Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės

2014-09-18 10:13   Peržiūros : 2110   Spausdinti


PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2013 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. 1-264
Įsigalioja nuo 2014 metų gegužės 1 d.

 

Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės (toliau - Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [8.1], statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(2):1999 [8.4] ir Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais [8.3].

2. Taisyklės parengtos pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie standartus ir techninius reglamentus pateikimo tvarką, reikalavimus.

3. Šildymo sistemos, naudojančios kietąjį kurą, Taisyklėse - šildymo įrenginiai (židiniai, krosnys, katilai), kūrenami kietuoju kuru (toliau vadinama - šildymo įrenginiai), ir degimo produktams šalinti skirti jungiamieji dūmtakiai ir dūmtraukiai.

4. Taisyklių reikalavimai privalomi visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, statinių savininkams (valdytojams ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [8.1].

5. Be šių Taisyklių, būtina vadovautis teisės aktų, nustatančių esminius statinio reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, reikalavimais, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais, šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gamintojo pateikta technine informacija.

6. Taisyklės taikomos:

6.1. projektuojant ir statant naujus statinius;

6.2. rekonstruojamoms statinių dalims;

6.3. keičiant statinių ar statinių dalių naudojimo paskirtį;

6.4. remontuojamoms statinių dalims, jei remontuojant statinius keičiamos šildymo sistemos, naudojančios kietąjį kurą, ar kitaip daromas poveikis jų išdėstymui ar apimčiai.

7. Įrengiamoms šildymo sistemoms, naudojančioms kietąjį kurą, taip pat taikomi Taisyklių reikalavimai ir jos turi atitikti projektą.

 

II. NUORODOS

 

8. Taisyklėse pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

8.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 41-1539);

8.3. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510);

8.4. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" (Žin., 2000, Nr. 17-424);

8.5. statybos techninį reglamentą STR 2.09.02:2005 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" (Žin., 2005, Nr. 75-2729; 2005, Nr. 111);

8.6. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. D1-656 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo" (Žin., 2013, Nr. 95-4734);

8.7. Lietuvos standartą LST EN 1443:2003 „Dūmtraukiai. Bendrieji reikalavimai";

8.8. Lietuvos standartą LST EN 13384-1:2003+A2:2008 „Dūmtraukiai. Šiluminių ir aerohidrodinaminių charakteristikų skaičiavimo metodai. 1 dalis. Vienakanaliai dūmtraukiai";

8.9. Lietuvos standartą LST EN 13384-3:2006 „Dūmtraukiai. Šiluminių ir aerohidrodinaminių charakteristikų skaičiavimo metodai. 3 dalis. Vieno šildytuvo dūmtraukių diagramų ir lentelių sudarymo metodai";

8.10. Lietuvos standartą LST EN 1856-2:2009 „Dūmtraukiai. Metalinių dūmtraukių reikalavimai. 2 dalis. Dūmtakio metaliniai pamušalai ir jungiamieji vamzdžiai";

8.11. Lietuvos standartą LST EN 771-1:2011 „Mūro gaminių techniniai reikalavimai.
1 dalis. Keraminiai mūro gaminiai";

8.12. Lietuvos standartą LST EN 771-2:2011 „Mūro gaminių techniniai reikalavimai.
2 dalis. Silikatiniai mūro gaminiai";

8.13. Lietuvos standartą LST EN 14706:2013 „Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Didžiausiosios eksploatavimo temperatūros nustatymas".

 

III. Pagrindinės sąvokos

 

9. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [8.1], statybos techniniuose reglamentuose STR 2.09.02:2005 [8.5], Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose [8.3], LST EN ISO 13943 ir LST EN 13501 serijos standartuose apibrėžtas sąvokas.

 

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

10. Pastatai, kuriuose draudžiama įrengti šildymo sistemas, naudojančias kietąjį kurą, pateikti Taisyklių 1 priede.

11. Pastatuose ir patalpose, kurių kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų aukštesnė kaip Dg, įrengti šildymo sistemas, naudojančias kietąjį kurą, draudžiama (išskyrus Taisyklių 1 priede numatytą atvejį, kuris aprašytas (6) paaiškinime).

12. Pastatus, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė yra ne didesnė kaip 4 m, leidžiama šildyti dviaukščiais šildymo įrenginiais - krosnimis ar židiniais su izoliuotomis pakuromis ir dūmtraukiais kiekviename aukšte, o dviaukščius butus - pirmame aukšte įrengus vieną pakurą.

13. Degimo produktai iš šildymo įrenginio turi būti šalinami per vertikalų dūmtraukį. Dūmtraukiai gali būti pasvirę nuo vertikalios krypties ne didesniu kaip 45° kampu, o viršutinės dalies nuokrypis horizontalia kryptimi - ne didesnis kaip 1 m.

14. Kietojo kuro šildymo įrenginiams turi būti naudojami statybos produktai ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės.

15. Bendrojo lavinimo mokyklose, ikimokyklinėse įstaigose, gydymo, poilsio namuose šildymo įrenginių pakuros turi būti patalpose arba koridoriuose, kuriuose yra natūraliosios traukos vėdinimas ir varstomi langai ar langai su orlaidėmis.

16. Pastatuose, kuriuose yra šildymo įrenginiai, draudžiama:

16.1. įrengti vėdinimo sistemą su priverstiniu oro šalinimu, jeigu nenumatytas oro pritekėjimas;

16.2. kreipti dūmus į vėdinimo kanalus, dūmų kanaluose įrengti vėdinamąsias groteles, prie jų jungti vėdinimo kanalus.

17. Dūmtraukius, įrengiamus pastato išorinėse lauko atitvarinėse konstrukcijose, draudžiama šiltinti statybos produktais, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2-s1, d0.

18. Draudžiama šildymo įrenginių degimo produktus šalinti per kanalus arba dūmtraukius, prie kurių prijungti dujiniai arba skystojo kuro šildymo įrenginiai.

19. Prie vieno dūmtraukio galima prijungti ne daugiau kaip du tame pačiame statinio aukšte esančius šildymo įrenginius. Dūmtraukis įrengiamas laikantis vieno iš šių reikalavimų:

19.1. bendro dūmtraukio viduje, apatinėje dalyje turi būti įrengta iš tokių pat statybos produktų kaip dūmtraukis ne žemesnė kaip 1 m aukščio pertvara, atskirianti jungiamųjų dūmtakių zonas. Skiriamosios pertvaros aukštis skaičiuojamas nuo atskirų šildymo įrenginių prijungimo į dūmtraukį vietos;

19.2. ten, kur du šildymo įrenginiai su dūmtraukiu sujungiami iš skirtingų pusių, jų jungiamųjų dūmtakių aukščių skirtumas turi būti ne mažesnis kaip 600 mm, o šildymo įrenginiai jungiamuosiuose dūmtakiuose turi turėti atskiras sklendes. Šiuo atveju abu šildymo įrenginiai turi priklausyti vienam naudotojui.

20. Dūmtraukio skerspjūvis parenkamas vadovaujantis 1 lentele ir 1 paveikslu, taip pat pagal šildymo įrenginio gamintojo techninius reikalavimus, atsižvelgiant į kuro rūšį, sudaromą slėgį ir šildymo įrenginio galingumą, arba gali būti apskaičiuojamas vadovaujantis LST EN 13384-1 [8.8], LST EN 13384-3 [8.9] serijos standartais. Dūmtraukio skerspjūvis neturi būti  mažesnis už šildymo įrenginio degimo produktams šalinti skirto jungiamojo vamzdžio skerspjūvį. Jeigu keletas šildymo įrenginių prijungti į tą patį dūmtraukį, jo skerspjūvis neturi būti mažesnis už susumuotą šildymo įrenginiams reikalingą skerspjūvių plotą.

 

Dūmtraukio skerspjūvio nustatymas

1 lentelė

Šildymo įrenginio tipas

Minimalus dūmtraukio skerspjūvis

Iki 20 kW galingumo šildymo įrenginys su degimo metu uždaroma pakura

125 mm(1)
0,012 kv. m(2)

Iki 30 kW galingumo šildymo įrenginys su degimo metu uždaroma pakura

150 mm(1)
0,018 kv. m(2)

Nuo 30 iki 50 kW galingumo šildymo įrenginys su degimo metu uždaroma pakura

175 mm(1)
0,024 kv. m(2)

Šildymo įrenginys su degimo metu neuždaroma, ne didesne kaip 0,15 kub. m pakura

200 mm(1)
0,031 kv. m(2)

Šildymo įrenginys su degimo metu neuždaroma, didesne kaip 0,15 kub. m tūrio pakura arba šildymo įrenginys, kurio galingumas didesnis kaip 50 kW

skerspjūvis parenkamas iš 1 paveiksle pažymėto ploto

(1) Apvalaus dūmtraukio skersmuo.
(2) Stačiakampio dūmtraukio minimalus skerspjūvio plotas.

 1 paveikslas. Dūmtraukio skerspjūvio priklausomybė nuo šildymo įrenginio pakuros tūrio ir dūmtraukio aukščio

              1 paveikslas. Dūmtraukio skerspjūvio priklausomybė nuo šildymo įrenginio pakuros tūrio ir dūmtraukio aukščio

 

21. Jeigu šildymo įrenginių degimo produktams šalinti skirtuose jungiamuosiuose vamzdžiuose nėra sklendžių (krosniakaiščių), dūmtraukiuose būtina įrengti ranka valdomas sklendes su ne mažesne kaip 15 mm skersmens kiauryme arba jų plotas turi būti 5 proc. mažesnis už dūmtraukio kanalo plotą.

22. Dūmtraukio aukštis nuo šildymo įrenginio pakuros apačios iki dūmtraukio viršaus turi būti ne mažesnis kaip 3 m.

23. Dūmų traukai mažinti gali būti naudojami traukos reguliatoriai, kurie įrengiami pagal gamintojo techninius reikalavimus. Dūmų traukai padidinti leidžiama naudoti tam skirtus mechaninius ventiliatorius, montuojamus dūmtraukių viršuje. Jeigu mechaninis ventiliatorius įrengiamas dūmtraukio apatinėje dalyje, dūmtraukis turi atitikti ne žemesnę kaip P1 slėgio klasę [8.7].

24. Dūmtraukio viršus, skaičiuojamas pagal aukščiausią stogą arba to paties ar priblokuoto statinio stogą, esantį mažesniu kaip 3 m atstumu nuo dūmtraukio, kaip parodyta 2 paveiksle, turi būti:

24.1. ne žemiau kaip 1 m virš plokščio stogo;

24.2. ne žemiau kaip 0,5 m virš stogo kraigo arba parapeto, jeigu atstumas tarp dūmtraukio ir kraigo arba parapeto mažesnis kaip 1,5 m;

24.3. ne žemiau kaip stogo kraigas arba parapetas, jeigu atstumas tarp dūmtraukio ir stogo kraigo arba parapeto yra nuo 1,5 iki 3 m;

24.4. ne žemiau kaip linija, einanti nuo horizontalios ašies 10° kampu žemyn nuo kraigo, kai dūmtraukis nuo kraigo yra nutolęs daugiau nei per 3 m;

24.5. ne žemiau kaip 1 m virš varstomo lango, jeigu atstumas horizontalioje projekcijoje nuo dūmtraukio iki lango yra 3 m arba mažesnis;

24.6. statiniuose, kurių stogai priskiriami FROOF(t1) degumo klasei [8.3], dūmtraukio viršus turi būti 0,5 m aukščiau stogo, nei parodyta 2 paveiksle.

 2 paveikslas. Dūmtraukių išdėstymo principas
          2 paveikslas. Dūmtraukių išdėstymo principas

 

25. Dūmtraukiai, atitinkantys darniųjų standartų reikalavimus [8.6], turi būti:

25.1. parenkami atsižvelgiant į šildymo įrenginio gamintojo deklaruojamą degimo produktų temperatūrą, bet ne žemesnės kaip T400 temperatūros klasės;

25.2. ne žemesnio kaip N1 slėgio klasės, kai degimo produktai šalinami natūralia trauka, ir atitinkamai P1 (iki 200 Pa) arba H1 (iki 5000 Pa), kai degimo produktai šalinami priverstinai;

25.3. W arba D atsparumo kondensato poveikiui, atsižvelgiant į dūmtraukio veikimo sąlygas;

25.4. 3 atsparumo korozijai klasės. Dūmtraukių atsparumas korozijai gali būti 2 klasės (deginant natūralią malkinę medieną, kurios drėgnumas ne didesnis kaip 20 proc.) arba Vm klasės, kai atsparumas korozijai deklaruojamas pagal LST EN 1856 serijos standartus. V2 atsparumo korozijai klasės metalinių dūmtraukių vidinė sienelė turi būti ne plonesnė kaip 0,5 mm. Vm atsparumo korozijai klasės metalinių dūmtraukių vidinės sienelės medžiagos tipas turi būti ne žemesnis kaip L20, o storis - ne mažesnis kaip 0,5 mm;

25.5. G atsparumo suodžių gaisrui klasės.

26. Dūmtraukiai įrengiami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija arba turi būti pilnavidurių plytų [8.11, 8.12]. Mūrui turi būti naudojami karščiui atsparūs skiediniai [8.6]. Dūmtraukio  sienelės storis - ne mažesnis kaip 120 mm.

27. Pilnavidurių plytų, išskyrus molio, dūmtraukiuose privaloma įrengti įdėklus (pamušalus) [8.6], apsaugančius juos nuo ardančių dervų ir rūgščių kondensatų poveikio, atitinkančius 25 punkto reikalavimus. Metalinių įdėklų segmentai turi būti sujungiami nerūdijančio plieno kniedėmis ar specialiais užraktais.

28. Metalinius dūmtraukius draudžiama įrengti vienasienius, neizoliuotus.

29. Turi būti numatyta galimybė dūmtraukius ir ilgesnius kaip 1000 mm jungiamuosius dūmtakius valyti, tam tikslui įrengiant valymo ir apžiūros angas. Pravalos durelės
 (žr. 3 pav.) turi būti sandarios, iš karščiui atsparių, ne žemesnės kaip A1 degumo klasės statybos produktų.

30. Jungiamieji dūmtakio vamzdžiai turi sudaryti vertikalia kryptimi ne didesnį kaip 90° kampą (žr. 3 pav.). Jungiamieji dūmtakio vamzdžiai turi atitikti 25 punkto reikalavimus arba jų sienelės turi būti:

30.1. pilnavidurių molio plytų - ne plonesnės kaip 120 mm;

30.2. karščiui atsparaus betono - ne plonesnės kaip 60 mm;

30.3. keraminės arba ketaus - ne plonesnės kaip 4 mm;

30.4. daugiasluoksnio lanksčiojo metalo [8.10] - pagamintos iš ne žemesnio kaip L50 medžiagos tipo, ne plonesnės kaip 0,1 mm storio.

3 paveikslas. Dūmtraukio prijungimo prie šildymo įrenginio principas
3 paveikslas. Dūmtraukio prijungimo prie šildymo įrenginio principas

 

31. Jungiamojo dūmtakio skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip šildymo įrenginio, prie kurio jungiamas, angos skerspjūvis.

32. Nuo neizoliuoto keraminio, ketaus, betoninio ir metalinio jungiamojo dūmtakio sienelių turi būti išlaikomi ne mažesni kaip 500 mm atstumai iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė mažesnė kaip A2-s1, d0, ir kitų degių medžiagų. Nuo keraminio, ketaus, betoninio ir metalinio jungiamojo dūmtakio išorinių paviršių, izoliuotų ne mažesnio kaip 50 mm storio, ne žemesnės kaip A1 degumo klasės statybos produktais, turinčiais maksimalią eksploatavimo temperatūrą, ne žemesnę kaip 600 °C [8.13], turi būti išlaikomi ne mažesni kaip 250 mm atstumai iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė mažesnė kaip A2-s1, d0, ir kitų degių medžiagų.

33. Mūrinių dūmtraukių viršų reikia apsaugoti nuo kritulių.

34. Ant dūmtraukių leidžiama įtaisyti lengvai nuimamus, apsaugančius nuo kritulių stogelius. Atstumas nuo dūmtraukio viršaus iki stogelio turi būti ne mažesnis kaip dūmų kanalo skersmuo arba ilgiausioji jo kraštinė. Šiuo atveju stogo danga privalo būti Broof (t1) degumo klasės.

35. Jei statinio stogo danga yra Froof (t1) degumo klasės, dūmtraukiai privalo turėti kibirkščių gaudiklius. Tam naudojami iš ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktų pagaminti tinkleliai, kurių akutės ne didesnės kaip 15 × 15 mm.

36. Dūmtraukiams, atitinkantiems darniųjų standartų reikalavimus [8.6] (žymėjimo pavyzdys pateiktas Taisyklių 2 priede), privaloma išlaikyti gamintojo nurodytus atstumus [8.7] iki žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų ir kitų degių medžiagų.

37. Atstumas nuo dūmtraukio sienelės išorinio paviršiaus iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2-s1, d0, ir kitų degių medžiagų (išskyrus ne žemesnės kaip DFL degumo klasės grindų dangas [8.3]), turi būti ne mažesnis kaip (žr. 4 pav.):

37.1. 250 mm;

37.2. 150 mm - iki žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų, per visą konstrukcijos storį apsaugotų A2-s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K. 

 4 paveikslas. Atstumų iki žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų ir kitų medžiagų nuo išorinio dūmtraukio paviršiaus nustatymo principas
          4 paveikslas. Atstumų iki žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų ir kitų medžiagų nuo išorinio dūmtraukio paviršiaus nustatymo principas

 

38. Atstumas tarp šildymo įrenginio (išskyrus metalinio) ir statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2-s1, d0, ir kitų degių medžiagų, turi būti ne mažesnis, nei nurodyta gamintojo reikalavimuose, arba:

38.1. 250 mm - nuo šildymo įrenginio, kuris skirtas ne nuolatiniam patalpos šildymui;

38.2. 500 mm - nuo kitokio šildymo įrenginio;

38.3. 500 mm ir 1000 mm - nuo šildymo įrenginio ir neapsaugotų žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės lubų.

39. 38 punkte nurodytus atstumus galima sumažinti 50 proc., kai statinio konstrukcijos, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2-s1, d0, ir kitos degios medžiagos apsaugomos ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K, o storis ne mažesnis kaip 12 mm. Minėta apsauga turi būti papildomai 150 mm didesnė už šildymo įrenginio išorinius matmenis (žr. 5 pav.).

 

40. Atstumas nuo metalinio šildymo įrenginio turi būti ne mažesnis, nei nurodyta gamintojo reikalavimuose, arba, kaip pateikta 2 lentelėje:

 

Atstumai tarp metalinio šildymo įrenginio ir statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2-s1, d0, ir kitų degių medžiagų  

                                                                                                                                                  2 lentelė

Paviršiaus temperatūros klasė

Saugus atstumas (mm)

metalinis šildymo įrenginys

paviršiaus temperatūra (°C)

horizontaliai

iki lubų

iki grindų

Šiltas paviršius

maks. 80

50

150

-

Karštas paviršius

aukštesnė kaip 80-140

150(1)

250

100

Degimo paviršius

aukštesnė kaip 140-350

500(1)

1000(1)

250(1)

Labai įkaitęs paviršius

aukštesnė kaip 350-600

1000(1)

1200(1)

1000(1)

 

(1) Saugų atstumą galima sumažinti 50 proc., kai statinio konstrukcijos, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2-s1, d0, ir kitos degios medžiagos apsaugomos ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K, o storis ne mažesnis kaip 12 mm. Minėta apsauga turi būti papildomai 150 mm didesnė už šildymo įrenginio išorinius matmenis (žr. 5 pav.).

5 paveikslas. Sienos, pertvaros ar grindų prie šildymo įrenginio, kurio šildomojo paviršiaus temperatūra aukštesnė nei 80 °C, apsaugos principas
5 paveikslas. Sienos, pertvaros ar grindų prie šildymo įrenginio, kurio šildomojo paviršiaus temperatūra aukštesnė nei 80 °C, apsaugos principas

 

41. Atstumas nuo pakuros iki priešais esančios bet kokio degumo statinio konstrukcijos ir kitų degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 1250 mm (žr. 6 pav.).

6 paveikslas. Atstumo tarp šildymo įrenginio ir statinio konstrukcijos ir kitų degių medžiagų nustatymo principas
6 paveikslas. Atstumo tarp šildymo įrenginio ir statinio konstrukcijos ir kitų degių medžiagų nustatymo principas

 

42. Žemesnės kaip A2FL degumo klasės grindys po šildymo įrenginio pakuros durelėmis ne mažesniame kaip 700 × 500 mm plote turi būti uždengtos ne mažesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktais (žr. 5 pav.). Grindų priešais šildymo įrenginio pakurą apsaugos ilgis į abi puses turi būti po 150 mm didesnis už pakuros angos plotį.

43. Atstumas nuo grindų iki pakuros durelių, pelenų rinktuvų ar dujų kaitos kanalo dugno turi būti ne mažesnis kaip 210 mm, jeigu perdanga arba grindys yra žemesnės kaip A2FL degumo klasės. Leidžiama pakuros dureles, pelenų rinktuvą ar dujų kaitos kanalo dugną įrengti grindų lygyje, kai perdanga arba grindys yra ne žemesnės kaip A2FL degumo klasės.

44. Žemesnės kaip A2FL degumo klasės grindis po šildymo įrenginiu, kurio kojelės žemesnės kaip 100 mm, reikia apsaugoti ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šiluminis laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K, o storis ne mažesnis kaip 12 mm. Minėta apsauga turi būti 150 mm didesnė už šildymo įrenginio išorinius matmenis.

_________________________

 

                                                                                      Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklių  

                                                                                      1 priedas

 

 

PASTATAI, KURIUOSE DRAUDŽIAMA ĮRENGTI ŠILDYMO SISTEMAS, NAUDOJANČIAS KIETĄJĮ KURĄ

 

 

 

Eil.

Nr.

 

Pastatų paskirtis [8.2]

Rodikliai, kuriuos viršijus draudžiama įrengti šildymo sistemas, naudojančias kietąjį kurą(1)

Aukščiausio aukšto grindų altitudė (m)(4)

Žmonių skaičius

(vnt.)(6)

1.

Daugiabučiai gyvenamieji pastatai

>16(5)

 

2.

Įvairių socialinių grupių gyvenamieji pastatai

>4(2)

>50

3.

Viešbučių pastatai

>4

>50

4.

Administraciniai pastatai

>4

>100

5.

Prekybos pastatai

>4

>100

6.

Paslaugų pastatai

>4

>100

7.

Maitinimo pastatai

>4

>100

8.

Transporto pastatai

>4

 

9.

Garažų pastatai

>4

 

10.

Gamybos, pramonės pastatai

>4

 

11.

Sandėliavimo pastatai

>4

 

12.

Kultūros pastatai

>4

 

13.

Mokslo pastatai

>4(2)(3)

 

14.

Gydymo pastatai

>4

>25

15.

Poilsio pastatai

>4

>25

16.

Sporto pastatai

>4

 

17.

Religiniai pastatai

>4

 

18.

Specialieji pastatai

>4

>25

19.

Pagalbinio ūkio pastatai

>4

 

20.

Kita (fermų pastatai)

>4

 

21.

Kita (ūkio)

>4

 

 

PAAIŠKINIMAI:

(1) Abu rodikliai vertinami atskirai.

(2) Draudžiama vaikų ikimokyklinėse įstaigose, kuriose vaikai būna nakties metu.

(3) Draudžiama bendrojo lavinimo mokyklų miegamuosiuose korpusuose.

(4) Statiniuose aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudė (toliau - aukščiausio aukšto grindų altitudė) skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, - nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės (toliau - žemės paviršiaus altitudė).

(5) Gyvenamųjų - daugiabučių pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė yra iki
26,5 m, viršutiniame aukšte esančiuose butuose leidžiama įrengti šildymo sistemas, naudojančias kietąjį kurą.

(6) Kai kietojo kuro šildymo įrenginys nuo kitų patalpų atskiriamas REI 45 priešgaisrinėmis perdangomis ir EI 45 priešgaisrinėmis pertvaromis, kuriose įrengti atitinkamo atsparumo ugniai angų užpildai (pvz., EW 30-C duris), o šiluma nuo šildymo įrenginių į patalpą atiduodama netiesiogiai (pvz., vandens, garo, oro įrenginiais), žmonių skaičiaus  ir pastatų ar patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų apribojimai netaikomi.

_______________________ 

 

Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą,
gaisrinės saugos taisyklių
2 priedas

 

 Dūmtraukio žymėjimo pavyzdys


Kategorijos: Šildymas (tema), Židiniai, krosnys, kieto kuro katilai, Kieto kuro, malkiniai, granuliniai katilai, Dūmtraukiai, kaminai, kaminų įdėklai

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

geoterminis šildymas Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.

Šilumos siurbliai ir A klasė Šilumos siurbliai ir A klasė – dvi vienos monetos pusės

Nežinia, dėsningumas tai, ar ne, bet beveik visuose pas mus užregistruotuose A,A+ ir A++ klasės pastatuose sumontuoti šilumos siurbliai. Kodėl?

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – nematomi radiatoriai

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Šilumos siurbliai Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Šiemet vėl galima teikti paraiškas gauti paramą šildymo katilo keitimui. Kaip gauti kompensaciją katilui, kokį kieto kuro katilą pasirinkti, kokie katilai ekonomiškiausi?

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Mažoji renovacija Mažoji renovacija: proga sutaupyti už šildymą ir gauti kompensaciją už keičiamus radiatorius

Daugiabučių gyventojų bendrijos ar administratoriai iki šių metų liepos 1 d. gali teikti paraiškas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui - mažajai renovacijai. Gyventojai turi galimybę ne tik sutaupyti šilumos energijos ir susimažinti sąskaitas už šildymą, bet ir pakeisti vamzdyną, butuose pasikeisti radiatorius, įdiegti šilumos reguliavimą bei kitas priemones ir gauti 30 proc. kompensaciją.

sildymo katiko keitimas Parama šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?

Jeigu planuojate daug laiko atimantį ir taršų kieto kuro katilą pakeisti priežiūros nereikalaujančiu moderniu šildymo įrenginiu, iki 2020 metų sausio 31 dienos galima teikti paraišką 50 proc. kompensacijai už tokį įrenginį gauti. Prioritetinėmis bus laikomos tos paraiškos, kuriose taršus kieto kuro katilas keičiamas į įrenginį, naudojantį mažiau pirminio kuro ar energijos.

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Katiliniu įrengimas Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga

Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda

Oras vanduo šilumos siurbliai - populiarėjantys šilumos šaltiniai, nes investicija nedidelė, montavimas nesudėtingas, o dėl ištobulėjusių technologijų jų efektyvumas vis didėja.

Židinio kūrenimas Orinė šildymo sistema iš židinio

Židiniu su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

saules kolektoriai Ar žalioji energija pasieks individualius namus?

Išmokos ir parama privačiuose namuose atsinaujinantiems energijos šaltiniams įsirengti bei taršiems kieto kuro katilams keisti: kaip vyksta, kaip vyks, kas ir kiek gauna išmokų, kokias klaidas daro teikiantys paraiškas.

Įrengta židinio karščio kamera Židinio įrengimas, karščio kamera ir korpusas apdailai

Kaip įrengti židinio karščio kamerą ir korpusą apdailai, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Tipinė kaimo viryklė Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies tipai, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 19
Modulinių, keraminio įdėklo dūmtraukių sistemos iš Vokietijos
Liepų g. 14, Kluoniškio km., , Kauno r.
Mobilus: +370-612-45977, El. paštas: info@tonabaltija.lt
Šilumos siurbliai oras-vanduo, geoterminis šildymas, grindinio ir kapiliarinio šildymo bei vėsinimo sistemos , aukšto efektyvumo rekuperatoriai ir vėdinimo sistemos.
Žirmūnų g. 139A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2643582, Mobilus: +370-656-26012, El. paštas: info@tenko.lt
Geoterminio šildymo sistemos, šilumos siurbliai, NIBE atstovas Lietuvoje.
Zarasų g. 5-101, Vilnius
Telefonas: +370-699-54983, +370-698-10817, Mobilus: +370-615-46248, +370-675-96111, El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt
OVENTROP armatūra ir vožtuvai šildymui, šildomoms grindims, santechnikai, vėsinimui ir saulės energijai.
P. D. 15 , Rokiškis
Mobilus: +370-687-27817, El. paštas: vygantas@milaknis.ot.lt
Šildymo sistemų įrengimas, vėdinimo sistemų įrengimas, santechnikos darbai, nuotekų sistemų montavimas. Šildymo, vėdinimo, santechnikos sistemų montavimas, remontas, keitimas. Šildomų grindų įrengimas.
Vasaros g. 48A, 15 korpusas, Marijampolė
Telefonas: +370-699-65355, Mobilus: +370-699-65355, El. paštas: rokmonas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 19
Olegas Demčenko Ar galima įrengti šildomas grindis ant plytelėmis išklotų grindų?

Atsako Olegas Demčenko, UAB „Šilputa" pardavimų vadovas

daugiau
silumos punkltas Kaip įvertinti daugiabučio šilumos punkto būklę?

Atsako Egidijus Kukta, UAB „Artakija" komercijos direktorius

daugiau
Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Kodėl sumažinta kompensacija už šildymą?

Atsako Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

Moderni šilumos sistema - su valstybės parama kone per pus pigiau

Nepraleiskite progos modernią šilumos sistemą įsirengti k...

Šildymo sistemos įrengimas

Šildymo sistemos pajungimas, šildymo sistemos remontas, r...

Namas su geoterminiu šildymu
Modernūs šilumos siurbliai

Didelio efektyvumo, tyliai veikiantys, kintamos galios ši...

kieto kuro katilai Kaune
Kieto kuro katilai Kaune

Kieto kuro katilas

Šilumos siurbliai Vilniuje
Šilumos siurbliai Vilniuje

UAB „Terra Energy“ – šilumos siurbliai Vilniuje, šildymo ...

Parama keičiantiems senas iškastinio kuro šildymo sistemas, gyventojams

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams 2020, parama i...

keramikiniai ideklai vilniuje
Keramikiniai kaminai Vilniuje

Kaminai su keramikiniu įdėklu Vilniuje, prekyba kaminais ...

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su LSZH izoliacija

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su L...

Šildymo įranga

Šildymo įranga - šildymo katilai, šilumos reguliatoriai, ...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams

Senų šilumos katilų renovacija – noriu gauti paramą. Ką t...

Skaitmeninis termostatas
Termostatai šildomoms grindims

Šildomų grindų termostatas, skaitmeninis termostatas, kam...

Šildymo sistemos plovimas

Mokėk už šilumą mažiau - gyvenk šilčiau

HWAT
Temperatūros palaikymas karšto vandens vamzdynuose HWAT šildymo kabeliais

HWAT - temperatūros palaikymas karšto vandens vamzdynuose...

Infraraudonuju spinduliu sildytuvai su piesiniu 65.0 EUR 130.0 EUR
Infraraudonųjų spindulių šildytuvas

Didžiulė akcija, maža didelių infraraudonųju spindulių ši...

Šilumos siurblys Oras - Vanduo

Grindinė šildymo sistema, karšto vandens šildymas, šilumo...

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos Kaunas

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos Kaunas Gerunda, Uab

RAYCHEM SENZ termostatai kilsteli grindinio šildymo komfortą į naują lygį

Naujos kartos grindų šildymo termostatai - SENZ ir SENZ WIFI

1 2 3 4