EN 1443:2003 „Dūmtraukiai. Bendrieji reikalavimai";

8.8. Lietuvos standartą LST EN 13384-1:2003+A2:2008 „Dūmtraukiai. Šiluminių ir aerohidrodinaminių charakteristikų skaičiavimo metodai. 1 dalis. Vienakanaliai dūmtraukiai";

8.9. Lietuvos standartą LST EN 13384-3:2006 „Dūmtraukiai. Šiluminių ir aerohidrodinaminių charakteristikų skaičiavimo metodai. 3 dalis. Vieno šildytuvo dūmtraukių diagramų ir lentelių sudarymo metodai";

8.10. Lietuvos standartą LST EN 1856-2:2009 „Dūmtraukiai. Metalinių dūmtraukių reikalavimai. 2 dalis. Dūmtakio metaliniai pamušalai ir jungiamieji vamzdžiai";

8.11. Lietuvos standartą LST EN 771-1:2011 „Mūro gaminių techniniai reikalavimai.
1 dalis. Keraminiai mūro gaminiai";

8.12. Lietuvos standartą LST EN 771-2:2011 „Mūro gaminių techniniai reikalavimai.
2 dalis. Silikatiniai mūro gaminiai";

8.13. Lietuvos standartą LST EN 14706:2013 „Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Didžiausiosios eksploatavimo temperatūros nustatymas".

 

III. Pagrindinės sąvokos

 

9. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [8.1], statybos techniniuose reglamentuose STR 2.09.02:2005 [8.5], Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose [8.3], LST EN ISO 13943 ir LST EN 13501 serijos standartuose apibrėžtas sąvokas.

 

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

10. Pastatai, kuriuose draudžiama įrengti šildymo sistemas, naudojančias kietąjį kurą, pateikti Taisyklių 1 priede.

11. Pastatuose ir patalpose, kurių kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų aukštesnė kaip Dg, įrengti šildymo sistemas, naudojančias kietąjį kurą, draudžiama (išskyrus Taisyklių 1 priede numatytą atvejį, kuris aprašytas (6) paaiškinime).

12. Pastatus, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė yra ne didesnė kaip 4 m, leidžiama šildyti dviaukščiais šildymo įrenginiais - krosnimis ar židiniais su izoliuotomis pakuromis ir dūmtraukiais kiekviename aukšte, o dviaukščius butus - pirmame aukšte įrengus vieną pakurą.

13. Degimo produktai iš šildymo įrenginio turi būti šalinami per vertikalų dūmtraukį. Dūmtraukiai gali būti pasvirę nuo vertikalios krypties ne didesniu kaip 45° kampu, o viršutinės dalies nuokrypis horizontalia kryptimi - ne didesnis kaip 1 m.

14. Kietojo kuro šildymo įrenginiams turi būti naudojami statybos produktai ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės.

15. Bendrojo lavinimo mokyklose, ikimokyklinėse įstaigose, gydymo, poilsio namuose šildymo įrenginių pakuros turi būti patalpose arba koridoriuose, kuriuose yra natūraliosios traukos vėdinimas ir varstomi langai ar langai su orlaidėmis.

16. Pastatuose, kuriuose yra šildymo įrenginiai, draudžiama:

16.1. įrengti vėdinimo sistemą su priverstiniu oro šalinimu, jeigu nenumatytas oro pritekėjimas;

16.2. kreipti dūmus į vėdinimo kanalus, dūmų kanaluose įrengti vėdinamąsias groteles, prie jų jungti vėdinimo kanalus.

17. Dūmtraukius, įrengiamus pastato išorinėse lauko atitvarinėse konstrukcijose, draudžiama šiltinti statybos produktais, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2-s1, d0.

18. Draudžiama šildymo įrenginių degimo produktus šalinti per kanalus arba dūmtraukius, prie kurių prijungti dujiniai arba skystojo kuro šildymo įrenginiai.

19. Prie vieno dūmtraukio galima prijungti ne daugiau kaip du tame pačiame statinio aukšte esančius šildymo įrenginius. Dūmtraukis įrengiamas laikantis vieno iš šių reikalavimų:

19.1. bendro dūmtraukio viduje, apatinėje dalyje turi būti įrengta iš tokių pat statybos produktų kaip dūmtraukis ne žemesnė kaip 1 m aukščio pertvara, atskirianti jungiamųjų dūmtakių zonas. Skiriamosios pertvaros aukštis skaičiuojamas nuo atskirų šildymo įrenginių prijungimo į dūmtraukį vietos;

19.2. ten, kur du šildymo įrenginiai su dūmtraukiu sujungiami iš skirtingų pusių, jų jungiamųjų dūmtakių aukščių skirtumas turi būti ne mažesnis kaip 600 mm, o šildymo įrenginiai jungiamuosiuose dūmtakiuose turi turėti atskiras sklendes. Šiuo atveju abu šildymo įrenginiai turi priklausyti vienam naudotojui.

20. Dūmtraukio skerspjūvis parenkamas vadovaujantis 1 lentele ir 1 paveikslu, taip pat pagal šildymo įrenginio gamintojo techninius reikalavimus, atsižvelgiant į kuro rūšį, sudaromą slėgį ir šildymo įrenginio galingumą, arba gali būti apskaičiuojamas vadovaujantis LST EN 13384-1 [8.8], LST EN 13384-3 [8.9] serijos standartais. Dūmtraukio skerspjūvis neturi būti  mažesnis už šildymo įrenginio degimo produktams šalinti skirto jungiamojo vamzdžio skerspjūvį. Jeigu keletas šildymo įrenginių prijungti į tą patį dūmtraukį, jo skerspjūvis neturi būti mažesnis už susumuotą šildymo įrenginiams reikalingą skerspjūvių plotą.

 

Dūmtraukio skerspjūvio nustatymas

1 lentelė

Šildymo įrenginio tipas

Minimalus dūmtraukio skerspjūvis

Iki 20 kW galingumo šildymo įrenginys su degimo metu uždaroma pakura

125 mm(1)
0,012 kv. m(2)

Iki 30 kW galingumo šildymo įrenginys su degimo metu uždaroma pakura

150 mm(1)
0,018 kv. m(2)

Nuo 30 iki 50 kW galingumo šildymo įrenginys su degimo metu uždaroma pakura

175 mm(1)
0,024 kv. m(2)

Šildymo įrenginys su degimo metu neuždaroma, ne didesne kaip 0,15 kub. m pakura

200 mm(1)
0,031 kv. m(2)

Šildymo įrenginys su degimo metu neuždaroma, didesne kaip 0,15 kub. m tūrio pakura arba šildymo įrenginys, kurio galingumas didesnis kaip 50 kW

skerspjūvis parenkamas iš 1 paveiksle pažymėto ploto

(1) Apvalaus dūmtraukio skersmuo.
(2) Stačiakampio dūmtraukio minimalus skerspjūvio plotas.

 1 paveikslas. Dūmtraukio skerspjūvio priklausomybė nuo šildymo įrenginio pakuros tūrio ir dūmtraukio aukščio

              1 paveikslas. Dūmtraukio skerspjūvio priklausomybė nuo šildymo įrenginio pakuros tūrio ir dūmtraukio aukščio

 

21. Jeigu šildymo įrenginių degimo produktams šalinti skirtuose jungiamuosiuose vamzdžiuose nėra sklendžių (krosniakaiščių), dūmtraukiuose būtina įrengti ranka valdomas sklendes su ne mažesne kaip 15 mm skersmens kiauryme arba jų plotas turi būti 5 proc. mažesnis už dūmtraukio kanalo plotą.

22. Dūmtraukio aukštis nuo šildymo įrenginio pakuros apačios iki dūmtraukio viršaus turi būti ne mažesnis kaip 3 m.

23. Dūmų traukai mažinti gali būti naudojami traukos reguliatoriai, kurie įrengiami pagal gamintojo techninius reikalavimus. Dūmų traukai padidinti leidžiama naudoti tam skirtus mechaninius ventiliatorius, montuojamus dūmtraukių viršuje. Jeigu mechaninis ventiliatorius įrengiamas dūmtraukio apatinėje dalyje, dūmtraukis turi atitikti ne žemesnę kaip P1 slėgio klasę [8.7].

24. Dūmtraukio viršus, skaičiuojamas pagal aukščiausią stogą arba to paties ar priblokuoto statinio stogą, esantį mažesniu kaip 3 m atstumu nuo dūmtraukio, kaip parodyta 2 paveiksle, turi būti:

24.1. ne žemiau kaip 1 m virš plokščio stogo;

24.2. ne žemiau kaip 0,5 m virš stogo kraigo arba parapeto, jeigu atstumas tarp dūmtraukio ir kraigo arba parapeto mažesnis kaip 1,5 m;

24.3. ne žemiau kaip stogo kraigas arba parapetas, jeigu atstumas tarp dūmtraukio ir stogo kraigo arba parapeto yra nuo 1,5 iki 3 m;

24.4. ne žemiau kaip linija, einanti nuo horizontalios ašies 10° kampu žemyn nuo kraigo, kai dūmtraukis nuo kraigo yra nutolęs daugiau nei per 3 m;

24.5. ne žemiau kaip 1 m virš varstomo lango, jeigu atstumas horizontalioje projekcijoje nuo dūmtraukio iki lango yra 3 m arba mažesnis;

24.6. statiniuose, kurių stogai priskiriami FROOF(t1) degumo klasei [8.3], dūmtraukio viršus turi būti 0,5 m aukščiau stogo, nei parodyta 2 paveiksle.

 2 paveikslas. Dūmtraukių išdėstymo principas
          2 paveikslas. Dūmtraukių išdėstymo principas

 

25. Dūmtraukiai, atitinkantys darniųjų standartų reikalavimus [8.6], turi būti:

25.1. parenkami atsižvelgiant į šildymo įrenginio gamintojo deklaruojamą degimo produktų temperatūrą, bet ne žemesnės kaip T400 temperatūros klasės;

25.2. ne žemesnio kaip N1 slėgio klasės, kai degimo produktai šalinami natūralia trauka, ir atitinkamai P1 (iki 200 Pa) arba H1 (iki 5000 Pa), kai degimo produktai šalinami priverstinai;

25.3. W arba D atsparumo kondensato poveikiui, atsižvelgiant į dūmtraukio veikimo sąlygas;

25.4. 3 atsparumo korozijai klasės. Dūmtraukių atsparumas korozijai gali būti 2 klasės (deginant natūralią malkinę medieną, kurios drėgnumas ne didesnis kaip 20 proc.) arba Vm klasės, kai atsparumas korozijai deklaruojamas pagal LST EN 1856 serijos standartus. V2 atsparumo korozijai klasės metalinių dūmtraukių vidinė sienelė turi būti ne plonesnė kaip 0,5 mm. Vm atsparumo korozijai klasės metalinių dūmtraukių vidinės sienelės medžiagos tipas turi būti ne žemesnis kaip L20, o storis - ne mažesnis kaip 0,5 mm;

25.5. G atsparumo suodžių gaisrui klasės.

26. Dūmtraukiai įrengiami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija arba turi būti pilnavidurių plytų [8.11, 8.12]. Mūrui turi būti naudojami karščiui atsparūs skiediniai [8.6]. Dūmtraukio  sienelės storis - ne mažesnis kaip 120 mm.

27. Pilnavidurių plytų, išskyrus molio, dūmtraukiuose privaloma įrengti įdėklus (pamušalus) [8.6], apsaugančius juos nuo ardančių dervų ir rūgščių kondensatų poveikio, atitinkančius 25 punkto reikalavimus. Metalinių įdėklų segmentai turi būti sujungiami nerūdijančio plieno kniedėmis ar specialiais užraktais.

28. Metalinius dūmtraukius draudžiama įrengti vienasienius, neizoliuotus.

29. Turi būti numatyta galimybė dūmtraukius ir ilgesnius kaip 1000 mm jungiamuosius dūmtakius valyti, tam tikslui įrengiant valymo ir apžiūros angas. Pravalos durelės
 (žr. 3 pav.) turi būti sandarios, iš karščiui atsparių, ne žemesnės kaip A1 degumo klasės statybos produktų.

30. Jungiamieji dūmtakio vamzdžiai turi sudaryti vertikalia kryptimi ne didesnį kaip 90° kampą (žr. 3 pav.). Jungiamieji dūmtakio vamzdžiai turi atitikti 25 punkto reikalavimus arba jų sienelės turi būti:

30.1. pilnavidurių molio plytų - ne plonesnės kaip 120 mm;

30.2. karščiui atsparaus betono - ne plonesnės kaip 60 mm;

30.3. keraminės arba ketaus - ne plonesnės kaip 4 mm;

30.4. daugiasluoksnio lanksčiojo metalo [8.10] - pagamintos iš ne žemesnio kaip L50 medžiagos tipo, ne plonesnės kaip 0,1 mm storio.

3 paveikslas. Dūmtraukio prijungimo prie šildymo įrenginio principas
3 paveikslas. Dūmtraukio prijungimo prie šildymo įrenginio principas

 

31. Jungiamojo dūmtakio skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip šildymo įrenginio, prie kurio jungiamas, angos skerspjūvis.

32. Nuo neizoliuoto keraminio, ketaus, betoninio ir metalinio jungiamojo dūmtakio sienelių turi būti išlaikomi ne mažesni kaip 500 mm atstumai iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė mažesnė kaip A2-s1, d0, ir kitų degių medžiagų. Nuo keraminio, ketaus, betoninio ir metalinio jungiamojo dūmtakio išorinių paviršių, izoliuotų ne mažesnio kaip 50 mm storio, ne žemesnės kaip A1 degumo klasės statybos produktais, turinčiais maksimalią eksploatavimo temperatūrą, ne žemesnę kaip 600 °C [8.13], turi būti išlaikomi ne mažesni kaip 250 mm atstumai iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė mažesnė kaip A2-s1, d0, ir kitų degių medžiagų.

33. Mūrinių dūmtraukių viršų reikia apsaugoti nuo kritulių.

34. Ant dūmtraukių leidžiama įtaisyti lengvai nuimamus, apsaugančius nuo kritulių stogelius. Atstumas nuo dūmtraukio viršaus iki stogelio turi būti ne mažesnis kaip dūmų kanalo skersmuo arba ilgiausioji jo kraštinė. Šiuo atveju stogo danga privalo būti Broof (t1) degumo klasės.

35. Jei statinio stogo danga yra Froof (t1) degumo klasės, dūmtraukiai privalo turėti kibirkščių gaudiklius. Tam naudojami iš ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktų pagaminti tinkleliai, kurių akutės ne didesnės kaip 15 × 15 mm.

36. Dūmtraukiams, atitinkantiems darniųjų standartų reikalavimus [8.6] (žymėjimo pavyzdys pateiktas Taisyklių 2 priede), privaloma išlaikyti gamintojo nurodytus atstumus [8.7] iki žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų ir kitų degių medžiagų.

37. Atstumas nuo dūmtraukio sienelės išorinio paviršiaus iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2-s1, d0, ir kitų degių medžiagų (išskyrus ne žemesnės kaip DFL degumo klasės grindų dangas [8.3]), turi būti ne mažesnis kaip (žr. 4 pav.):

37.1. 250 mm;

37.2. 150 mm - iki žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų, per visą konstrukcijos storį apsaugotų A2-s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K. 

 4 paveikslas. Atstumų iki žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų ir kitų medžiagų nuo išorinio dūmtraukio paviršiaus nustatymo principas
          4 paveikslas. Atstumų iki žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų ir kitų medžiagų nuo išorinio dūmtraukio paviršiaus nustatymo principas

 

38. Atstumas tarp šildymo įrenginio (išskyrus metalinio) ir statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2-s1, d0, ir kitų degių medžiagų, turi būti ne mažesnis, nei nurodyta gamintojo reikalavimuose, arba:

38.1. 250 mm - nuo šildymo įrenginio, kuris skirtas ne nuolatiniam patalpos šildymui;

38.2. 500 mm - nuo kitokio šildymo įrenginio;

38.3. 500 mm ir 1000 mm - nuo šildymo įrenginio ir neapsaugotų žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės lubų.

39. 38 punkte nurodytus atstumus galima sumažinti 50 proc., kai statinio konstrukcijos, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2-s1, d0, ir kitos degios medžiagos apsaugomos ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K, o storis ne mažesnis kaip 12 mm. Minėta apsauga turi būti papildomai 150 mm didesnė už šildymo įrenginio išorinius matmenis (žr. 5 pav.).

 

40. Atstumas nuo metalinio šildymo įrenginio turi būti ne mažesnis, nei nurodyta gamintojo reikalavimuose, arba, kaip pateikta 2 lentelėje:

 

Atstumai tarp metalinio šildymo įrenginio ir statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2-s1, d0, ir kitų degių medžiagų  

                                                                                                                                                  2 lentelė

Paviršiaus temperatūros klasė

Saugus atstumas (mm)

metalinis šildymo įrenginys

paviršiaus temperatūra (°C)

horizontaliai

iki lubų

iki grindų

Šiltas paviršius

maks. 80

50

150

-

Karštas paviršius

aukštesnė kaip 80-140

150(1)

250

100

Degimo paviršius

aukštesnė kaip 140-350

500(1)

1000(1)

250(1)

Labai įkaitęs paviršius

aukštesnė kaip 350-600

1000(1)

1200(1)

1000(1)

 

(1) Saugų atstumą galima sumažinti 50 proc., kai statinio konstrukcijos, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2-s1, d0, ir kitos degios medžiagos apsaugomos ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K, o storis ne mažesnis kaip 12 mm. Minėta apsauga turi būti papildomai 150 mm didesnė už šildymo įrenginio išorinius matmenis (žr. 5 pav.).

5 paveikslas. Sienos, pertvaros ar grindų prie šildymo įrenginio, kurio šildomojo paviršiaus temperatūra aukštesnė nei 80 °C, apsaugos principas
5 paveikslas. Sienos, pertvaros ar grindų prie šildymo įrenginio, kurio šildomojo paviršiaus temperatūra aukštesnė nei 80 °C, apsaugos principas

 

41. Atstumas nuo pakuros iki priešais esančios bet kokio degumo statinio konstrukcijos ir kitų degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 1250 mm (žr. 6 pav.).

6 paveikslas. Atstumo tarp šildymo įrenginio ir statinio konstrukcijos ir kitų degių medžiagų nustatymo principas
6 paveikslas. Atstumo tarp šildymo įrenginio ir statinio konstrukcijos ir kitų degių medžiagų nustatymo principas

 

42. Žemesnės kaip A2FL degumo klasės grindys po šildymo įrenginio pakuros durelėmis ne mažesniame kaip 700 × 500 mm plote turi būti uždengtos ne mažesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktais (žr. 5 pav.). Grindų priešais šildymo įrenginio pakurą apsaugos ilgis į abi puses turi būti po 150 mm didesnis už pakuros angos plotį.

43. Atstumas nuo grindų iki pakuros durelių, pelenų rinktuvų ar dujų kaitos kanalo dugno turi būti ne mažesnis kaip 210 mm, jeigu perdanga arba grindys yra žemesnės kaip A2FL degumo klasės. Leidžiama pakuros dureles, pelenų rinktuvą ar dujų kaitos kanalo dugną įrengti grindų lygyje, kai perdanga arba grindys yra ne žemesnės kaip A2FL degumo klasės.

44. Žemesnės kaip A2FL degumo klasės grindis po šildymo įrenginiu, kurio kojelės žemesnės kaip 100 mm, reikia apsaugoti ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šiluminis laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K, o storis ne mažesnis kaip 12 mm. Minėta apsauga turi būti 150 mm didesnė už šildymo įrenginio išorinius matmenis.

_________________________

 

                                                                                      Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklių  

                                                                                      1 priedas

 

 

PASTATAI, KURIUOSE DRAUDŽIAMA ĮRENGTI ŠILDYMO SISTEMAS, NAUDOJANČIAS KIETĄJĮ KURĄ

 

 

 

Eil.

Nr.

 

Pastatų paskirtis [8.2]

Rodikliai, kuriuos viršijus draudžiama įrengti šildymo sistemas, naudojančias kietąjį kurą(1)

Aukščiausio aukšto grindų altitudė (m)(4)

Žmonių skaičius

(vnt.)(6)

1.

Daugiabučiai gyvenamieji pastatai

>16(5)

 

2.

Įvairių socialinių grupių gyvenamieji pastatai

>4(2)

>50

3.

Viešbučių pastatai

>4

>50

4.

Administraciniai pastatai

>4

>100

5.

Prekybos pastatai

>4

>100

6.

Paslaugų pastatai

>4

>100

7.

Maitinimo pastatai

>4

>100

8.

Transporto pastatai

>4

 

9.

Garažų pastatai

>4

 

10.

Gamybos, pramonės pastatai

>4

 

11.

Sandėliavimo pastatai

>4

 

12.

Kultūros pastatai

>4

 

13.

Mokslo pastatai

>4(2)(3)

 

14.

Gydymo pastatai

>4

>25

15.

Poilsio pastatai

>4

>25

16.

Sporto pastatai

>4

 

17.

Religiniai pastatai

>4

 

18.

Specialieji pastatai

>4

>25

19.

Pagalbinio ūkio pastatai

>4

 

20.

Kita (fermų pastatai)

>4

 

21.

Kita (ūkio)

>4

 

 

PAAIŠKINIMAI:

(1) Abu rodikliai vertinami atskirai.

(2) Draudžiama vaikų ikimokyklinėse įstaigose, kuriose vaikai būna nakties metu.

(3) Draudžiama bendrojo lavinimo mokyklų miegamuosiuose korpusuose.

(4) Statiniuose aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudė (toliau - aukščiausio aukšto grindų altitudė) skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, - nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės (toliau - žemės paviršiaus altitudė).

(5) Gyvenamųjų - daugiabučių pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė yra iki
26,5 m, viršutiniame aukšte esančiuose butuose leidžiama įrengti šildymo sistemas, naudojančias kietąjį kurą.

(6) Kai kietojo kuro šildymo įrenginys nuo kitų patalpų atskiriamas REI 45 priešgaisrinėmis perdangomis ir EI 45 priešgaisrinėmis pertvaromis, kuriose įrengti atitinkamo atsparumo ugniai angų užpildai (pvz., EW 30-C duris), o šiluma nuo šildymo įrenginių į patalpą atiduodama netiesiogiai (pvz., vandens, garo, oro įrenginiais), žmonių skaičiaus  ir pastatų ar patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų apribojimai netaikomi.

_______________________ 

 

Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą,
gaisrinės saugos taisyklių
2 priedas

 

 Dūmtraukio žymėjimo pavyzdys


Kategorijos: Šildymas (tema), Židiniai, krosnys, kieto kuro katilai, Kieto kuro, malkiniai, granuliniai katilai, Dūmtraukiai, kaminai, kaminų įdėklai
Visi kategorijos straipsniai
Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminiai šilumos siurbliai, geoterminio šildymo kaina, įranga, šildymas ir vėsinimas geoterminiais šilumos siurbliais 

Mažoji renovacija

Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas. Pagal mažosios renovacijos arba šilumos punktų atnaujinimo programą daugiabučių bendrijoms ir gyventojams, planuojantiems diegti šildymo sistemos efektyvumo didinimo priemones, numatyta iki 80 proc. valstybės parama. Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d. 

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės 

Cirkuliaciniai siurbliai

Geriausi cirkuliaciniai siurbliai

Cirkuliacinis siurblys, kaip išsirinkti kokybišką cirkuliacinį siurblį, svarbūs cirkuliacinio siurblio parametrai  

Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.  

Šildymo valdymas termostatais

Šildymo valdymas termostatais

Raktas į šilumos energijos taupymą ir komfortą yra poreikiais grįstas tikslus šildymo sistemos valdymas. Naujos kartos termostatai turi daugiau reguliavimo funkcijų, o jų pačių valdymas labai paprastas. 

Geriausi šilumos siurbliai

Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos 

Grindų danga šildomoms grindims

Grindų danga šildomoms grindims

Geriausios grindinės dangos šildomoms grindims, kokios grindų dangos tinka šildomoms grindims 

Šildymo sistemos įrengimas

Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas. 

Židinio įrengimas

Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija 

Grindjuostinis šildymas

Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai. 

Katiliniu įrengimas

Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga 

Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminio šildymo sistemos įrengimas

Kaip įrengti geoterminį šildymą, šilumos siurbliai, geoterminio šildymo sistemos efektyvumo, galingumo skaičiavimas, geoterminio šildymo sistemos montavimas 

Šilumos siurbliai oras-vanduo

Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina 

Geoterminio šildymo kaina

Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.  

Koklių mūrijimas

Koklių mūrijimas

Kaip mūryti koklius, koklių savybės, rūšys, šildomos koklinės sienelės konstrukcija ir koklių dėjimo technologija. 

Šildymo sistemos balansavimas

Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.  

Kieto kuro katilai

Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą 

Kamino montavimas

Kamino montavimas

Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas  

Vandens šildytuvai

Vandens šildytuvai

Geriausi vandens šildytuvai, turiniai ir momentiniai vandens šildytuvai, boileriai,  

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 19
Geoterminio šildymo sistemos, šilumos siurbliai, NIBE atstovas Lietuvoje. Šilumos siurbliai oras - vanduo, išmetamo oro šilumos siurbliai, geoterminiai šilumos siurbliai. Išmanūs šilumos siurbliai
Zarasų g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-675-96111, +370-698-10817, Mobilus: +370-615-46248, El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt
ŠVOK sistemų valdymo ir automatizavimo sprendimai ir įranga. Išmanus ŠVOK sistemų valdymas. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų automatizavimas.
A.Juozapavičiaus pr. 27-5, Kaunas
Telefonas: +370-37-392248, El. paštas: info.lt@imi-hydronic.com
Modulinių, keraminio įdėklo dūmtraukių sistemos iš Vokietijos
Liepų g. 14, Kluoniškio km., , Kauno r.
Mobilus: +370-612-45977, El. paštas: info@tonabaltija.lt
Šilumos siurbliai oras-vanduo, geoterminis šildymas, grindinio ir kapiliarinio šildymo bei vėsinimo sistemos , aukšto efektyvumo rekuperatoriai ir vėdinimo sistemos.
Žirmūnų g. 139A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2643582, Mobilus: +370-656-26012, El. paštas: info@tenko.lt
Grindinio šildymo įrengimai.Vandentiekio, nuotekų sistemos įrengimai ir prekės.Santechnika. Santechnikos prekės.katilai.Ventiliacija.
Kalvarijos g. 7, Kaunas
Telefonas: +370-37-391555, +370-37-313539, Mobilus: +370-687-35166, El. paštas: gerunda@gerunda.lt
Kieto kuro katilai
Draugystės g. 19, Kaunas
Telefonas: +370-37-451668, +370-687-83178, Mobilus: +370-698-80630, El. paštas: info@technikajums.lt
Šildymo sistemų įrengimas, vėdinimo sistemų įrengimas, santechnikos darbai, nuotekų sistemų montavimas. Šildymo, vėdinimo, santechnikos sistemų montavimas, remontas, keitimas. Šildomų grindų įrengimas.
Vasaros g. 48A, 15 korpusas, Marijampolė
Telefonas: +370-699-65355, Mobilus: +370-699-65355, El. paštas: rokmonas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 19
Geoterminio šildymo įrengimas Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminiai šilumos siurbliai, geoterminio šildymo kaina, įranga, šildymas ir vėsinimas geoterminiais šilumos siurbliais

Mažoji renovacija Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas. Pagal mažosios renovacijos arba šilumos punktų atnaujinimo programą daugiabučių bendrijoms ir gyventojams, planuojantiems diegti šildymo sistemos efektyvumo didinimo priemones, numatyta iki 80 proc. valstybės parama. Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d.

Energijos taupymo sprendimai Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės

Cirkuliaciniai siurbliai Geriausi cirkuliaciniai siurbliai

Cirkuliacinis siurblys, kaip išsirinkti kokybišką cirkuliacinį siurblį, svarbūs cirkuliacinio siurblio parametrai

Šilumos siurbliai Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.

Šildymo valdymas termostatais Šildymo valdymas termostatais

Raktas į šilumos energijos taupymą ir komfortą yra poreikiais grįstas tikslus šildymo sistemos valdymas. Naujos kartos termostatai turi daugiau reguliavimo funkcijų, o jų pačių valdymas labai paprastas.

Geriausi šilumos siurbliai Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos

Grindų danga šildomoms grindims Grindų danga šildomoms grindims

Geriausios grindinės dangos šildomoms grindims, kokios grindų dangos tinka šildomoms grindims

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

Židinio įrengimas Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Kaip išsirinkti malkas Kaip išsirinkti malkas

Geriausios malkos kūrenimui, židiniui, medienos energetinės sąvybės, malkų pritaikymas, kieto kuro pasirinkimas

Katiliniu įrengimas Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga

Geoterminio šildymo įrengimas Geoterminio šildymo sistemos įrengimas

Kaip įrengti geoterminį šildymą, šilumos siurbliai, geoterminio šildymo sistemos efektyvumo, galingumo skaičiavimas, geoterminio šildymo sistemos montavimas

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Geoterminio šildymo kaina Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.

Koklių mūrijimas Koklių mūrijimas

Kaip mūryti koklius, koklių savybės, rūšys, šildomos koklinės sienelės konstrukcija ir koklių dėjimo technologija.

Šildymo sistemos balansavimas Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą

Kamino montavimas Kamino montavimas

Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas

Vandens šildytuvai Vandens šildytuvai

Geriausi vandens šildytuvai, turiniai ir momentiniai vandens šildytuvai, boileriai,

Grindinio šildymo sistemos automatizavimas Grindinio šildymo sistemos automatizavimas ir reguliavimo įranga

Grindinio šildymo kolektorius ir automatinis srautų valdymas, grindinio šildymo automatizavimas, oro ir purvo šalinimas iš grindinio šildymo sistemos, grindinis šildymas.

Šilumos siurblys Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį

Elektrinė pirties krosnelė Elektrinė pirties krosnelė

Kaip apskaičiuoti reikiamą pirties elektrinės krosnelės galią?

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Židinio apdaila

Klasikinių ir modernių židinių apdaila, židinio apdaila akmeniu ir kokliais,

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

Parama šildymo katilo keitimui Parama šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.

Kaimiškos viryklės mūrijimas Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies mūrijimas, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šildomos ir vėsinamos grindys - du zuikiai vienu šūviu Šildomos ir vėsinamos grindys

Šilumos siurblys su vėsinimo funkcija, kaip įrengti vėsinančias grindis

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Kokį šildymo būdą rinktis Šildymo projektavimas

Kokį šildymo būdą rinktis ir kaip projektuoti kombinuotą šildymo sistemą

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Šildymo sistemos praplovimas Šildymo sistemos praplovimas

Kaip praplauti šildymo sistemą

Orinio šildymo sistema iš šildymo Orinė šildymo sistema iš židinio

Židinio su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas, židinio galingumo skaičiavimas

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Šilumos siurbliai Oras-vanduo šilumos siurblių sprendimai renovacijai

Šilumos siurbliai, šilumos siurbliai oras vanduo, oras vanduo šilumos siurbliai renovacijai.

Žemos temperatūros šildymo radiatoriai Žemos temperatūros šildymo sistemos įrengimas

Radiatorių ir grindinio šildymo derinys vienoje sistemoje, modernios šildymo sistemos projektavimas

Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu?

Koks turėtų būti žemų temperatūrų radiatorius derinamas su grindiniu šildymu

Ar galima įrengti konvektorius 40 cm tarpe tarp lango ir grindų Ar galima įrengti konvektorius 40 cm tarpe tarp lango ir grindų?

Mažo aukščio konvekcinių radiatorių šildytuvų panaudojimas

Olegas Demčenko Ar galima įrengti šildomas grindis ant plytelėmis išklotų grindų?

Atsako Olegas Demčenko, UAB „Šilputa" pardavimų vadovas

daugiau
Putų polistirolas grindų šildymui

Ar pakanka EPS 80 markės polistirolo šildomoms gyvenamosios paskirties grindims?

daugiau
silumos punkltas Kaip įvertinti daugiabučio šilumos punkto būklę?

Atsako Egidijus Kukta, UAB „Artakija" komercijos direktorius

daugiau
Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui?

Kaip paskaičiuoti reikiamą šilumos siurblio galią senam namui

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

šiluminės energijos taupymas
Ekologiškas ir efektyvus šiluminės energijos taupymas

Nuolaida vandens minkštinimo įrenginiams.

Nibe šilumos siurbliai
NIBE Road Show Lietuvoje jau kovo 28-31 d.

NIBE ekspomobilis jau rieda per Europą ir Lietuvoje šieme...

elektromagnetinis vandens apdorojimo įrenginys
Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

Šilumos siurblys oras/vanduo NIBE SPLIT

Naujos kartos šilumos siurblys oras/vanduo su kintamo gal...

Išmanūs šilumos siurbliai
NIBE šilumos siurbliai - išmanus energijos naudojimas, pagal elektros kainą biržoje

Išmanūs NIBE šilumos siurbliai dirba reaguojant į elektro...

Šilumos siurblys oras/vanduo NIBE F2040

Šilumos siurbliai oras/vanduo NIBE F2040 specialiai sukur...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Geoterminis šildymas

Šildymo sistema, geoterminiai šilumos siurbliai, energijo...

siurblys siurbliai oras - vanduo
Šilumos siurblys Oras - Vanduo

Grindinė šildymo sistema, karšto vandens šildymas, šilumo...

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos-prekyba kaunas-Gerunda, Uab

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos-prekyba kaunas-Gerun...

kieto kuro katilai Kaune
Kieto kuro katilai Kaune

Kieto kuro katilas

Moderni šilumos sistema - su valstybės parama kone per pus pigiau

Nepraleiskite progos modernią šilumos sistemą įsirengti k...

Namas su geoterminiu šildymu
Modernūs šilumos siurbliai

Didelio efektyvumo, tyliai veikiantys, kintamos galios ši...

Šilumos siurbliai Vilniuje
Šilumos siurbliai Vilniuje

UAB „Terra Energy“ – šilumos siurbliai Vilniuje, šildymo ...

Parama keičiantiems senas iškastinio kuro šildymo sistemas, gyventojams

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams 2020, parama i...

keramikiniai ideklai vilniuje
Keramikiniai kaminai Vilniuje

Kaminai su keramikiniu įdėklu Vilniuje, prekyba kaminais ...

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su LSZH izoliacija

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su L...

Šildymo įranga

Šildymo įranga - šildymo katilai, šilumos reguliatoriai, ...

1 2 3 4
Geriausi šilumos siurbliai Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

Židinio įrengimas Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Kaip išsirinkti malkas Kaip išsirinkti malkas

Geriausios malkos kūrenimui, židiniui, medienos energetinės sąvybės, malkų pritaikymas, kieto kuro pasirinkimas

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Šildymo sistemos balansavimas Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą

Šilumos siurblys Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Židinio apdaila

Klasikinių ir modernių židinių apdaila, židinio apdaila akmeniu ir kokliais,

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

Parama šildymo katilo keitimui Parama šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.

Kaimiškos viryklės mūrijimas Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies mūrijimas, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šildomos ir vėsinamos grindys - du zuikiai vienu šūviu Šildomos ir vėsinamos grindys

Šilumos siurblys su vėsinimo funkcija, kaip įrengti vėsinančias grindis

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Kokį šildymo būdą rinktis Šildymo projektavimas

Kokį šildymo būdą rinktis ir kaip projektuoti kombinuotą šildymo sistemą

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Šildymo sistemos praplovimas Šildymo sistemos praplovimas

Kaip praplauti šildymo sistemą

Orinio šildymo sistema iš šildymo Orinė šildymo sistema iš židinio

Židinio su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas, židinio galingumo skaičiavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

Granuliniai katilai – ekonomiškas šildymas, kuriam reikia vis mažiau priežiūros Granulinių katilų įrengimas

Skirtingų šildymo būdų palyginimas, granulinio katilo privalumai ir trūkumai, granulinio katilo įrengimas

Šildomos grindys

Šildomų grindų vamzdžio klojimo sistemos. Šildomų grindų sistema su profiliuota plokšte. Tvirtinimo smeigėmis sistema. Sistema sausam grindų šildymui įrengti. Sistema su tvirtinimo gnybtų juosta.

Plieniniai kaminų dūmtraukiai ir įdėklai

Kaip išsirinkti nerūdijantį metalinį kamino įdėklą, dvisieniai dūmtraukiai, metalinio dūmtraukio skersmens skaičiavimas ir įrengimas

Židinio ir kamino sujungimas

Židinio sujungimui su dūmtraukiu reikalingos detalės ir darbai.

Granulinis sildymas - ne per daug dideles investicijos ir patogumas Šildymo pasirinkimo detalės

Šildymo sistemos dalys, jų sujungimas, šildymo būdo parinkimas, šildymo energijos paskaičiavimas

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Granulių sandėlio įrengimas

Kaip įrengti granulių sandėlių, granulių atsargų papildymas

Židiniai. Keli būdai, kaip padidinti našumą

Židinio konstrukcija, židinių sudedamosios dalys, židinio montavimas, židinio įrengimas, židinio kaminas.

šildymo katilo pasirinkimas Šildymo katilo pasirinkimas

Renkantis šildymo katilą, atsižvelgiama ne tik į ekonominius vieno ar kito tipo šildymo rodiklius, bet ir į techninius šildomų patalpų parametrus, šildymo periodiškumą, kitus parametrus.

Šildymas suskystintomis dujomis

Suskystintų dujų šildymo įranga, talpos, šildymo suskystintomis dujomis įrengimo taisyklės

dujinio šildymo katilas Dujinio šildymo katilas

Renkantis dujinį katilą atsižvelgiama į kelis veiksnius: koks katilo naudingumo koeficientas, kokio galingumo katilo reikia, kur turite vietos pastatyti katilą.

Vakuuminis saulės kolektorius

Vakuuminiai saulės kolektoriai, Kas yra vakuuminiai saulės kolektoriai, jų tipai, saulės kolektorių montavimas.

Vonios kambarys. Elektrinės šildymo sistemos įrengimas

Įrengiant elektrinę šildymo sistemą vonios kambariuose, kad būtų išvengta nelaimių, svarbu pasirinkti tam pritaikytus elektrinius prietaisus ir tinkamai juos įrengti.

Teisinga židinio priežiūra

Židinio priežiūra, malkos židiniui, ekologiški židiniai

Malkinis ar granulinis katilas?

Įsipareigoti visam gyvenimui – kūrenti tik malkomis, arba tik medienos granulėmis, nebūtina.

Šaldytuvo dydžio katilinė, kurioje iš oro gaminama šiluma Šilumos siurblys oras-vanduo

Šaldytuvo dydžio katilinė, kurioje iš oro gaminama šiluma

Grindinio šildymo sistemos įrengimas Šildomos grindys: privalumai ir trūkumai

Daugiabučio gyventojas, norėdamas įsirengti grindų šildymą, pirmiausia turi atsisakyti centralizuoto šildymo ir įsirengti savo katilinę, o tai daugumai žmonių - per brangu.

Šildymo kabeliai laiptams ir aikštelėms

Aikštelių ir lauko laiptų šildymo kabeliai, jų tipai ir įrengimo principai

Saulės kolektoriai

Šiluma, kurią išspinduliuoja saulė, gali būti naudojama karšto vandens gamybai ir pastatų šildymui.

Šildymo katilų siurbliai suteikia naujas verslo galimybes

O ką, jeigu jūs pats galėtumėte pakeisti siurblio galvą šildymo katile? O ką, jegu jums nebereikėtų siųstis naujo pilko siurblio iš katilo gamintojo ir versti klientų laukti? Dabar jūs galite tai padaryti, jei būsite išmanus ir pilką pakeisite raudonu.

Dūmtraukių valymas

Dūmtraukį galima išvalyti senu ir patikrintu metodu. Pagrindinis instrumentas – šepetys, parenkamas priklausomai nuo kamino formos ir skersmens.

Daugiabučio šilumos punkto renovacija Šildymo sistemos nuostolių mažinimas

Kodėl auga šildymo sistemos nuostoliai, kaip valyti šildymo sistemą, kaip balansuoti šildymo sistemą, vienvamzdės šildymo sistemos keitimas dvivamzde

Gero granulinio katilo požymiai Gero granulinio katilo požymiai

Standarto sertifikatas, gaminio klasė, konstrukciniai elementai, valdymo galimybės – požymiai rodantys granulinio katilo kokybę.

Kas geriau – kviesti kaminkrėtį ar ugniagesius? Kaminų valymas

Labai dažnai po vasaros užkūrus kieto kuro katilą ar židinį, patalpa prisipildo dūmų. Viena iš galimų priežasčių – nevalytas kaminas. Tuo pačiu tai signalas, kad laikas jį valyti, nes gali atsitikti blogiausia - užsidegti suodžiai.

Renkamės šildymo katilą Renkamės šildymo katilą

Šildymo katilas. Kokį šildymo katilą rinktis? Šildymo katilų tipai.

Saule Saulės panaudojimas pastatui šildyti

Energiją iš saulės galima paimti ne tik naudojant kolektorius, bet ir iš anksto planuojant pastato išsidėstymą ir jo architektūrą

Židinio projektas

Kaip parinkti vietą židiniui, židinio vietos projektavimas

Saulės energijos naudojimas: aktyvios saulės energijos šildomosios sistemos

Aktyvaus saulės šilumos tiekimo sistemos yra dviejų tipų: su skystu ir oriniu šilumos nešikliu.

Buto šilumos apskaita

Daugelis jau naudojamės vandens ir dujų skaitikliais, padedančiais taupyti, planuoti išlaidas ir mokėti tiek, kiek patys suvartojame. Šilumos skaitikliai, privalomi kai kuriose Europos šalyse, Lietuvoje kol kas yra mažai žinomi.

Termoakumuliacinės sistemos kompiuterinis valdymas Termoakumuliacinė šildymo sistema

Termoakumuliaciniai šildytuvai pigesnę naktinę elektros energiją paverčia šilumine, kurios užtenka likusią paros dalį būstą šildyti nenaudojant energijos.

Šiltos grindys - tai komfortas, šiluma ir jaukumas

Elektrinio grindų šildymo privalumai. Rekomendacijos šio šildymo būdo pritaikymui. Patarimai renkantis grindų dangą.

Šilumos siurblys „oras-vanduo“

Šilumos siurblys oras-vanduo - tai įrenginys, panašus į namų šaldytuvą ar paprastą oro kondicionierių. Visi tokie įrenginiai, gamina šilumą iš šaltos aplinkos - oro.

Vejo jegaine Alternatyvi energetika Lietuvoje

Šiuo metu iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje išgaunama maždaug 3,3 proc. elektros energijos. Tai visų pirma - elektros energija, generuojama Kauno HE, visos likusios elektrinės kartu sudaro tik 17,5 MW. Daugiausia - smulkios hidroelektrinės.

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.