"Dėl STR 01.12.07:2004 "Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvatvarkos aprašas" patvirtinimo

2008-11-12 10:02   Peržiūros : 1410   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. D1-347 "Dėl statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 "Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo

2008 m. spalio 22 d. Nr. D1-552, Vilnius

Valstybės žinios, 2008-10-28, Nr. 124-4736 Įsigalioja nuo 2008-10-29  

Aplinkos ministras   Artūras Paulauskas

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.12.07:2004 STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS, KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATINIŲ TECHNINIAMS PRIŽIŪRĖTOJAMS, STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DOKUMENTŲ FORMOS BEI JŲ PILDYMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS   I. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau - Reglamentas) nustato gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų ir kitų statinių, išskyrus energetikos objektus, taip pat statinius, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerija, techninės priežiūros reikalavimus, kvalifikacinius reikalavimus statinių techniniams prižiūrėtojams, šių statinių techninės priežiūros dokumentų formas bei jų pildymo ir saugojimo tvarką.

2. Reglamentas privalomas visiems statinių naudotojams bei techniniams prižiūrėtojams, kurių naudojami ar prižiūrimi statiniai patenka į 1 punkte nurodytas statinių grupes, kurioms techninės priežiūros reikalavimus nustato šis Reglamentas.

3. Gyvenamųjų namų naudojimas ir priežiūra vykdoma statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 [8.18] nustatyta tvarka.

4. Statinius prižiūrintys juridiniai ir fiziniai asmenys privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [8.1] bei kitų jų prižiūrimų statinių grupės priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

5. Reglamento laikymąsi kontroliuoja statinio naudotojas ir statinių naudojimo priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai.

6. Statinių naudotojai (techniniai prižiūrėtojai), priklausomai nuo statinio ir jo naudojimo sąlygų savitumo, remdamiesi šiuo Reglamentu bei kitais teisės aktais, gali parengti ir pasitvirtinti statinių techninės priežiūros taisykles ar rekomendacijas.

7. Statinio techninės priežiūros tikslas - užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus statinio esminius reikalavimus [8.6] [8.7] [8.8] [8.9] [8.10] [8.11] per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.  

II. NUORODOS  

8. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

8.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

Pakeitimas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

8.2. Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

8.3. statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį", (Žin., 2003, Nr.  58-2611 );

8.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (Žin., 2002, Nr. 41-1539);

8.5. statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", (Žin., 2002, Nr. 60-2475; 2003, Nr. 122-5551; 2004, Nr.9-245);

8.6. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas" (Žin., 2005, Nr. 115-4195);

Pakeitimas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

8.7. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" (Žin., 2000, Nr. 17-424);

8.8. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" (Žin., 2000, Nr. 8-215);

8.9. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. „Naudojimo sauga" (Žin., 2008, Nr. 1-34);

Pakeitimas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

8.10. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. „Apsauga nuo triukšmo" (Žin., 2008, Nr. 35-1256);

Pakeitimas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

8.11. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas" (Žin., 2008, Nr. 35-1255);

Pakeitimas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

8.12. statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" (Žin., 2002, Nr.119-5372);

8.13. statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" (Žin., 2002, Nr. 43-1639; 2002, Nr. 80-3474; 2003, Nr.  50-2234 );

8.14. statybos techninį reglamentą STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai" (Žin., 2006, Nr. 1-5);

Pakeitimas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

8.15. statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai" (Žin., 2002, Nr.43-1639);

8.16. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 370 (Žin., 1997, Nr. 34-851; 2004, Nr. 109-4075);

Pakeitimas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

8.17. statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai" (Žin., 2002, Nr.  54-2150 );

8.18. statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka" (Žin., 2002, Nr. 81-3504);

8.19. „Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisykles" 148-92* patvirtintas statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 244 „Dėl RSN 148-92* papildymo 6 priedu" (Žin., 1997, Nr. 105-2660);

8.20. statybos techninį reglamentą STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas" (Žin., 2007, Nr. 120-4945);

Pakeitimas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

8.21. statybos techninį reglamentą STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas" (Žin., 2006, Nr. 2-19).

Papildymas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI  

9. Šiame Reglamente vartojami pagrindiniai terminai atitinka apibrėžimus, pateiktus Statybos įstatyme [8.1].  

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI  

10. Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždaviniai yra šie:

10.1. siekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant projektų, statybos bei eksploatavimo normų;

10.2. laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus;

10.3. profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvojo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas;

10.4. išvengti statinių griūčių, o, joms įvykus arba įvykus stichinėms nelaimėms, išvengti papildomų padarinių ir nuostolių;

10.5. siekti, kad statiniai nedarytų žalos žmonių sveikatai ir aplinkai.

11. Mažinant ardančiuosius klimato (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių pokyčių, saulės radiacijos) poveikius, būtina prižiūrėti, kad:

11.1. būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir kita), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kita);

11.2. būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kita);

11.3. nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių, o, jam susikaupus, pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu;

11.4. liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui nesusidarytų vėjo blaškomi vandens srautai, šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas;

11.5. atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų požymių (plyšių, apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių užakimo ir kita);

11.6. laiku būtų pašalinti atitvarinių konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančiųjų vėjų kryptimis;

11.7. žiemos metu neperšaltų konstrukcijos, o, jei tai numatyta projekte, laiku jas apšiltinti.

12. Saugant statinius ir jų konstrukcijas nuo chemiškai aktyvaus gruntinio (vandens, tirpalų, biologinių, klaidžiojančių srovių) poveikio, būtina siekti, kad:

12.1. pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomos gruntiniais vandenimis ir tirpalais;

12.2. būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai; 12.3. tvarkingai veiktų drenažo ir vandens pašalinimo sistemos;

12.4. neatsirastų skysčių ar dujų požeminiai nutekėjimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukcijų koroziją ar sprogimus;

12.5. nebūtų pažeisti įtaisai klaidžiojančioms srovėms neutralizuoti.

13. Gamybinėse ir kitose patalpose būtina palaikyti tokį temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos režimą, koks jis numatytas statinio projekte ir statinių bei konstrukcijų eksploatavimo techniniuose dokumentuose.

14. Aplinkoje neturi būti viršijama chemiškai aktyvių medžiagų koncentracija.

15. Neleistina apkrauti papildomomis apkrovomis laikančiąsias konstrukcijas arba keisti jų apkrovimo schemas kabinant arba tvirtinant prie jų atotampas, atramas arba ankerius, sandėliuojant medžiagas, dirbinius, gruntą arba kitus krūvius, perkeliant arba pastatant naujus įrenginius bei technologinę įrangą, viršijant veikiančiųjų mechanizmų arba transporto priemonių projekte numatytas galias, greičius bei stabdymo jėgas kaupiantis vandeniui, sniegui, dulkėms bei sąnašoms, taip pat kitais poveikiais, nenumatytais statinio projektuose ir galinčiais pakeisti statinio arba konstrukcijų darbo schemą, sukelti pavojingas deformacijas.

16. Susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes ir kitokias sąnašas periodiškai pašalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų. Reguliariai valyti dulkes, tepalus ir kitokius teršalus nuo šildymo, vėdinimo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų inžinerinių sistemų bei įrenginių.

17. Numačius keisti statinio paskirtį ir gamybos profilį, būtina įvertinti, kokią įtaką būsimi nauji technologiniai procesai, apkrovos ar būsima aplinka darys esamoms konstrukcijoms.

18. Konstrukcijų zonas, veikiamas transporto priemonių ar perkeliamųjų krūvių sistemingų smūgių, būtina apsaugoti specialiais metaliniais, mediniais, plastmasiniais, guminiais ar kitokių medžiagų ekranais ar rėmais. Saugotinos zonos, priklausomai nuo poveikio konstrukcijoms pobūdžio, nurodomos atitinkamuose projektavimo dokumentuose.

19. Neleidžiama silpninti konstrukcijų išpjaunant ar įpjaunant atskiras jų dalis ar elementus, gręžiant ar išmušant angas bei skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikančiosiose konstrukcijose.

20. Eksploatuojant laikančiąsias konstrukcijas, neleidžiama statyti naujų arba pašalinti esamų (taip pat ir laikinųjų) stovų, pakabų, įstrižainių ir kitokių ažūrinių konstrukcijų elementų, pašalinti ar perstatyti ryšių, sustandinti atramų šarnyrus ar kitaip keisti konstrukcijų darbo schemas.

21. Prie gelžbetoninių laikančiųjų konstrukcijų armatūros neleidžiama privirinti ar tvirtinti detalių ar pakabų.

22. Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti sistemingai atnaujinama įvertinant aplinkos cheminį aktyvumą statinių eksploatavimo metu. Korozijos pažeistos vietos turi būti nuvalomos, o antikorozinė danga atnaujinama. Korozijos paveiktų konstrukcijų nešamoji galia patikrinama skaičiavimais ar kitais būdais. Metalinių konstrukcijų kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidžiama.

23. Turi būti neleidžiama medinėms konstrukcijoms drėkti ir pūti.

24. Medinių ir medinių metalinių laikančiųjų konstrukcijų elementų sujungimo detalės turi būti tvarkingos.

25. Neleidžiama siaurinti evakuacinių kelių, perėjimų, pravažiavimų kelių ir koridorių, užstatyti jų stambiais įrenginiais, inventoriumi, medžiagomis ar kitokiais daiktais.

26. Natūraliai neapšviestose laiptinėse, koridoriuose ir kitose vietose, skirtose žmonių ir transporto judėjimui, turi būti įrengtas nuolatinis dirbtinis apšvietimas.

27. Dūmtraukių priežiūros ir naudojimo specifiniai reikalavimai turi būti vykdomi vadovaujantis respublikinėmis statybos normomis 148-92* „Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės" [8.19].

28. Pamatų sėdimai turi būti stebimi vadovaujantis norminiais dokumentais.

29. Statinio sklype būtina prižiūrėti:

29.1. paviršinio ir gruntinio vandens nuleidimo iš visos teritorijos ir nuo statinių sistemas;

29.2. išmetimo vamzdynų triukšmo slopintuvus ir kitus triukšmo šaltinių lokalizavimo ir triukšmo sumažinimo iki normos įrenginius ir statinius;

29.3. vandentiekio, kanalizacijos, drenažo, šilumos, transporto, dujų ir skystojo kuro vamzdynų, hidraulinių pelenų pašalinimo įrenginius ir statinius;

29.4. apsaugos nuo nuošliaužų, nuogriuvų, lavinų bei krantų apsaugos statinius;

29.5. bazinius ir darbo reperius bei ženklus;

29.6. pjezometrus, gruntinio vandens režimo stebėjimo gręžinius;

29.7. apsaugos nuo žaibo sistemas ir įžeminimo įrenginius.  

V. STATINIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS  

I. Statinių naudojimo tvarka  

30. Statinio technine priežiūra rūpinasi statinio naudotojas, kuris privalo:

30.1. naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį [8.3] [8.4];

30.2. nenaudoti statinio, kol jis nebaigtas statyti ir (ar) nustatyta tvarka nepripažintas tinkamu naudoti [8.5];

30.3. laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų ištaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus [8.6] [8.7] [8.8] [8.9] [8.10] [8.11];

30.4. organizuoti ir /ar atlikti statinio techninę priežiūrą;

30.5. suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius [8.12], jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

31. Statinyje esančių elektros tiekimo ir ryšių linijų, vamzdynų ir kitų komunikacijų priežiūrą vykdo ir už ją atsako juos eksploatuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys.

32. Statinio naudojimas ir priežiūra prasideda, užbaigus jo statybą ir (ar) nustatyta tvarka pripažinus statinį tinkamu naudoti [8.5].

33. Statinio naudotojas, paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį, privalo imtis priemonių žmonėms, aplinkai ir statiniui apsaugoti nuo galimų pasekmių, sustabdyti statinio naudojimą, uždrausti bet kokią veiklą statinyje (jei reikia, - ir statinio sklype).  

II. Techninės priežiūros organizavimas  

34. Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją. Statinio techninis prižiūrėtojas gali būti paskirtas ir kitais įstatymų numatytais pagrindais [8.2].

35. Nesudėtingų statinių [8.13], taip pat 1-2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje, taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą [8.14], žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami pastato techninio prižiūrėtojo. Minėtiems naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.

36. Statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti statinio esminiai reikalavimai [8.6] [8.7] [8.8] [8.9] [8.10] [8.11] per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę. 37. Statinio techninę priežiūrą sudaro:

37.1. nuolatinis statinio būklės stebėjimas;

37.2. statinio periodinės ir specializuotos apžiūros;

37.3. pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas; 37.4. remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas [8.12].

38. Nuolatiniai statinio būklės stebėjimai atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Pakeitimas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

38(1).4. nurodo statinio naudotojas

Papildymas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

38(3). Nuolatinius statinio būklės stebėjimus atlieka statinio techninis prižiūrėtojas arba, kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, - darbuotojas, kuriam yra pavesta atlikti nuolatinius statinio būklės stebėjimus.

Papildymas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

39. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė.

40. Statinių periodines ir specializuotas apžiūras sudaro:

41.1. kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui). Nesudėtingų statinių, taip pat 1-2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje, taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų ar atskirų jų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos kasmetinės apžiūros neprivalomos;

41.2. neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų, sprogimų ir pan.) statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis statinio naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui;

41.3. esamo statinio statybiniai tyrinėjimai [8.14], jei jie reikalingi statinio ar atskirų jo dalių būklei nustatyti;

41.4. auditas (energetinis, ekonominis ar pan.), kuris atliekamas statinio naudotojo sprendimu arba specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka siekiant gauti išvadas apie statinį tam tikru aspektu;

41.5. kitos papildomos apžiūros, kurias nustatė statinio savininkas ar kurios yra numatytos kituose teisės aktuose. Esant ypatingam arba specifiniam poveikiui statiniams ir jų konstrukcijoms (agresyvi aplinka, aukšta temperatūra, sunkus kėlimo mechanizmų darbo režimas, smūgiai ir kt.), be nuolatinių stebėjimų kas 10-15 dienų atliekamos bendrosios arba dalinės periodinės apžiūros.

42. statinio apžiūras, tyrimus bei auditą techninio prižiūrėtojo teikimu statinio naudotojo lėšomis vykdo:

42.1. kasmetines ir neeilines apžiūras - specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą [8.20];

42.2. esamo statinio statybinius tyrinėjimus - Statybos įstatyme [8.1] bei kituose teisės aktuose numatyti asmenys;

42.3. auditą - konsultavimo statybos klausimais paslaugas teikiančios įmonės, įstaigos ar organizacijos.

43. Kasmetinių apžiūrų metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas statybinių tyrinėjimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė.

44. Statinio būklės įvertinimai nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų metu aprašomi ir registruojami šiuose dokumentuose:

44.1. nuolatinių stebėjimų - įrašais statinio techninės priežiūros žurnale (2 priedas), pažymint pastebėtus defektus ar pavojingas deformacijas arba tai, kad jų nerasta, numatomas priemones pastebėtiems defektams pašalinti;

Pakeitimas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

44.2. kasmetinių ir neeilinių apžiūrų - atitinkamos apžiūros akte (rekomenduojama akto forma pridedama) ir įrašu statinio techninės priežiūros žurnale;

44.3. statybiniai tyrinėjimai bei auditas - techninėse ataskaitose ar projektuose priklausomai nuo sudarytų sutarčių šiems darbams atlikti.

45. Apžiūrų metu atskleidus deformacijų, defektų ar grubių statinio naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimų, dėl kurių kyla pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai arba galimi dideli materialiniai nuostoliai, atsakingas už apžiūrą asmuo privalo nedelsdamas apie tai informuoti statinio savininką (bendraturčius) arba jį (juos) atstovaujančius asmenis. Vėliau apie tai pranešama raštu ir pridedamas apžiūros aktas.

46. Asmuo, kuriam pranešta apie statinio, jo konstrukcijų ar inžinerinės įrangos kritinę būklę, turi nedelsdamas imtis veiksmų, apsaugančių žmones, aplinką ir statinį nuo galimų pasekmių. Pašalinus grėsmę, surašomas atliktų darbų aktas. Jis įregistruojamas statinio techninės priežiūros žurnale.

47. Pagal apžiūrų rezultatus organizuojami ir vykdomi nuolatinės priežiūros darbai, sudaromi metiniai ir ilgalaikiai statinio ir jo inžinerinės įrangos privalomųjų remonto (ar rekonstrukcijos) darbų ir jų finansinio aprūpinimo planai. Statinio remonto ir rekonstravimo darbai atliekami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [8.1] ir statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" [8.12].  

III. Techninis prižiūrėtojas ir jam keliami kvalifikaciniai reikalavimai  

48. Sudėtingų konstrukcijų ypatingų statinių [8.15] techninę priežiūrą vykdantys techniniai prižiūrėtojai privalo turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį inžinerinį techninį išsilavinimą, jeigu kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip (jeigu tai numatyta kituose teisės aktuose, - ir reikiamos statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą).

Pakeitimas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

49. Kai statinio techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, jis turi paskirti už statinio techninę priežiūrą atsakingą asmenį, kurio kvalifikacija turi būti ne žemesnė negu nustatyta Reglamento 48 punkte.  

VI. STATINIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DOKUMENTAI  

50.3. statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai;

50.4. kiti Vyriausybės įgaliotų institucijų ar statinio naudotojo nustatyti statinio techninės priežiūros dokumentai. Pakeitimas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

51. Statinio techniniame pase (1 priedas) nurodomos statinio techninės, ekonominės ir konstruktyvinės charakteristikos bei jų pokyčiai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo. Pastato techniniame-energetiniame pase papildomai nurodomos pastato išorės atitvarų energetinės charakteristikos (1 priedo lentelės „Išorės atitvarų charakteristikos" 6 skiltis).

Pakeitimas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29   

52. Statinio techninės priežiūros žurnale (priedas Nr.2) registruojami statinio nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų bei inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos, taip pat periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų (priedas Nr.3) registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti.

53. Kiti teisės aktai ar statinio naudotojas gali nustatyti papildomus duomenis, kurie turi būti pateikiami statinio techniniame pase arba pastato techniniame-energetiniame pase ir techninės priežiūros žurnale.

Pakeitimas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

53(1). 3. naujai statomiems statiniams - statinio statybos rangovas arba statinio projektuotojas prieš pripažįstant statinį tinkamu naudoti [8.5].

Papildymas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

53(2). Statinio techninės priežiūros žurnalą rengia statinio techninis prižiūrėtojas.

Papildymas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

54. Statinio techninės priežiūros dokumentus saugo statinio naudotojas arba techninis prižiūrėtojas.

Pakeitimas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

55. Statinio techninės priežiūros dokumentai saugomi per visą statinio naudojimo laikotarpį. Atiduodant statinio techninės priežiūros dokumentus saugojimui arba keičiantis statinio naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui, surašomas šių dokumentų perdavimo-priėmimo aktas dviem egzemplioriais.

Pakeitimas 2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

56. Nesudėtingų statinių, taip pat 1-2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje, taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą atliekantis statinio naudotojas neprivalo pildyti statinio techninės priežiūros dokumentų.  

IV. Statinių naudojimo priežiūra  

57. Statinių naudojimo priežiūrą atlieka šie viešojo administravimo subjektai [8.16]:
571. Šio Reglamento 57.1 ir 57.2 papunkčiuose nurodyti viešojo administravimo subjektai statinių naudojimo priežiūrą atlieka vadovaudamiesi „Statinių naudojimo priežiūros metodiniais nurodymais", patvirtintais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr.26 (Žin., 2004, Nr.175-6512), ir „Statinių naudojimo priežiūros vykdymo pavyzdinėmis taisyklėmis", patvirtintomis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2005 m. liepos 19 d. įsakymu Nr.20 (Žin., 2005, Nr.91-3419), nustatyta tvarka.

57(3). Pastatai sertifikuojami pagal jų energines savybes statybos techniniu reglamentu STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas" [8.21] nustatyta tvarka.

Papildymai 2005 08 22. Žin. 2005, Nr. 104-3864. Įsigaliojo 2005 08 27                    

2008 10 22. Žin. 2008-10-28, Nr. 124-4736. Įsigalioja nuo 2008-10-29  

57.1. ypatingų statinių, taip pat valstybinės reikšmės ir rizikos objektuose esančių statinių, išskyrus susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių bei hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, - apskrities viršininko administracija pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą;

57.2. gyvenamųjų namų ir kitų statinių, nenurodytų 57.1. punkte, - savivaldybių administracijos; 57.3. statinių įrangos ir paskirties reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą atlieka saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos.  

V. Pastatų energetinio naudingumo sertifikavimas

Papildymas 2005 12 15. Žin. 2005, Nr. 150-5516. Įsigaliojo nuo 2005 12 25  

57.2 Statybos techninių reglamentų ar kitų teisės aktų numatytais atvejais pastatų savininkai privalo turėti pastatų energinio naudingumo sertifikatus.

57.3 Pastatai sertifikuojami pagal jų energines savybes Statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka.  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

58. Už šiame Reglamente nustatytų reikalavimų pažeidimus atsako statinių, kuriems yra taikomas šis Reglamentas, naudotojai bei techniniai prižiūrėtojai. Įstatymų nustatyta tvarka pažeidėjams tenka drausminė, administracinė ir civilinė atsakomybė.

59. Ginčai dėl šių taisyklių taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.


Kategorijos: Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Statybinės medžiagos, gaminiai ir darbai
Visi kategorijos straipsniai
akmens trinkeliu klojimas

Akmens trinkelių klojimas

Gamtinio akmens trinkelių grindinio klojimas, trinkelių klojimo schemos, pagrindo paruošimas, siūlių užpildymas, darbų etapai, techniniai reikalavmai 

klinkerio klijavimas

Klinkerio plytelių klijavimas

Klinkerio plytelės, klinkerio klijavimas, klinkerio plytelės fasadui, klinkerio plytelės vidaus apdailai, lauko klinkeris. 

Kompozitiniai akytojo betono gaminiai

Žiedinė ekonomika statyboje

Popieriaus atliekos ir pelenai cementiniams mišiniams, sumaltos padangos plokštėms, putplastis ir polietilenas betone. Žiedinės ekonomikos pridėtinė vertė, kuriant šiuolaikines kompozicines medžiagas statybos pramonei. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 66
Przedsiębiorstwo Handlowe SABO Statybinių medžiagų parduotuvė Lenkijoje, Suvalkuose
ul. Waryńskiego 26, Suwałki
Telefonas: +48-87-5665597, El. paštas: izam@sabo.com.pl
Visos vidaus apdailos medžiagos profesionalams ir "darau pats" sektoriui: gipso kartono plokštės sienoms, grindims ir luboms, profiliai ir tvirtinimo, pakabinimo, sujungimo detalės, glaistai, tinkai, plytelių klijai, plytelių siūlių užpildai, silikonai ir akrilai, vonių ir terasų hidroizoliacijos medžiagos, fasadų įrengimo medžiagos, gruntai, remontiniai mišiniai, įvairūs vidaus apdailai skirti įrankiai, speciali valymo ir impregnavimo chemija, priešgaisrinės sandarinimo putos, silikonai, manžetai.
Konstitucijos pr. 29, Vilnius
Telefonas: +370-5-2132222, El. paštas: info-lt@knauf.com
Stogo ir fasado skardų gamintojas. Plieninė stogo ir sienų danga. Skardinės čerpės - visoje Lietuvoje.
Kilińskiego 49a, Rabka-Zdrój
Mobilus: +370-620-78115, El. paštas: j.zemaitis@blachotrapez.eu
Didmeninė ir mažmeninė prekyba statybinėmis medžiagomis. Fasadų tinkavimo sistemos. Oficialus BOLIX atstovas Baltijos šalyse.
Kalvarijų g. 151 PC “Statau“,, Vilnius
Mobilus: +370-656-86636, El. paštas: salonas@bolix.lt
Apdailos medžiagų ir vonios įrangos salonai Lietuvoje.
Naujoji g. 50B, Alytus
Telefonas: +370-315-55969, Mobilus: +370-650-00208, El. paštas: info@iris.lt
Plieninės/skardinės stogų ir sienų dangos-RUKKI,VELUX,RHEINZINK - stoglangiai, skardinimo darbai,fasadinės ir daugiasluoksnės plokštės, lietaus nuvedimo sistemos, stoginės medžiagos.
V.Putvinskio g.12-1, Kaunas
Telefonas: +370-37-422522, +370-614-59597, Mobilus: +370-686-38522, +370-687-41938, El. paštas: info@infantas.lt
Laminuotas polistirolas
Joninių g. 17, Domeikava, Kauno r.
Telefonas: +370-37-477547, +370-37-477090, Mobilus: +370-698-01221, El. paštas: info@rufax.lt
Statybiniai mišiniai, keramzitbetonio blokeliai, mineralinė vata, gipskartonio sistemos
Mėnulio g. 7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2301118, El. paštas: info.lt@saint-gobain.com
1 2 3 4 5 ... 66
akmens trinkeliu klojimas Akmens trinkelių klojimas

Gamtinio akmens trinkelių grindinio klojimas, trinkelių klojimo schemos, pagrindo paruošimas, siūlių užpildymas, darbų etapai, techniniai reikalavmai

klinkerio klijavimas Klinkerio plytelių klijavimas

Klinkerio plytelės, klinkerio klijavimas, klinkerio plytelės fasadui, klinkerio plytelės vidaus apdailai, lauko klinkeris.

Kompozitiniai akytojo betono gaminiai Žiedinė ekonomika statyboje

Popieriaus atliekos ir pelenai cementiniams mišiniams, sumaltos padangos plokštėms, putplastis ir polietilenas betone. Žiedinės ekonomikos pridėtinė vertė, kuriant šiuolaikines kompozicines medžiagas statybos pramonei.

Metalinis stogas Metalinės stogo dangos

Stogo dangai naudojamas nerūdijantis plienas, varis, cinkas, aliuminis.

Denver_Union_Station_3 Tekstilė ir polimerinės plėvelės – tvarumas ir nauja architektūros kryptis

Angarai, kavinės, stacionarios ir laikinos erdvės renginiams ar sportui, stoginės, priestatai – daugelio paskirčių pastatai ar jų dalys gali būti iš tekstilės medžiagos ar polimerinės plėvelės. Pas mus projektų ir objektų iš tokių medžiagų beveik nėra, nors visame pasaulyje jos sparčiai populiarėja.

Ar galima statybines medžiagas laikyti valstybinėje žemėje Ar galima statybines medžiagas laikyti valstybinėje žemėje?

Kaip gauti sutikimą statybinių medžiagų laikymui valstybinėje žemėje

daugiau
Drėgmės surinktuvas

Klausimas: Naujai nutinkuotos sienos nedžiūsta, nors visa laiką įjungtas galingas šildytuvas. Norėtųsi greičiau tęsti darbus. Ką patartumėte?

daugiau
akmens trinkeliu klojimas Akmens trinkelių klojimas

Gamtinio akmens trinkelių grindinio klojimas, trinkelių klojimo schemos, pagrindo paruošimas, siūlių užpildymas, darbų etapai, techniniai reikalavmai

klinkerio klijavimas Klinkerio plytelių klijavimas

Klinkerio plytelės, klinkerio klijavimas, klinkerio plytelės fasadui, klinkerio plytelės vidaus apdailai, lauko klinkeris.

Kompozitiniai akytojo betono gaminiai Žiedinė ekonomika statyboje

Popieriaus atliekos ir pelenai cementiniams mišiniams, sumaltos padangos plokštėms, putplastis ir polietilenas betone. Žiedinės ekonomikos pridėtinė vertė, kuriant šiuolaikines kompozicines medžiagas statybos pramonei.

Metalinis stogas Metalinės stogo dangos

Stogo dangai naudojamas nerūdijantis plienas, varis, cinkas, aliuminis.

Denver_Union_Station_3 Tekstilė ir polimerinės plėvelės – tvarumas ir nauja architektūros kryptis

Angarai, kavinės, stacionarios ir laikinos erdvės renginiams ar sportui, stoginės, priestatai – daugelio paskirčių pastatai ar jų dalys gali būti iš tekstilės medžiagos ar polimerinės plėvelės. Pas mus projektų ir objektų iš tokių medžiagų beveik nėra, nors visame pasaulyje jos sparčiai populiarėja.

1 2
Kompanijų produktai
Statybinės medžiagos Suvalkuose
Statybinės medžiagos Suvalkuose

Statybinių medžiagų parduotuvė Suvalkuose. Prekybos centras.

Internetinė prekyba - statybinės medžiagos, dažai, sodo-daržo prekės "Sabo-Stobud" centruose

Internetinė prekyba - statybinės medžiagos, dažai, sodo-d...

Lauko durys namui su arkiniu viršumi
Lauko durys Vilniuje

Išorinių durų namui saugumo, izoliacinės ir dizaino sąvyb...

3.6 EUR
Polipropileninis pluoštas (fibra) BELMIX 600gr.

Polipropileninis pluoštas (fibra) Belmix betone neleidžia...

8.7 EUR
Laminuota polistireninio putplasčio plokštė RUFAX 100 - 1m2

Laminuota (sluoksniuota) polistireninio putplasčio plokšt...

5.0 EUR
Plastifikatorius skiediniams ir tinkui MUROLITH 5l

MUROLITH - skystas mūro ir tinko skiedinių plastifikuojan...

9.4 EUR
Plastifikatorius betonui MASTERPOZZOLITH STD 5l

Plastifikatorius betonui, tinka šildomoms grindims.

9.3 EUR
Plastifikatorius statybiniams skiediniams GOLDMIX 30vnt.

Plastifikatorius padaro skiedinį plastišku. Prekiaujame v...

”InoSide” – fasadinė apkalos dailylentė

Dailylentės fasadui, fasado apdaila dailylentėmis

AEROC tapo bauroc

AEROC keičia prekinį ženklą į bauroc

Cokolio plokštės Cembrit Rock-Lemora, Uab

Naujiena! Lemora internetinėje parduotuvėje fasado apdail...

Statybinių medžiagų pristatymas

Medžiagų statyboms atvežimas

Prekyba statybinėmis medžiagomis

Medžiagos statyboms, statybinės medžiagos

Statybinės prekės Lenkijoje
Statybinės medžiagos, prekės Lenkijoje Sabo prekybos centrai

Platus statybinių prekių pasirinkimas Lenkijoje

Statybinių medžiagų parduotuvės Lenkijoje

Prekyba statybinėmis medžiagomis, prekybos centras-parduo...

Betoninės čerpės Klaipėda

Betoninės čerpės stogui, betoninės čerpės stogui Klaipėda...

11.0 EUR
OPTI-MIX SUPER CONCENTRATE - statybinio skiedinio koncentruotas plastifikatorius 1l

Koncentruotas plastifikatorius - statybinio skiedinio pla...

1 2