Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28(1) straipsniu, ketur

2010-10-06 14:39   Peržiūros : 3380   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ŠEŠTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, 231 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 281 STRAIPSNIU, KETURIOLIKTUOJU SKIRSNIU IR 1 PRIEDU

ĮSTATYMAS

 

2010 m. liepos 2 d. Nr. XI-992
Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 73-3093, Nr. 124-5625;
2003, Nr. 104-4649, Nr. 123-5592; 2004, Nr. 73-2545; 2005, Nr. 43-1355,
Nr. 143-5175; 2006, Nr. 116-4402; 2007, Nr. 4-161, Nr. 55-2127;
2009, Nr. 117-4993, Nr. 144-6352)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šis Įstatymas nustato visų Lietuvos Respublikos teritorijoje, teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises, statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos, statybos užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo ir visos šios veiklos priežiūros tvarką, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę."

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 2, 4, 5, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 32, 38, 50, 54, 68, 71 dalių pakeitimas, 30, 33, 39 dalių pripažinimas netekusiomis galios ir straipsnio papildymas 92, 93, 94, 95 ir 96 dalimis

1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Statinys - pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas."

2. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Laikinas statinys - statinys, kurį leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą. Laikinų statinių naudojimo terminas gali būti pratęstas. Laikinų statinių, kurių naudojimo terminas suinteresuotųjų asmenų prašymu pratęsiamas, naudojimo termino pratęsimo tvarką nustato Aplinkos ministerija. Laikinas statinys ir teisės į jį nekilnojamojo turto registre neregistruojami."

3. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Nebaigtas statinys - statinys, kurio statybos darbai, nustatyti statinio projekte ir teisės aktuose, yra neužbaigti."

4. Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Pastatas - apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos."

5. Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

„17. Naujo statinio statyba - statybos rūšis, kurios tikslas - statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį, atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį."

6. Pakeisti 2 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

„18. Statinio rekonstravimas - statybos rūšis, kurios tikslas - perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis - ilgį, plotį, aukštį ir pan.)."

7. Pakeisti 2 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip:

„19. Statinio remontas - statinio kapitalinis ar paprastasis remontas."

8. Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

„20. Statinio kapitalinis remontas - statybos rūšis, kurios tikslas - pertvarkyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų - ilgio, pločio, aukščio ir pan.)."

9. Pakeisti 2 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

„21. Statinio paprastasis remontas (atitinka Civilinio kodekso sąvoką „einamasis remontas") - statybos rūšis, kurios tikslas - atnaujinti statinį, jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant."

10. Pakeisti 2 straipsnio 26 dalį ir ją išdėstyti taip:

„26. Statybiniai tyrinėjimai - statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų (kuriuos reikia nutiesti ar esamų ir statomų) ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai; kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimai; esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai."

11. 2 straipsnio 30 dalį pripažinti netekusia galios.

12. Pakeisti 2 straipsnio 32 dalį ir ją išdėstyti taip:

„32. Prisijungimo sąlygos - statinio, žemės sklype esančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prijungimo prie kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sąlygos, jeigu jos nenustatytos teritorijų planavimo dokumentuose."

13. 2 straipsnio 33 dalį pripažinti netekusia galios.

14. Pakeisti 2 straipsnio 38 dalį ir ją išdėstyti taip:

„38. Statinio statybos techninė priežiūra - statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus."

15. 2 straipsnio 39 dalį pripažinti netekusia galios.

16. Pakeisti 2 straipsnio 50 dalį ir ją išdėstyti taip:

„50. Statinio statybos vadovas - statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę."

17. Pakeisti 2 straipsnio 54 dalį ir ją išdėstyti taip:

„54. Normatyvinis statybos techninis dokumentas - dokumentas, kuris nustato statinio projektavimo, statybos, statybos užbaigimo, statinio naudojimo, priežiūros ir nugriovimo reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai reglamentai, statybos bei statinių naudojimo ir priežiūros taisyklės, standartai, techniniai liudijimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos."

18. Pakeisti 2 straipsnio 68 dalį ir ją išdėstyti taip:

„68. Laikančiosios konstrukcijos - konstrukciniai statinio elementai, kurių svarbiausia paskirtis - laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.) ir užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą."

19. Pakeisti 2 straipsnio 71 dalį ir ją išdėstyti taip:

„71. Savavališka statyba - statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius."

20. Papildyti 2 straipsnį 92 dalimi:

„92. Statybą leidžiantis dokumentas - leidimas statyti naują (naujus) statinį (statinius); leidimas rekonstruoti statinį (statinius); leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (pastatus); statinio projektas, kuriam raštu pritarė įgaliotas (įgalioti) valstybės tarnautojas (tarnautojai); rašytinis (rašytiniai) žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininko (savininkų) ar valdytojo (valdytojų) sutikimas (sutikimai) dėl statybos; leidimas tęsti sustabdytą statybą."

21. Papildyti 2 straipsnį 93 dalimi:

„93. Esminiai statinio projekto sprendiniai - statinio projekto sprendiniai, nustatantys statinio vietą sklype, statinio ar jo dalių paskirtį, statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą, statinio išorės matmenis (aukštį, ilgį, plotį ir pan.) ir įgyvendinantys specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos ir (ar) nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės paveldosaugos reikalavimus."

22. Papildyti 2 straipsnį 94 dalimi:

„94. Neypatingas statinys - statinys, nepriskiriamas ypatingiems ir nesudėtingiems statiniams."

23. Papildyti 2 straipsnį 95 dalimi:

„95. Statinio griovimas - statybos rūšis, kurios tikslas - išardyti (išmontuoti) visas statinio (jo dalies) konstrukcijas (išskyrus statinio rekonstravimui ar kapitaliniam remontui priskirtinus statybos darbus)."

24. Papildyti 2 straipsnį 96 dalimi:

„96. Patalpa - sienomis ir kitomis atitvaromis apribota nustatytos paskirties pastato erdvė."

 

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Teisė būti statytoju ir šios teisės įgyvendinimas

1. Teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje turi Lietuvos bei užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys.

2. Statytojo teisė įgyvendinama, kai:

1) statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; šis reikalavimas netaikomas Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais, kai nėra suformuoti žemės sklypai (atnaujinant (modernizuojant) pastatus, atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą ir pan.);

2) statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas);

3) statytojas statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais - statinio rekonstravimo, remonto ir griovimo atvejais.

3. Šio straipsnio 2 dalies reikalavimai netaikomi statinius griaunant teismų sprendimu, jeigu griovimo darbus organizuoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos."

 

4 straipsnis. 5 straipsnio 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) atitiktų savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomų teritorijų ir paveldosaugos reikalavimus;".

 

5 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Atliekant statinio statybinius tyrinėjimus, rengiant statinio projektą, statant statinį, jį naudojant ir prižiūrint, be šio Įstatymo, privaloma vadovautis kitais įstatymais, teisės aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, reglamentuojančiais:

1) aplinkos apsaugą ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą;

2) saugomų teritorijų, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugą;

3) gaisrinę saugą;

4) sveikatos apsaugą ir visuomenės sveikatos priežiūrą;

5) darbuotojų saugą ir sveikatą, visuomenės sveikatos saugą;

6) branduolinę saugą ir energetikos objektų, įrenginių techninę saugą;

7) potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą;

8) statinio priežiūrą."

 

6 straipsnis. 12 straipsnio 1 dalies 4, 8 punktų pakeitimas ir šios dalies papildymas 12 punktu

1. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) šio Įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą;".

2. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8) šio Įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka organizuoti statybos užbaigimo procedūras;".

3. Papildyti 12 straipsnio 1 dalį 12 punktu:

„12) informaciją apie rangovo pasamdymą, taip pat pagrindinių statybos sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos specialiųjų darbų vadovų, statinio statybos techninės priežiūros vadovo, specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų) pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo paskelbti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba"; šis reikalavimas netaikomas statinio paprastojo remonto ir nesudėtingo statinio statybos atvejais."

 

7 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies 4 punkto pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti;".

 

8 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

20 straipsnis. Statinio projektas. Prisijungimo sąlygos

1. Statinio projektas rengiamas:

1) statybos projektas - naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybai;

2) rekonstravimo projektas - ypatingo ar neypatingo statinio rekonstravimui, taip pat kai nesudėtingas statinys rekonstruojamas į neypatingą ar ypatingą statinį;

3) pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas - pastato atnaujinimui (modernizavimui); toks projektas gali būti rengiamas pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus;

4) kapitalinio remonto projektas - ypatingo ar neypatingo statinio kapitaliniam remontui;

5) paprastojo remonto projektas - ypatingo ir neypatingo statinio paprastajam remontui Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais;

6) supaprastintas statybos projektas - naujo nesudėtingo statinio statybai Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;

7) supaprastintas rekonstravimo projektas - nesudėtingo statinio rekonstravimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;

8) kapitalinio remonto aprašas - nesudėtingo statinio kapitaliniam remontui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;

9) paprastojo remonto aprašas - statinio paprastajam remontui tik Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais;

10) griovimo projektas - ypatingo statinio griovimui;

11) griovimo aprašas - neypatingo statinio griovimui;

12) supaprastintas griovimo aprašas - nesudėtingo statinio griovimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;

13) pastato (patalpos, patalpų) paskirties keitimo projektas - keičiant pastato (patalpos, patalpų) paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai;

14) tvarkybos darbų projektas - kultūros paveldo vertybei išsaugoti atliekamiems darbams pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimus.

2. Jeigu numatoma atlikti statybos darbus, priskiriamus skirtingoms statybos rūšims, gali būti rengiamas vienas, skirtingas statybos rūšis jungiantis statinio projektas.

3. Statinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, žemės sklypo (teritorijos) statybinių tyrinėjimų (jeigu juos atlikti privaloma) dokumentais, kultūros paveldo vertybės tyrimų medžiaga, galiojančiais teisės aktais, prisijungimo sąlygomis ir:

1) savivaldybės administracijos nustatytais specialiaisiais architektūros reikalavimais, kurie neprieštarauja šios dalies 2 ir 3 punktuose nurodytiems reikalavimams;

2) Kultūros paveldo departamento išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais, taikomais kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, konkrečiam kultūros paveldo statiniui, statiniui, esančiam kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje;

3) saugomos teritorijos direkcijos išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais, taikomais konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje.

4. Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti paslaugų teikėją - inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininką ar naudotoją.

5. Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti, ar jis naudosis komunaliniais inžineriniais tinklais, ar ties vietinius, jeigu pasirinkti galima pagal teritorijų planavimo dokumentus arba jeigu teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, kuriuose numatomas komunalinių tinklų tiesimas, dar nėra įgyvendinti.

6. Prisijungimo sąlygose draudžiama nustatyti reikalavimą, kad statytojas (užsakovas) atliktų esamų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų remonto ar rekonstravimo darbus. Šiuos darbus privalo atlikti tų tinklų ar komunikacijų savininkas ar naudotojas.

7. Nauji inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos tiesiami statytojo (užsakovo) ir inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų savininko ar naudotojo sutarčių pagrindu.

8. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkas ar naudotojas išduoda prisijungimo sąlygas per 15 darbo dienų nuo statytojo (užsakovo) prašymo išduoti šias sąlygas gavimo dienos. Jeigu prisijungimo sąlygos per nustatytą terminą neišduodamos, statytojas (užsakovas) turi teisę kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kuri Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka atsakingiems už šių sąlygų išdavimą asmenims surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir siunčia šiuos protokolus teismui. Išduotų prisijungimo sąlygų neteisėtumą arba atsisakymą išduoti šias sąlygas statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.

9. Už prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų atitiktį įstatymams ir kitiems teisės aktams pagal kompetenciją atsako juos parengę asmenys teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Statinio projektą pasirašo statinio projektuotojas ar jo įgaliotas asmuo, statinio projekto vadovas, statinio projekto dalių vadovai ir statinio projekto rengėjas.

11. Statinio projekto rengimo tvarką ir sudedamąsias dalis, statybos darbų priskyrimo atskiroms statybos rūšims ypatumus, nesudėtingų statinių sąrašą ir statinių priskyrimo nesudėtingiems statiniams ypatumus nustato Vyriausybės įgaliota institucija.

12. Už statinio projekto sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams atsako statinio projektą pasirašę asmenys teisės aktų nustatyta tvarka."

 

9 straipsnis. 21 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Statinio architektas, jeigu jis atitinka šio Įstatymo 10 straipsnio reikalavimus, yra statinio projekto architektūrinės dalies vadovas, kartu gali būti statinio projekto vadovas."

 

10 straipsnis. Šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti šeštojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS".

 

11 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

23 straipsnis. Statybą leidžiantys dokumentai

1. Statybą leidžiantys dokumentai yra:

1) naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybos atveju - leidimas statyti naują statinį;

2) ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju - leidimas rekonstruoti statinį;

3) pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju - leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą;

4) kitais, negu šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais, atvejais - rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas šio Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4-13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis yra privalomas);

5) tais atvejais, kai šios dalies 1-4 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, tačiau pagal teisės aktų nuostatas privaloma gauti žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimus, - šių sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai;

6) norint tęsti sustabdytą statybą - leidimas tęsti sustabdytą statybą.

2. Leidimą statyti naują statinį, leidimą rekonstruoti statinį ir leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Išduodant leidimą statyti laikiną statinį, jame nurodomas šio statinio naudojimo terminas.

3. Leidimą statyti naują statinį ir leidimą rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises, išduoda Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

4. Jeigu statinys statomas kelių savivaldybių teritorijoje, kiekvienos savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas išduoda statybą leidžiantį dokumentą tai statinio daliai, kuri yra tos savivaldybės teritorijoje.

5. Statinio projektui raštu pritaria šio straipsnio 17 dalyje nurodytų institucijų įgalioti valstybės tarnautojai. Išduodant rašytinį pritarimą statyti laikiną statinį, jame nurodomas šio statinio naudojimo terminas. Šio įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10, 11 ir 12 punktuose nurodytiems statinio projektams rašytiniai pritarimai neprivalomi, jeigu statinių griovimą teismų sprendimu organizuoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

6. Leidimą tęsti sustabdytą statybą išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

7. Leidimui statyti naują statinį gauti pateikiami dokumentai:

1) prašymas;

2) statybos projektas ir kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;

3) statybos projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);

4) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;

5) atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;

6) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, - sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;

7) dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos šio Įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, - savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.

8. Leidimui rekonstruoti statinį gauti pateikiami dokumentai:

1) prašymas;

2) rekonstravimo projektas ir kompiuterinė laikmena su rekonstravimo projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;

3) rekonstravimo projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);

4) statinio kadastro duomenų byla;

5) statinio bendraturčių sutikimas;

6) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;

7) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, - sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;

8) dokumentas, patvirtinantis šio Įstatymo 1 priede nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, - savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.

9. Leidimui atnaujinti (modernizuoti) pastatą gauti pateikiami dokumentai:

1) prašymas;

2) pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir kompiuterinė laikmena su šio projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;

3) pastato kadastro duomenų byla;

4) pastato bendraturčių sutikimas dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo), priimamas Civilinio kodekso 4.75 ar 4.85 straipsnio nustatyta sprendimų priėmimo tvarka;

5) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;

6) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, - sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju.

10. Rašytiniams pritarimams statinio projektui gauti pateikiami dokumentai:

1) prašymas;

2) šio Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4-13 punktuose nurodytas statinio projektas;

3) statinio kadastro duomenų byla - šio Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4, 7, 10, 11, 13 punktuose nurodytais atvejais;

4) statinio bendraturčių sutikimas;

5) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise; šio dokumento pateikti nereikia statinio kapitalinio remonto, statinio paprastojo remonto ir statinio griovimo atvejais;

6) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, - sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;

7) dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos šio Įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį.

11. Leidimui tęsti sustabdytą statybą gauti pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad statybos sustabdymo priežastys yra pašalintos.

12. Užregistravus prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, patikrinama:

1) ar pateikti visi pagal nustatytus reikalavimus privalomi dokumentai;

2) ar prašantis išduoti statybą leidžiantį dokumentą asmuo turi teisę būti statytoju pagal šio Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktų reikalavimus.

13. Jeigu pateikti ne visi statybą leidžiančiam dokumentui išduoti privalomi dokumentai, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pranešama prašymą pateikusiam asmeniui. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros tęsiamos tik pateikus visus privalomus dokumentus.

14. Kai gaunami visi privalomi dokumentai, prašymą išduoti šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytą statybą leidžiantį dokumentą ir visus pateiktus dokumentus Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka skaitmeniniu pavidalu per 2 darbo dienas statybą leidžiantį dokumentą išduodančios institucijos įgaliotas valstybės tarnautojas paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba". Per tą patį terminą statybą leidžiantį dokumentą išduodančios institucijos įgaliotas valstybės tarnautojas raštu pateikia informaciją apie gautą prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir gautą projektinę dokumentaciją saugomos teritorijos direkcijai (kai objektas patenka į valstybinį parką, biosferos rezervatą ar rezervatą) ir Kultūros paveldo departamentui (kai objektas yra nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė arba yra jos teritorijoje). Tvarką ir atvejus, kada ir kokioms projektą tikrinančioms institucijoms pateikiamas projekto popierinis variantas, nustato Aplinkos ministerija kartu su Kultūros ministerija.

15. Statybos ar rekonstravimo projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrina šios institucijos ir subjektai (jų padaliniai):

1) savivaldybės administracija;

2) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

3) saugomų teritorijų direkcijos;

4) regionų aplinkos apsaugos departamentai;

5) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos;

6) Visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

7) Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija;

8) Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

9) Radiacinės saugos centras;

10) Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

11) Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos;

12) Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba;

13) Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;

14) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos;

15) Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos;

16) už potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą atsakinga institucija;

17) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos, savininkai, valdytojai ar naudotojai.

16. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal kompetenciją tikrina:

1) savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas, vykdantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, - visais atvejais;

2) saugomos teritorijos direkcijos įgaliotas valstybės tarnautojas - statybos saugomoje teritorijoje, kurioje yra įsteigta saugomos teritorijos direkcija, atveju;

3) regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas - statybos saugomoje teritorijoje, kurioje nėra įsteigtos saugomos teritorijos direkcijos, atveju;

4) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliotas valstybės tarnautojas - jeigu pastatas yra kultūros paveldo statinys, yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kultūros paveldo objekto apsaugos zonose.

17. Raštu statinio projektui pritaria:

1) savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas - visais atvejais;

2) saugomos teritorijos direkcijos įgaliotas valstybės tarnautojas - statybos saugomoje teritorijoje, kurioje yra įsteigta saugomos teritorijos direkcija, atveju;

3) regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas - statybos saugomoje teritorijoje, kurioje nėra įsteigtos saugomos teritorijos direkcijos, atveju;

4) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliotas valstybės tarnautojas - statybos kultūros paveldo statinyje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose atvejais.

18. Statinio projektui patikrinti, skaičiuojant nuo projekto paskelbimo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba" dienos, skiriama:

1) 35 darbo dienos - ypatingo statinio statybos ir rekonstravimo projektui patikrinti;

2) 20 darbo dienų - neypatingo statinio statybos ar rekonstravimo projektui patikrinti;

3) 10 darbo dienų - pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektui patikrinti.

19. Rašytiniams pritarimams statinio projektui, skaičiuojant nuo projekto pateikimo rašytiniam pritarimui gauti dienos, skiriama:

1) 20 darbo dienų - ypatingo statinio kapitalinio remonto projektui;

2) 10 darbo dienų - neypatingo statinio kapitalinio remonto projektui;

3) 5 darbo dienos - kitais, negu šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais, atvejais.

20. Šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai išduodami tik praėjus nustatytam statinio projekto patikrinimo terminui, jeigu per statinio projektui patikrinti nustatytą terminą negauti šio straipsnio 15 ir 16 dalyse nurodytų institucijų ar subjektų (jų padalinių) nepritarimai statinio projektui. Gavus nepritarimą (nepritarimų), statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, pateikti dokumentai grąžinami statytojui (užsakovui), informuojant jį apie neišdavimo priežastis ir pateikiant konkrečias pastabas dėl statinio projekto. Šiame straipsnyje nustatyta tvarka pakartotinai pateikus pakeistą pagal gautas pastabas statinio projektą, jo tikrinimo procedūras atlieka institucijos ar subjektai, nepritarę statinio projektui, taip pat institucijos ar subjektai, kurių kompetencijai priklauso kitų statinio projekto sprendinių, kuriems įtaką daro pakeisto statinio projekto sprendiniai, patikrinimas; šiuo atveju tikrinimo ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros atliekamos per dvigubai trumpesnius, negu nurodyti šiame straipsnyje, terminus.

21. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per:

1) 45 darbo dienas - ypatingam statiniui šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais;

2) 30 darbo dienų - neypatingam statiniui šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais;

3) 20 darbo dienų - šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu atveju;

4) 15 darbo dienų - šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytais atvejais;

5) 10 darbo dienų - šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytais atvejais.

22. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.

23. Šiame straipsnyje nurodytos statybą leidžiančio dokumento, išskyrus nurodytąjį šio straipsnio 1 dalies 5 punkte, išdavimo procedūros neatliekamos ir statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, jeigu:

1) iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos yra gauta informacija, kad žemės sklype (ar žemės sklypo dalyje, jeigu žemės sklypą nuosavybės ar kita teise valdo keli asmenys), dėl kurio prašoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą, yra nustatytas savavališkos statybos faktas ir savavališkos statybos padariniai teisės aktų nustatyta tvarka nepašalinti. Tokiu atveju gali būti išduodamas tik statybą leidžiantis dokumentas statybos darbams, susijusiems su savavališkos statybos padarinių šalinimu, atlikti;

2) prašantis išduoti statybą leidžiantį dokumentą asmuo neturi teisės būti statytoju pagal šio Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktų reikalavimus.

24. Jeigu šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ar 4 punkte nurodytas statybą leidžiantis dokumentas per nustatytą terminą nebuvo išduotas ir apie neišdavimo priežastis statytojui (užsakovui) per 5 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo termino pabaigos nebuvo pranešta, statytojas (užsakovas) turi teisę kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kuri Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka atsakingiems už statybą leidžiančio dokumento išdavimą asmenims surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir siunčia šiuos protokolus teismui.

25. Šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyti rašytiniai sutikimai neprivalomi, jeigu dėl anksčiau pastatytų statinių per vienus metus nuo statybos pradžios iš šiuos sutikimus turėjusių duoti asmenų statytojui arba statinio savininkui nebuvo pateikta pretenzijų.

26. Prašymų išduoti statybą leidžiantį dokumentą turinį, statybą leidžiančiam dokumentui gauti pateikiamo statinio projekto apimtį ir statybą leidžiančių dokumentų turinį nustato Aplinkos ministerija.

27. Statybą leidžiančių dokumentų apskaitą ir statistines ataskaitas tvarko šiuos dokumentus išduodančios institucijos. Leidimų statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objektus apskaita ir sąrašas tvarkomas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

28. Statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, draudžiama.

29. Statybą leidžiančio dokumento galiojimas panaikinamas teismo sprendimu:

1) jeigu jis išduotas neteisėtai;

2) jeigu asmuo, kuriam išduotas statybą leidžiantis dokumentas, nebeatitinka šio Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

30. Kreiptis į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo turi teisę asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami, šių asmenų skundų ar pranešimų pagrindu arba savo iniciatyva - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ar statinio saugos ir paskirties valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją; jeigu yra pažeistas viešasis interesas, šios institucijos dėl viešojo intereso gynimo turi teisę kreiptis į prokuratūrą. Bylose dėl neteisėtai išduotų statybą leidžiančių dokumentų galiojimo panaikinimo atsakovais laikomi asmenys, neteisėtai pritarę statybą leidžiančio dokumento išdavimui.

31. Statytojai (užsakovai) turi teisę pateikti prašymus išduoti šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytus statybą leidžiančius dokumentus naudodamiesi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba".

32. Už statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos pažeidimus pagal kompetenciją atsako asmenys, privalantys patikrinti statinio projektą (jam raštu pritarti) ir įgalioti išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Žala, atsiradusi dėl neteisėtai išduoto statybą leidžiančio dokumento, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

33. Atsisakymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą statytojas (užsakovas) turi teisę apskųsti teismui. Atsakovais šiose bylose laikomi subjektai, kurių atstovai nepritarė statybą leidžiančio dokumento išdavimui.

34. Leidimas statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektą išduodamas Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

35. Statant kultūros paveldo statinį, statinį kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar pajūrio juostoje, vadovaujamasi ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Saugomų teritorijų įstatymu, Pajūrio juostos įstatymu.

36. Statybą leidžiantis dokumentas atlikti kultūros paveldo vertybės tvarkybos darbus, atsižvelgiant į statybos rūšį, išduodamas šio Įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu tvarkomieji statybos darbai tvarkybos darbų projekte nenumatyti, leidimas atlikti kultūros paveldo vertybės tvarkybos darbus išduodamas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka."

 

12 straipsnis. 231 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

231 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

13 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Statybos užbaigimas

1. Užbaigus naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą ar negyvenamosios paskirties pastatą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas. Naujo vieno ar dviejų butų namo ar nesudėtingo statinio statybos ir šių statinių rekonstravimo atvejais statybos užbaigimo aktas nesurašomas.

2. Užbaigus statinio kapitalinį remontą, pakeitus statinio (patalpų) paskirtį, pastačius, rekonstravus ar atnaujinus (modernizavus) vieno ar dviejų butų namą, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikiama statytojo (užsakovo) Aplinkos ministerijos nustatyto turinio deklaracija apie statybos užbaigimą. Naujo vieno ar dviejų butų namo ar nesudėtingo statinio statybos ir šių statinių rekonstravimo atvejais deklaraciją apie statybos užbaigimą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka tvirtina Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, o konservacinio prioriteto, kompleksinėse saugomose teritorijose ir jų apsaugos zonose deklaraciją tvirtina ir institucija, pagal kompetenciją atsakinga už šių teritorijų apsaugą.

3. Šio straipsnio 2 dalies reikalavimai neprivalomi nesudėtingų statinių statybos ir statinio paprastojo remonto atveju ir gali būti vykdomi, jeigu to pageidauja statytojas (užsakovas).

4. Iki statinio įregistravimo nekilnojamojo turto registre deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimą gali panaikinti statytojas arba teismas, po statinio įregistravimo - teismas.

5. Neteisėtai išduoto statybos užbaigimo akto galiojimą panaikina teismas. Statybos užbaigimo akto, kuriame padarytos tik techninio pobūdžio klaidos, nurodytos Viešojo administravimo įstatyme, galiojimą iki statinio įregistravimo nekilnojamojo turto registre panaikina Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos arba teismas, po statinio įregistravimo - teismas.

6. Kreiptis į teismą dėl statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimo panaikinimo turi teisę suinteresuotieji asmenys, šių asmenų skundų ar pranešimų pagrindu arba savo iniciatyva - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos ar statinio saugos ir paskirties valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją."

 

 

14 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

27 straipsnis. Statybos valstybinė priežiūra

1. Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

2. Branduolinės energetikos objektų statybos valstybinė priežiūra atliekama Branduolinės energijos įstatymo nustatyta tvarka.

3. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos:

1) tikrina, ar statybą leidžiantys dokumentai išduoti teisėtai;

2) tikrina visų naujai statomų ir rekonstruojamų ypatingų statinių statybos teisėtumą; kitais atvejais statybos teisėtumą tikrina pasirinktinai;

3) šio Įstatymo nustatytais atvejais sustabdo statybą;

4) atlieka savavališkos statybos prevenciją ir padarinių šalinimą;

5) Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas arba teikia šias bylas teismui;

6) dėl neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų panaikinimo kreipiasi į šiuos sprendimus priėmusius subjektus arba į teismą;

7) jeigu statyba nėra savavališka ar nėra vykdoma pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, įpareigoja statytoją (užsakovą) per nustatytą terminą pagal reikalavimus pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, ar atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų statinio projekto sprendinius; statytojui (užsakovui) šio įpareigojimo neįvykdžius, dėl jo vykdymo kreipiasi į teismą;

8) sudaro statomų statinių avarijų tyrimo komisijas;

9) išduoda pažymas, kad statinys statomas be esminių nukrypimų nuo statinio projekto;

10) pagal kompetenciją surašo statybos užbaigimo aktus;

11) išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą;

12) išduoda leidimus atlikti statinio konservavimo darbus;

13) išduoda pažymas apie statinio nugriovimą;

14) išduoda pažymas apie statinio ar patalpos paskirties pakeitimo teisėtumą;

15) pagal kompetenciją išduoda archyvinių dokumentų kopijas;

16) atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

4. Statybos valstybinę priežiūrą atliekantys pareigūnai turi teisę:

1) netrukdomi patekti į statybvietes, statomus statinius;

2) reikalauti iš statybos dalyvių pateikti visus statybos dokumentus, rašytinius ir žodinius paaiškinimus;

3) kreiptis į policiją, kai statybos dalyviai neleidžia statybos valstybinės priežiūros pareigūnams atlikti tarnybinių funkcijų;

4) dėvėti nustatyto pavyzdžio uniformą.

5. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą, privalo būti atestuoti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Atestatų galiojimas gali būti panaikinamas Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, nustačius, kad:

1) siekiant gauti atestatą, buvo pateikti klaidingi arba melagingi duomenys;

2) atestatas buvo išduotas neteisėtai;

3) pareigūno kvalifikacija nebeatitinka nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;

4) suteikiantis subjektinę teisę pareigūno priimtas administracinis sprendimas panaikintas teismo sprendimu kaip neteisėtas.

6. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar jos administracijos padalinių neteisėtai priimtus administracinius sprendimus panaikina Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas administracine tvarka arba teismas, o suteikiančius subjektinę teisę administracinius sprendimus - tik teismas.

7. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją nenagrinėja skundų ir pranešimų, jeigu skunde ar pranešime nurodyti klausimai nagrinėjami teisme arba šiais klausimais priimtas teismo sprendimas. Skundų ir pranešimų dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją nenagrinėja, jeigu nuo šių sprendimų priėmimo dienos praėjo daugiau kaip vieni metai.

8. Šio straipsnio 3 dalies 7 punkte nurodytu atveju ar asmenų, kurių teisės ir teisėti interesai pažeidžiami, kreipimosi į teismą atveju teismas priima sprendimą įpareigoti statytoją (užsakovą) per nustatytą terminą atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų statinio projekto sprendinius.

9. Statybos valstybinės priežiūros tvarką nustato įstatymas.

10. Už statybos valstybinės priežiūros tvarkos pažeidimus šią priežiūrą atliekantys pareigūnai atsako teisės aktų nustatyta tvarka."

 

 

15 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

28 straipsnis. Savavališkos statybos padarinių šalinimas

1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą pagal šio Įstatymo jam priskirtą kompetenciją, nustatęs, kad statinys pastatytas ar statomas savavališkai:

1) nedelsdamas surašo savavališkos statybos aktą, kuriuo pareikalauja iš statytojo (užsakovo), jeigu jo nėra, - iš statinio ar jo dalies savininko, valdytojo, naudotojo, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje savavališkai pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininko, valdytojo ar naudotojo nevykdyti jokių statybos darbų, išskyrus statybos darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius ir apsaugant statybvietę bei aplinką, ir įteikia statytojui (užsakovui) ar kitam šiame punkte nurodytam asmeniui savavališkos statybos aktą pasirašytinai, registruotu laišku arba kitu tinkamu būdu teisės aktų nustatyta tvarka;

2) Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą ir nagrinėja administracinio teisės pažeidimo bylą dėl administracinės nuobaudos skyrimo arba siunčia šį protokolą teismui;

3) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos jį pateikia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkui ar jo įgaliotam administracijos padalinio vadovui.

2. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pagal šio Įstatymo jai priskirtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos faktą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pareikalauja iš statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius:

1) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę;

2) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę;

3) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems reikalavimams įvykdyti nustatomas
6 mėnesių terminas, reikalavime nurodant, kad šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į šio Įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos šį terminą, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas - projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos.

4. Asmuo, kuriam pateikti šio straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte nurodyti reikalavimai, turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir, sumokėjęs šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Įmoka už savavališkos statybos įteisinimą nemokama šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto statybą leidžiančio dokumento gavimo atveju.

5. Jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą gauna statybą leidžiantį dokumentą, šio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją jis pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas panaikina asmeniui pateiktą reikalavimą.

6. Jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto reikalavimo neįvykdo ar negauna statybą leidžiančio dokumento, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą ne vėliau kaip per mėnesį nuo įpareigojimo termino pabaigos kreipiasi į teismą. Į teismą dėl savavališkai pastatyto ar statomo statinio nugriovimo ar išardymo taip pat gali kreiptis asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai dėl savavališkos statybos yra pažeidžiami.

7. Teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą:

1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; arba

2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę;

3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę;

4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

8. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą.

9. Priimdamas vieną iš šio straipsnio 7 dalyje nurodytų sprendimų, teismas savo sprendime nurodo, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens lėšomis.

10. Su savavališkos statybos padarinių šalinimu susijusių procedūrų atlikimo tvarką nustato Aplinkos ministerija.

11. Statybinės medžiagos ir statybinės atliekos, likusios savavališkai pastatytus ar statomus statinius (jų dalis) nugriovus, išardžius ar atstačius į buvusią padėtį (atkūrus), yra statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens nuosavybė."

 

 

16 straipsnis. Įstatymo papildymas 281 straipsniu

Papildyti Įstatymą 281 straipsniu:

281 straipsnis. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

1. Nustačius, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ar kiti asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami, kreipiasi į:

1) bendrosios kompetencijos teismą dėl statybą leidžiančio dokumento pripažinimo negaliojančiu ir statybos padarinių šalinimo, kai statyba yra pradėta;

2) administracinį teismą, kai statyba dar nėra pradėta ir teisme ginčijamas tik statybą leidžiantis dokumentas.

2. Jeigu teismas savo sprendimu pripažįsta statybą leidžiantį dokumentą negaliojančiu, jis savo sprendimu:

1) įpareigoja statytoją (užsakovą) ar kitą šio Įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį per nustatytą terminą teismo nustatytų kaltų asmenų lėšomis nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę;

2) įpareigoja statytoją (užsakovą) ar kitą šio Įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį per nustatytą terminą teismo nustatytų kaltų asmenų lėšomis išardyti perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ar atstatyti į buvusią padėtį (atkurti) kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas;

3) leidžia per nustatytą terminą pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją gavus naują statybą leidžiantį dokumentą perstatyti ar pertvarkyti statinį ar jo dalį, jeigu toks statinio perstatymas ar pertvarkymas yra galimas pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; šių veiksmų per nustatytą terminą neatlikus, - vykdyti šios dalies 1 ar 2 punkte nurodytus reikalavimus;

4) įpareigoja kompetentingas institucijas per nustatytą terminą pagal statytojo (užsakovo) ar kito šio Įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens tinkamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją (jeigu tai būtina), jeigu statinio statyba nepažeidžia galiojančių detaliųjų teritorijų planavimo ar kitų įstatymais jiems prilygintų teritorijų planavimo dokumentų (jeigu jie privalomi), taip pat bendrųjų ar specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams, išduoti naują statybą leidžiantį dokumentą tuo atveju, kai statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas neteisėtai dėl kompetentingų institucijų neteisėtai atliktų procedūrų.

3. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio Įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į statybos pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, statybos pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki statybos pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą.

4. Priimdamas vieną iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sprendimų, teismas savo sprendime nurodo, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, statinys ar jo dalis, pastatyti pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) ar kito šio Įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens lėšomis.

5. Šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytų statybą leidžiančių dokumentų, gautų per teismo sprendimu nustatytą terminą, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas asmenys, kuriems šie dokumentai išduoti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

6. Nustačius, kad statinys (jo dalis), kurį nuspręsta nugriauti ar atstatyti į buvusią padėtį, priklauso statytojui (užsakovui), kurio kaltės dėl neteisėtai išduoto statybą leidžiančio dokumento išdavimo nėra, ar sąžiningam įgijėjui, teismas šio asmens reikalavimu taip pat sprendžia klausimą dėl žalos atlyginimo įstatymų nustatyta tvarka.

7. Statybinės medžiagos ir statybinės atliekos, likusios nugriovus, išardžius ar atstačius į buvusią padėtį (atkūrus) pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus pastatytus statinius (jų dalis), yra šio Įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų asmenų nuosavybė.

8. Su statybos pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus padarinių šalinimu susijusių procedūrų atlikimo tvarką nustato Aplinkos ministerija."

 

 

17 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. Pakeisti 33 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Statinio statybą sustabdęs Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnas surašo aktą, nurodydamas įvykdytų statybos darbų mastą. Akto formą ir jo surašymo tvarką nustato Aplinkos ministerija. Sustabdžius statybą, statytojas (užsakovas) gali kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos su prašymu išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, pateikdamas Aplinkos ministerijos nustatytos sudėties statinio konservavimo projektą. Leidimas atlikti statinio konservavimo darbus išduodamas patikrinus statinio konservavimo darbų projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams."

3. Pakeisti 33 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Statytojas (užsakovas) privalo pašalinti šio straipsnio 2 dalyje nurodytus pažeidimus bei jų padarinius ir gauti leidimą tęsti statinio statybą. Jeigu šiame straipsnyje nurodyti reikalavimai neįvykdomi, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kreipiasi į teismą."

4. Papildyti 33 straipsnį 5 dalimi:

„5. Savavališkos statybos atveju statybos sustabdymo procedūros atliekamos šio Įstatymo 28 straipsnio nustatyta tvarka."

 

18 straipsnis. 35 straipsnio 1 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 35 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) kai statinys pastatytas ar statomas savavališkai, - per Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nustatytą terminą;".

2. Papildyti 35 straipsnio 1 dalį 7 punktu:

„7) teismo sprendimu per teismo sprendime nustatytą terminą."

 

 

19 straipsnis. 40 straipsnio 2 punkto pripažinimas netekusiu galios

40 straipsnio 2 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

 

20 straipsnis. 42 straipsnio 5 ir 6 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 42 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Statinių naudojimo priežiūrą atliekantys subjektai informaciją apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka teikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos."

2. Pakeisti 42 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Statinių naudojimo priežiūros atlikimo tvarką nustato Aplinkos ministerija."

 

 

21 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

45 straipsnis. Naudojimasis informacinėmis sistemomis

Šio įstatymo 20, 23, 24, 27, 28, 33 ir 34 straipsniuose nurodytas procedūras viešojo administravimo subjektai atlieka naudodamiesi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba" šios sistemos nuostatuose, kuriuos tvirtina aplinkos ministras, nustatyta tvarka arba kita Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka."

 

22 straipsnis. Įstatymo papildymas keturioliktuoju skirsniu

Papildyti Įstatymą keturioliktuoju skirsniu:

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

JURIDINIŲ ASMENŲ ATSAKOMYBĖ UŽ ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS

 

46 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statinio projektavimą, statinio projekto ar statinio ekspertizės atlikimą, statinio statybą, statinio projektavimo ar statybos valdymą neturint teisės verstis šia veikla

1. Už statinio projektavimą, statinio projekto ar statinio ekspertizės atlikimą, statinio statybą, statinio projektavimo ar statybos valdymą neturint teisės verstis šia veikla skiriama bauda nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

2. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo penkiolikos tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų.

 

47 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už teisės aktų, nustatančių statinio projektavimui, statinio projekto ekspertizei ir statinio ekspertizei taikomus reikalavimus, pažeidimus

1. Už statinio projekto, kurio sprendiniai prieštarauja esminiams su statinio sauga susijusiems statinio reikalavimams ar teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, pateikimą statinio projekto užsakovui skiriama bauda statinio projektuotojams nuo trijų tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo šešių tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų.

2. Už statinio projekto, kurio sprendiniai prieštarauja esminiams su statinio sauga susijusiems statinio reikalavimams ar teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, ekspertizės akto su teigiamu statinio projekto įvertinimu pateikimą statinio projekto ekspertizės užsakovui skiriama bauda statinio projekto ekspertizės rangovams nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šio straipsnio 3 dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo dvidešimties tūkstančių iki keturiasdešimties tūkstančių litų.

3. Už statinio ekspertizės akto, neatitinkančio teisės aktų nustatytų reikalavimų, pateikimą statinio ekspertizės užsakovui skiriama bauda statinio ekspertizės rangovams nuo keturių tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo dešimties tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų.

 

48 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už savavališką statybą

1. Už naujo ypatingo statinio savavališką statybą skiriama bauda statytojams nuo dvidešimt penkių tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo keturiasdešimties tūkstančių iki septyniasdešimt penkių tūkstančių litų.

2. Už naujo ypatingo statinio savavališką statybą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo keturiasdešimties tūkstančių iki septyniasdešimt penkių tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo penkiasdešimties tūkstančių iki vieno šimto tūkstančių litų.

3. Už naujo neypatingo statinio savavališką statybą skiriama bauda statytojams nuo penkių tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo dešimties tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų.

4. Už naujo neypatingo statinio savavališką statybą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo penkiolikos tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų.

5. Už naujo nesudėtingo statinio savavališką statybą skiriama bauda statytojams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų.

6. Už naujo nesudėtingo statinio savavališką statybą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

7. Už ypatingo statinio savavališką rekonstravimą skiriama bauda statytojams nuo dvidešimties tūkstančių iki keturiasdešimties tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo keturiasdešimties tūkstančių iki šešiasdešimties tūkstančių litų.

8. Už ypatingo statinio savavališką rekonstravimą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo keturiasdešimties tūkstančių iki šešiasdešimties tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo šešiasdešimties tūkstančių iki aštuoniasdešimties tūkstančių litų.

9. Už neypatingo statinio savavališką rekonstravimą skiriama bauda statytojams nuo septynių tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimt penkių tūkstančių litų.

10. Už neypatingo statinio savavališką rekonstravimą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimt penkių tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo dvidešimties tūkstančių iki keturiasdešimties tūkstančių litų.

11. Už nesudėtingo statinio savavališką rekonstravimą skiriama bauda statytojams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

12. Už nesudėtingo statinio savavališką rekonstravimą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

13. Už ypatingo statinio savavališką kapitalinį remontą skiriama bauda statytojams nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo penkiolikos tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų.

14. Už ypatingo statinio savavališką kapitalinį remontą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo penkiolikos tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo dvidešimt penkių tūkstančių iki keturiasdešimties tūkstančių litų.

15. Už neypatingo statinio savavališką kapitalinį remontą skiriama bauda statytojams nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo penkių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų.

16. Už neypatingo statinio savavališką kapitalinį remontą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo penkių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo aštuonių tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų.

17. Už nesudėtingo statinio savavališką kapitalinį remontą skiriama bauda statytojams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

18. Už nesudėtingo statinio savavališką kapitalinį remontą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

19. Už ypatingo statinio savavališką paprastąjį remontą skiriama bauda statytojams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

20. Už ypatingo statinio savavališką paprastąjį remontą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų.

21. Už neypatingo statinio savavališką paprastąjį remontą skiriama bauda statytojams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

22. Už neypatingo statinio savavališką paprastąjį remontą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

23. Už nesudėtingo statinio savavališką paprastąjį remontą skiriama bauda statytojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.

24. Už nesudėtingo statinio savavališką paprastąjį remontą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statytojams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

25. Už ypatingo statinio savavališką griovimą skiriama bauda statinį savavališkai griovusiems asmenims nuo dvidešimties tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo trisdešimties tūkstančių iki keturiasdešimt penkių tūkstančių litų.

26. Už ypatingo statinio savavališką griovimą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statinį savavališkai griovusiems asmenims nuo trisdešimties tūkstančių iki keturiasdešimt penkių tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo keturiasdešimt penkių tūkstančių iki šešiasdešimties tūkstančių litų.

27. Už neypatingo statinio savavališką griovimą skiriama bauda statinį savavališkai griovusiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo aštuonių tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų.

28. Už neypatingo statinio savavališką griovimą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statinį savavališkai griovusiems asmenims nuo aštuonių tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo dvylikos tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

29. Už nesudėtingo statinio savavališką griovimą skiriama bauda statinį savavališkai griovusiems asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

30. Už nesudėtingo statinio savavališką griovimą saugomoje teritorijoje skiriama bauda statinį savavališkai griovusiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

 

49 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statybos darbų atlikimą pažeidžiant teisės aktų reikalavimus

1. Už juridinio asmens atliekamus statybos darbus, kai nėra teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas (pasamdytas) statybos darbų vadovas ar statybos specialiųjų darbų vadovai, skiriama bauda nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytą pažeidimą, skiriama bauda nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

2. Už statybos darbų atlikimą neturint teisės aktų nustatytų privalomųjų dokumentų statybos darbams pradėti, išskyrus statybą leidžiančius dokumentus, skiriama bauda statytojams arba rangovams nuo penkių tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytą pažeidimą, skiriama bauda statytojams arba rangovams nuo penkiolikos tūkstančių iki dvidešimt penkių tūkstančių litų.

 

 

 

50 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statybą pažeidžiant statinio projekto sprendinius

Už statinio statybą pažeidžiant statinio projekto sprendinius, išskyrus esminius statinio projekto sprendinius, skiriama bauda nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šiame straipsnyje numatytą pažeidimą, skiriama bauda nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

 

51 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statinio naudojimą ne pagal paskirtį

Už statinio naudojimą ne pagal paskirtį skiriama bauda nuo penkių tūkstančių iki dvidešimt penkių tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šiame straipsnyje numatytą pažeidimą, skiriama bauda nuo dešimties tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų.

 

52 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statinių techninės priežiūros taisyklių nesilaikymą

1. Už statinių techninės priežiūros taisyklėse numatytų priemonių netaikymą, kai yra pavojinga statinio deformacija ir griūties grėsmė, skiriama bauda nuo penkių tūkstančių iki dvidešimt penkių tūkstančių litų.

2. Už statinių techninės priežiūros taisyklių nesilaikymą, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pažeidimą, skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.

 

53 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą arba trukdymą jiems atlikti savo pareigas

Už statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą arba trukdymą jiems atlikti savo pareigas skiriama bauda nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo penkių tūkstančių iki dvidešimt penkių tūkstančių litų.

 

54 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statinių naudojimo priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą arba trukdymą jiems atlikti savo pareigas

Už statinių naudojimo priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą arba trukdymą jiems atlikti savo pareigas skiriama bauda nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo penkių tūkstančių iki dvidešimt penkių tūkstančių litų.

 

55 straipsnis. Šio Įstatymo 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ir 54 straipsniuose nurodytų pažeidimų taikymo ir nagrinėjimo tvarka

Šio Įstatymo 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ir 54 straipsniuose nurodyti pažeidimai taikomi ir juridinių asmenų filialams, taip pat kitoms užsienio organizacijoms; nurodyti pažeidimai tiriami, nagrinėjami, nutarimai skundžiami ir vykdomi tokia pačia tvarka kaip atitinkamuose Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniuose nurodyti pažeidimai."

 

23 straipsnis. Įstatymo papildymas nauju 1 priedu

1. Papildyti Įstatymą nauju 1 priedu:

 

                                                                                    „Lietuvos Respublikos

                                                                                    statybos įstatymo

                                                                                    1 priedas

 

ĮMOKOS UŽ SAVAVALIŠKOS STATYBOS ĮTEISINIMĄ

 MOKĖJIMO PRINCIPAI

 

1. Įmoką už savavališkos statybos įteisinimą (toliau - įmoka) moka statytojai (užsakovai), statinių (jų dalių) savininkai, valdytojai, naudotojai, žemės sklypų (jų dalių) savininkai, valdytojai, naudotojai, įgyvendinantys šio Įstatymo numatytą galimybę gauti statybą leidžiantį dokumentą savavališkos statybos atveju.

2. Įmokos dydis kinta priklausomai nuo savavališkai atliktų statybos darbų, įskaitant panaudotus statybos produktus, sąnaudų vertės, tačiau įmoka negali būti mažesnė kaip 300 litų ir didesnė kaip 500 000 litų. Įmokos dydis apskaičiuojamas pagal formulę
Į = V2/1 mln. Lt, čia:

1) Į - įmokos dydis;

2) V - sąnaudų vertė.

3. Sąnaudų vertė nustatoma atliekant statinio ar statinio projekto ekspertizę pagal statybos darbų įkainius ir statybos produktų kainas savavališkos statybos akto surašymo metu.

4. Statinio ar statinio projekto ekspertizė atliekama asmens, kuriam pateikti šio Įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte nurodyti reikalavimai, iniciatyva ir lėšomis.

5. Priklausančią mokėti įmoką apskaičiuoja statybą leidžiantį dokumentą išduodanti institucija pagal asmens, kuriam pateikti šio Įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte nurodyti reikalavimai, pateiktą statinio ar statinio projekto ekspertizės aktą.

6. Įmoka sumokama prieš išduodant statybą leidžiantį dokumentą.

7. Įmokos mokėjimo tvarką nustato Aplinkos ministerija kartu su Finansų ministerija.

8. Įmoka sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą ir įskaitoma į valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos.

9. Nustačius, kad buvo sumokėta per maža įmoka arba ji iš viso nesumokėta dėl fizinių, juridinių asmenų, statybą leidžiantį dokumentą išdavusios institucijos ar kitų institucijų kaltės, trūkstama arba visa įmokos suma įstatymų nustatyta tvarka išieškoma atitinkamai iš fizinių, juridinių asmenų, statybą leidžiantį dokumentą išdavusios institucijos ar kitų institucijų į valstybės biudžetą.

10. Nustačius, kad buvo sumokėta per didelė įmoka, jos permoka įstatymų nustatyta tvarka grąžinama įmoką sumokėjusiam asmeniui."

2. Buvusį Įstatymo priedą laikyti 2 priedu.

 

24 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Šio įstatymo nuostatos dėl savavališkų statybų, išskyrus nuostatas, išdėstytas keturioliktajame skirsnyje „Juridinių asmenų atsakomybė už įstatymo pažeidimus", ir dėl statybų pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus taikomos ir santykiams, atsiradusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo.

2. Iki statybos valstybinės priežiūros tvarką reglamentuojančio įstatymo priėmimo statybos valstybinės priežiūros tvarką nustato Aplinkos ministerija.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos statinio projektavimo sąlygų, jų sąvadų, statybos leidimų išdavimo, statinių pripažinimo tinkamais naudoti procedūros baigiamos vykdyti pagal šių procedūrų vykdymo pradžios metu galiojusius teisės aktus, jeigu statytojas (užsakovas) nepageidauja, kad šios procedūros būtų vykdomos pagal teisės aktus, galiojančius po šio įstatymo įsigaliojimo.

4. Jeigu statytojas nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo, savivaldybės administracija apie tai informuoja Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos; šiuo atveju vietoj savavališkos statybos akto surašomas statybos patikrinimo aktas, o skiriant administracinę nuobaudą statytojui (užsakovui), savanoriškas jo kreipimasis dėl savavališkos statybos įteisinimo laikomas lengvinančia aplinkybe. Jeigu statybą leidžiantis dokumentas negali būti išduotas, savivaldybės administracija apie tai informuoja Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kuri šalina savavališkos statybos padarinius šio įstatymo nustatyta tvarka.

 

25 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 straipsniai, išskyrus 11 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 7, 8 ir 10 dalių, šio įstatymo 15 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 4 ir 7 dalių nuostatas dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1 priede nurodytų įmokų ir šio įstatymo 26 straipsnį, įsigalioja 2010 m. spalio 1 d.

2. Iki 2010 m. spalio 1 d. vietoj šio įstatymo 13 straipsnyje vartojamos sąvokos „statybos užbaigimo aktas" vartojama sąvoka „statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas", vietoj šio įstatymo 13, 14 ir 15 straipsniuose vartojamos sąvokos „statybą leidžiantis dokumentas" vartojama sąvoka „statybos leidimas" (nesudėtingo statinio
atveju - „normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytas privalomasis dokumentas").

3. Šio įstatymo 11 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo
23 straipsnio 7, 8 ir 10 dalių, šio įstatymo 15 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 4 ir 7 dalių nuostatos dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1 priede nurodytų įmokų ir šio įstatymo 23 straipsnis įsigalioja 2013 m. sausio
1 d.

 

 

 

26 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2012 m. sausio 1 d. parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos Seimui statybos valstybinės priežiūros tvarką reglamentuojančio įstatymo projektą.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė užtikrina Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba" programinei įrangai atnaujinti reikalingą finansavimą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ

 


Kategorijos: Statybos darbai (tema)
Visi kategorijos straipsniai
Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo šiltinimas

Kaip ir kuo šiltinti karkasinį namą, šiltinimo storis ir šiltinamojo sluoksnio sandarinimas 

Daugiabučio renovacija

Daugiabučio renovacija

Kokia daugiabučio renovacijos kaina? Kaip daugiabučių renovacija atsiperka? Kokios yra efektyviausios daugiabučių modernizavimo priemonės? 

Angos perdangoje pjovimas

Angos perdangoje pjovimas

Angų pjovimas perdangoje, perdangos angos įrengimas 

Statybinis gruntas

Statybinis gruntas

Kokius naudoti statybinius gruntus, giluminiai, sukibimą gerinantys, universalūs statybiniai gruntai 

Kamino sandarinimas

Kamino sandarinimas ir apskardinimas

Kamino praėjimas per šlaitinį stogą, per stogo difuzinę plėvelę, plėvelės jungimas su kaminu, kamino praėjimo sandarinimas, kamino skardinimas 

Buto remonto atlikimo tvarka

Buto remonto atlikimo tvarka

Nuo ko pradėti buto remontą, buto remonto darbų eiliškumas 

Gipskartonio keltuvas

Gipskartonio keltuvas

Keltuvas gipskartoniui, kaip montuoti gipskartonį, gipso kartonio plokščių kėlimo įranga  

Nuogrindos įrengimas

Nuogrindos įrengimas

Kaip teisingai įrengti nuogrindą, nuogrindos įrengimo ir drenažo schema, 

Kaip savarankiškai pasidaryti mozaiką

Kaip savarankiškai pasidaryti mozaiką

Mozaikos klijavimas savarankiškai, mozaikos gamyba, kaip pagaminti originalią mozaiką  

akmens trinkeliu klojimas

Akmens trinkelių klojimas

Gamtinio akmens trinkelių grindinio klojimas, trinkelių klojimo schemos, pagrindo paruošimas, siūlių užpildymas, darbų etapai, techniniai reikalavmai 

Plytų mūrijimas

Mūrijimas

Keraminių blokų ir plytų mūrijimas. Mūro apšiltinimas ir apdailinis mūras. Mūrijimo klaidos 

Statybos verslo perspektyvos

Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?  

Dekoratyvinis tinkavimas. Supilame 5 frakcijos smelio

Dekoratyvinis tinkavimas: greitai ir pigiai

Paprasta dekoratyvinio tinkavimo technologija, pigus dekoratyvinis tinkavimas 

Mediniai laiptai į palėpę

Mediniai laiptai į palėpę

Kaip patiems pasidaryti medinius laiptus 

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?  

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Tauragės aps.


1 2 3 4

J. Basanavičiaus g. 23 - 2, Šilalė
Telefonas: +370-449-74469, El. paštas: daston@is.lt

Turgaus g. 20-3, Pagėgiai
Mobilus: +370-650-35007, El. paštas: gegesvingis@gmail.com

Tenenių mstl., Tenenių sen., Šilalės r.
Mobilus: +370-614-33006, El. paštas: info@gssolution.eu

Muitinės g. 26, Jurbarkas
Telefonas: +370-447-72258

Purienų g. 10, Jurbarkas
Telefonas: +370-447-52671

K.Jauniaus g. 13, Kvėdarna, Šilalė
Telefonas: +370-449-55260, El. paštas: kvedarsta@kvedarsta.lt

Eisraviškių k., , Pagėgių sav.
Mobilus: +370-650-35700, El. paštas: info@mstarnyba.lt

Dariaus ir Girėno g. 26A – 4, Tauragė
Mobilus: +370-699-32223, El. paštas: info@modek.lt

Nepriklausomybės g. 5 - 8, Šilalė
Telefonas: +370-449-74590, El. paštas: info@mureda.lt

Stoties g. 42, Tauragė
Telefonas: +370-446-61347
1 2 3 4
Karkasinio namo šiltinimas Karkasinio namo šiltinimas

Kaip ir kuo šiltinti karkasinį namą, šiltinimo storis ir šiltinamojo sluoksnio sandarinimas

Daugiabučio renovacija Daugiabučio renovacija

Kokia daugiabučio renovacijos kaina? Kaip daugiabučių renovacija atsiperka? Kokios yra efektyviausios daugiabučių modernizavimo priemonės?

Angos perdangoje pjovimas Angos perdangoje pjovimas

Angų pjovimas perdangoje, perdangos angos įrengimas

Statybinis gruntas Statybinis gruntas

Kokius naudoti statybinius gruntus, giluminiai, sukibimą gerinantys, universalūs statybiniai gruntai

Kamino sandarinimas Kamino sandarinimas ir apskardinimas

Kamino praėjimas per šlaitinį stogą, per stogo difuzinę plėvelę, plėvelės jungimas su kaminu, kamino praėjimo sandarinimas, kamino skardinimas

Buto remonto atlikimo tvarka Buto remonto atlikimo tvarka

Nuo ko pradėti buto remontą, buto remonto darbų eiliškumas

Gipskartonio keltuvas Gipskartonio keltuvas

Keltuvas gipskartoniui, kaip montuoti gipskartonį, gipso kartonio plokščių kėlimo įranga

Nuogrindos įrengimas Nuogrindos įrengimas

Kaip teisingai įrengti nuogrindą, nuogrindos įrengimo ir drenažo schema,

Kaip savarankiškai pasidaryti mozaiką Kaip savarankiškai pasidaryti mozaiką

Mozaikos klijavimas savarankiškai, mozaikos gamyba, kaip pagaminti originalią mozaiką

akmens trinkeliu klojimas Akmens trinkelių klojimas

Gamtinio akmens trinkelių grindinio klojimas, trinkelių klojimo schemos, pagrindo paruošimas, siūlių užpildymas, darbų etapai, techniniai reikalavmai

Plytų mūrijimas Mūrijimas

Keraminių blokų ir plytų mūrijimas. Mūro apšiltinimas ir apdailinis mūras. Mūrijimo klaidos

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Mūro siūlė Mūro siūlių užtaisymas

Jei mūrinio siūlių defektai kol kas pavieniai ir nežymūs, jas lengva užtaisyti, užpildžius nauju skiediniu.

Dekoratyvinis tinkavimas. Supilame 5 frakcijos smelio Dekoratyvinis tinkavimas: greitai ir pigiai

Paprasta dekoratyvinio tinkavimo technologija, pigus dekoratyvinis tinkavimas

Palėpės renovacija sodyboje Palėpės renovacija sodyboje

Kaip sutvarkyti seno medinio namo palėpę, sodybos šlaitinio stogo šiltinimas, palėpės apdaila dailylentėmis

Kaip kloti laidus po tinku Kaip kloti laidus po tinku

Nauji laidai sienoje, sienų štrabavimas, Griovelių laidams darymas pilnavidurėje sienoje

Mediniai laiptai į palėpę Mediniai laiptai į palėpę

Kaip patiems pasidaryti medinius laiptus

Pastato griovimas Statinių ardymo-griovimo bei statybinių atliekų perdirbimo technologijos

Manoma, jog griauti – tai ne statyti, jog griovimas yra paprastesnis darbas nei statyba, tačiau iš tikrųjų yra priešingai. Pastatas griaunamas atvirkštine tvarka nei buvo statomas, bet tam irgi reikia parengti projektą, parinkti tinkamą techniką ir užtikrinti saugumą.

Statybinė sąmata: kuo ji detalesnė, tuo pigesnė statyba

Nepatikėkite statybos ar remonto sąmatos statybininkams. Jie ją sudarys remdamiesi tik savo patirtimi.

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

Fasadai. Išorės ir vidaus sienų apšiltinimo būdai

Fasado šilumos izoliacija – tai kompleksinė sistema, primenanti daugiasluoksnį pyragą. Ant fasado pagrindo iš eilės klojami ir tarpusavyje tvirtinami fasado šilumos izoliaciniai sluoksniai.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Albinas Keturka, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovas Draudimas statant ūkio būdu

Ar statant ūkio būdu privalomas statybos draudimas?

daugiau
Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė Kur kreiptis dėl statybų keliamo triukšmo?

Atsako Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė

daugiau
Kaip įsitikinti vykstančios statybos teisėtumu?

Atsako Virginija Pilipienė, AM Statybos ir teritorijų planavimo departamento Statybos normavimo skyriaus vyr. specialistė

daugiau
Kaip rangovui užsitikrinti apmokėjimą už papildomus darbus?

Atsako Rasa Vaičekauskytė, advokato padėjėja

daugiau
Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė Kuo rizikuoja statytojas pradėjęs statybą be leidimo ir nepateikęs apie ją informacijos?

Atsako Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Statybos užbaigimo deklaracija
Statybos užbaigimo deklaracija

Namo pridavimas, baigtos statybos deklaracija, deklaracij...

4.5 EUR
Polipropileninis pluoštas (fibra) BELMIX 600gr.

Polipropileninis pluoštas (fibra) Belmix betone neleidžia...

BAUROC blokų paviršiaus paruošimas prieš tepant klijus

BAUROC blokų paviršiaus paruošimas prieš tepant klijus

bauroc akytojo betono blokeliai, pertvaros blokai, sąramos, sausi klijų mišiniai

Akytas betonas, blokeliai, blokai, pertvaros, sąramos sta...

Pastatų, namų griovimas. Griovimo darbai

Medinių rąstinių mūrinių betoninių blokinių namų griovima...

Nauja A KLASĖS namo statybos technologija

Nauja A KLASĖS namo statybos technologija NeoWall

Gyvenamųjų (individualių) namų statyba Vilniuje ir visoje Lietuvoje

Gyvenamojo namo statyba, sodybos statybos darbai

Gyvenamųjų namų statyba
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba ir įrengimas

Namo statyba, namo įrengimas, pastatų statyba, pastato įr...

Namo statyba nuo pamatų

Namų statyba, statybos darbai, individualaus namo statyba

Apdailos darbai

Gipso montavimas, glaistymas - dažymas , plytelių klijavi...

Statybinio laužo išvežimas

Statybinio laužo išvežimas Kaunas, šiukšlių išvežimas

Žemės kasimas, kasimo darbai, grunto išlyginimas

Žemės kasimas, kasimo darbai, grunto išlyginimas Kaunas

Multifunkcinė statybinė plokštė
MFP statybinė plokštė PFLEIDERER

Statybinė plokštė MFP (Multifunction Panel) tipo.

Medinių grindų lakavimas Vilnius

Darbai atliekame Vilniuje ir Vilniaus rajone

Pamatų įrengimas

Individualių namų pamatų įrengimas, polinių pamatų įrengi...

HAKITEC – laikinos uždengimo sistemos

STATOMŲ ir RESTAURUOJAMŲ objektų apsauga nuo atmosferos p...

Kelias, nutiestas panaudojus UPD
Kelių tiesimas (dovanojame preparatą UPD)

Pasiūlymas nedideliems keliams ar privažiavimams įrengti

1 2
Statybinis gruntas Statybinis gruntas

Kokius naudoti statybinius gruntus, giluminiai, sukibimą gerinantys, universalūs statybiniai gruntai

Kamino sandarinimas Kamino sandarinimas ir apskardinimas

Kamino praėjimas per šlaitinį stogą, per stogo difuzinę plėvelę, plėvelės jungimas su kaminu, kamino praėjimo sandarinimas, kamino skardinimas

Buto remonto atlikimo tvarka Buto remonto atlikimo tvarka

Nuo ko pradėti buto remontą, buto remonto darbų eiliškumas

Gipskartonio keltuvas Gipskartonio keltuvas

Keltuvas gipskartoniui, kaip montuoti gipskartonį, gipso kartonio plokščių kėlimo įranga

Nuogrindos įrengimas Nuogrindos įrengimas

Kaip teisingai įrengti nuogrindą, nuogrindos įrengimo ir drenažo schema,

akmens trinkeliu klojimas Akmens trinkelių klojimas

Gamtinio akmens trinkelių grindinio klojimas, trinkelių klojimo schemos, pagrindo paruošimas, siūlių užpildymas, darbų etapai, techniniai reikalavmai

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Pastato griovimas Statinių ardymo-griovimo bei statybinių atliekų perdirbimo technologijos

Manoma, jog griauti – tai ne statyti, jog griovimas yra paprastesnis darbas nei statyba, tačiau iš tikrųjų yra priešingai. Pastatas griaunamas atvirkštine tvarka nei buvo statomas, bet tam irgi reikia parengti projektą, parinkti tinkamą techniką ir užtikrinti saugumą.

Statybinė sąmata: kuo ji detalesnė, tuo pigesnė statyba

Nepatikėkite statybos ar remonto sąmatos statybininkams. Jie ją sudarys remdamiesi tik savo patirtimi.

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

Fasadai. Išorės ir vidaus sienų apšiltinimo būdai

Fasado šilumos izoliacija – tai kompleksinė sistema, primenanti daugiasluoksnį pyragą. Ant fasado pagrindo iš eilės klojami ir tarpusavyje tvirtinami fasado šilumos izoliaciniai sluoksniai.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.