Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių 1 priedas

2005-02-18 11:57   Peržiūros : 15006   Spausdinti


                      Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių 1 priedas

 

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

 

Priešgaisrinės saugos instrukciją, suderintą su valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnais, tvirtina įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas. Joje turi būti nurodyti šie priešgaisrinės saugos reikalavimai:

1. teritorijos, statinių ir evakuacijos kelių priežiūros;

2. atskirų gamybos procesų, kurių metu priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimai gali sukelti gaisrą;

3. sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingų medžiagų laikymo ir transportavimo;

4. rūkymo vietų ir vietų, skirtų suvirinimo ir kitiems darbams, kai naudojama atvira ugnis;

5. degių medžiagų surinkimo, šalinimo iš patalpų ir specialiųjų drabužių naudojimo;

6. kontrolinių matavimo prietaisų (termometrų, manometrų ir t. t.) pavojingų ribų, kurias peržengus gali kilti gaisras ar sprogimas;

7. elektros šildymo prietaisų ir šildymo įrenginių eksploatavimo;

8. patalpų uždarymo pasibaigus darbui;

9. valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui: priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų iškvietimo, žmonių ir turto evakavimo, technologinio proceso (įrenginių) avarinio stabdymo veiksmų eiliškumo, elektros prietaisų ir vėdinimo sistemos išjungimo, priešgaisrinės įrangos panaudojimo gaisrui gesinti.

_______________

 

Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių 2 priedas

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ

KILUS GAISRUI PLANAS

 

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas (toliau - planas) turi būti parengtas įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kurioje dirba arba nuolat būna daugiau kaip šimtas žmonių. Planą, suderintą su valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnais, tvirtina įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas. Šiam planui išmokti įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ne rečiau kaip kartą per metus turi būti rengiamos pratybos.

Plane būtina numatyti:

1. pagalbą priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai renkantis trumpiausią kelią prie gaisro židinio, gesinimui reikalingo vandens telkinio ir t. t.;

2. elektros energijos išjungimą (išskyrus priešgaisrinės apsaugos sistemas), transportavimo įrenginių ir agregatų sustabdymą, įvairių komunikacijų uždarymą, vėdinimo sistemų išjungimą degančiose ir šalia jų esančiose patalpose ir kitus veiksmus, kuriais bus siekiama sustabdyti gaisro plitimą;

3. automatinių gaisro gesinimo sistemų (dūmų šalinimo, žmonių informavimo) patikrinimą;

4. žmonių, gesinančių gaisrą, apsaugą nuo galimų užgriuvimų, apsinuodijimų ir t .t.;

5. žmonių evakavimą iš gaisro zonos, materialinių vertybių apsaugą ir evakavimą;

6. žinybinių priešgaisrinių pajėgų, savanoriškosios ugniagesių formuotės (jei tokios yra) veiksmų tvarką, gesinimo priemonių ir technikos panaudojimą;

7. personalo, dirbančio įmonėje, įstaigoje, organizacijoje skirtingomis sąlygomis (darbo ir poilsio dienomis, žiemos periodu ir t. t.), veiksmų variantus.

 

 

Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių 3 priedas

 

(Įvadinių (bendrų) priešgaisrinių saugos instruktavimų registracijos

 žurnalo formos pavyzdys)

 

 

ĮVADINIŲ (BENDRŲ) PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS INSTRUKTAVIMŲ

REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

 

Eil.

Nr.

In-
struk
tavi-
mo
data

Instruk-
tuojamo
asmens
vardas, pavardė

In-
struk-
tuoj
amo
asmens pareigos

Instrukt- uojančio asmens
pareigos, vardas, pavardė

Parašai

instruk-tavusio asmens

išklau-
 siusio instrukta-vimą

asmens

1

2

3

4

5

6

7

 

PASTABA. Žurnalo forma gali būti papildyta kitomis reikalingomis skiltimis.

_______________

 

Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių          4 priedas

 

 

(Priešgaisrinių saugos instruktavimų darbo vietoje registracijos

 žurnalo formos pavyzdys)

 

 

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS INSTRUKTAVIMŲ DARBO VIETOJE

REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

 

Data

Instruk- tuojamo asmens vardas, pavardė

 

Instruk- tuojamo

asmens pareigos

Instrukcijos Nr.

1

2

3

4

 

 

Instruk-
tavimo pavadinimas

 

 

Instruktuojančio asmens pareigos vardas, pavardė

Parašai

instruk-
tuojančio asmens

instruk-
tuojamo
asmens

5

6

7

8

 

 

PASTABA. Žurnalo forma gali būti papildyta kitomis reikalingomis skiltimis.

 

_______________

 

 

 

 

Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių

5 priedas

 

GESINTUVŲ IR GAISRINIO INVENTORIAUS PARINKIMAS

 

1. Nešiojamieji gesintuvai turi atitikti LST EN 3 standartų serijos arba lygiaverčio Europos standarto ar kito Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtinto normatyvinio dokumento reikalavimus.

2. Gaisrų klasių žymėjimas turi atitikti LST EN 2:1996 „Gaisrų klasifikavimas" arba lygiavertį Europos standartą ar kitą Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtintą normatyvinį dokumentą:

2.1. A klasė - kietųjų (dažniausiai organinių) medžiagų gaisrai, kai degimas vyksta susidarant įkaitusioms anglims;

2.2. B klasė - skystųjų arba galinčių suskystėti kietųjų medžiagų gaisrai;

2.3. C klasė - dujų gaisrai;

2.4. D klasė - metalų gaisrai.

3. Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių tinkamumą gaisrui gesinti, efektyvumą pagal LST EN 3 standartų serijos arba lygiaverčio Europos standarto ar kito Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtinto normatyvinio dokumento reikalavimus, reikalavimus, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų savybes, taip pat patalpų pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu kategoriją, jose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes.

4. Technologinių įrenginių apsaugai gesintuvų turi būti tiek, kiek jų numatyta pagal technologinius reikalavimus.

5. Kilus gaisrui, kurį galima priskirti įvairioms klasėms, pirmenybė turi būti teikiama universaliam gesintuvui.

6. Jei patalpoje yra elektros įrenginių, turinčių įtampos, tai ne mažiau kaip 50 % jose esančių gesintuvų turi būti tinkami elektros įrenginiams gesinti neišjungus įtampos.

7. Įsigyjant gesintuvus, kurie bus laikomi kompiuterinės technikos, telefono stočių, muziejų, archyvų ir kitose panašiose patalpose, būtina atsižvelgti į galimą gesinimo medžiagos poveikį saugomiems įrenginiams, gaminiams ir medžiagoms.

8. Patalpose gesintuvai turi būti išdėstyti tolygiai.

9. Visuomeninių, taip pat Asg, Bsg ir Cg pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijų patalpų turinčių pastatų, kuriuose aukšto plotas didesnis kaip 50 m2, kiekviename aukšte turi būti ne mažiau kaip du gesintuvai.

10. Gesintuvų skaičius parenkamas taip:

10.1. nustatoma galimo gaisro klasė, atsižvelgiant į naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes;

10.2. parenkamas gesintuvas su atitinkama gesinimo medžiaga (1 lentelė);

10.3. apskaičiuojamas nešiojamųjų gesintuvų skaičius (2 lentelė);

10.4. apskaičiuojamas vežiojamųjų gesintuvų skaičius (3 lentelė).

11. Jei patalpos plotas yra mažesnis už skaičiuojamąjį, gesintuvų skaičius apskaičiuojamas proporcingai tam plotui.

12. Jei patalpos plotas mažesnis kaip 50 m2 (išskyrus gamybines ir sandėlių, taip pat techninės paskirties patalpas), gesintuvus galima statyti bendro naudojimo koridoriuose ir vestibiuliuose. Gesintuvų skaičius nustatomas pagal bendrą visų patalpų plotą.

13. Nenurodytais atvejais gesintuvų skaičius nustatomas, atsižvelgiant į panašios paskirties patalpas ir konkrečias sąlygas.

14. Objekto teritorijoje pirminėms gaisro gesinimo priemonėms laikyti turi būti įrengti specialūs skydai ar stendai. Juose turi būti laikomi: 2 gesintuvai, 2 kibirai, smėlio dėžė ir kastuvas, audeklas, 2 laužtuvai, 2 kirviai. Skydai ir stendai turi būti įrengti lengvai prieinamose ir gerai matomose vietose, netoli nuo išėjimų iš patalpų. 5000 m2 teritorijoje turi būti įrengtas vienas skydas. Prie skydo ar stendo turi būti įrengta smėlio dėžė. Jei teritorijoje yra medinių ar karkasinių pastatų, skyduose turi būti po du kobinius.

15. Nedegūs audeklai turi būti ne mažesnio kaip 1,5×1,5 m dydžio. Jie skirti gesinti nedidelių užsidegimų vietoms, taip pat tokioms medžiagoms, kurios be oro nedega. Ypač degių, labai degių ir degių skysčių naudojimo ir laikymo vietose (degalinėse, perpumpavimo stotyse, didesnėse kaip 50 vietų transporto priemonių stovėjimo aikštelėse) audeklai turi būti ne mažesni kaip 2,0×1,5 m dydžio.

16. Vandens talpyklos turi būti ne mažesnės kaip 200 l talpos, prie jų turi būti kibirai vandeniui semti. Talpyklos turi būti statomos teritorijoje, kurioje nėra priešgaisrinio vandentiekio.

17. Dėžės su smėliu arba sorbentu talpa turi būti ne mažesnė kaip 0,3 m3, o prie jos -kastuvas. Dėžės su smėliu arba sorbentu turi būti įrengiamos galimo ypatingai degių, labai degių ir degių skysčių nuotėkio vietose. Smėlio dėžė turi būti įrengiama taip, kad į ją nepatektų krituliai ir būtų patogu kasti smėlį. Įvairios talpos indai ir inventorius dažomas raudonai.

 

    1 lentelė

 

Gaisro klasė

Ugnį gesinanti medžiaga

Vanduo

Putos

Dujos

Milteliai

ABC tipo

BC tipo

D tipo

A

+

+

-

++

-

-

B

-

++

+

++

++

-

C

-

-

+

++

++

-

D

-

-

-

-

-

++

Sutartiniai ženklai:

+ + veiksmingiausia

+ veiksminga

- ne tokia veiksminga

 

PASTABOS:

1. Naudojant kitokio tipo gesinimo medžiagą, būtina atsižvelgti į jos gesinimo savybes ir gamintojo standartą, taip pat į techninių sąlygų reikalavimus.

2. Elektros įrenginius, turinčius įtampos (iki 1000 V), veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais.

3. Gaisrus muziejuose, archyvuose, kompiuterinės technikos ir kituose panašiuose pastatuose ir patalpose veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais.

 

           2 lentelė

Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas

 

 

Eil.

Nr.

 

Gesintuvų laikymo vieta

Skaičiuo-jamasis

matavimo

vienetas

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės - kilogramais, vandens ar putokšlio - vandens mišinio - litrais)

2 kg (l)

4 kg (l)

6 kg (l)

1.

Gamybos ir sandėliavimo paskirties

patalpos, kurioms nustatytos šios

pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijos:

 

 

 

 

1.1.

Asg, Bsg

100 m2

-

-

21

1.2.

Cg

400 m2

-

3

2

1.3.

Dg

600 m2

-

2

1

1.4.

Eg

800 m2

-

2

1

2.

Visuomeninės paskirties patalpos

200 m2

4

3

2

3.

Medžiagų laikymas po stoginėmis ir atvirose aikštelėse:

 

 

 

 

3.1.

kietų degių medžiagų

400 m2

-

2

1

3.2.

ypatingai degių, labai degių ir degių skystų medžiagų bei dujų

400 m2

-

41

31

4.

Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:

 

 

 

 

4.1.

lengvųjų automobilių

50 vietų

-

31

21

4.2.

krovininių automobilių, autobusų

25 vietų

-

31

21

5.

Degalinės

2 kolonėlės

-

-

21

6.

Statybos:

 

 

 

 

6.1.

statomų pastatų viduje

1000 m2

-

3

2

6.2.

pastoliai (pagal aukštus)

20 m

-

1

-

7.

Ugnies darbų vietos

1 vieta

21

11

-

8.

Transporto priemonės:

 

 

 

 

8.1.

lengvieji automobiliai ir automobiliai, kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui

1 vnt.

12

-

-

8.2.

autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui

1 vnt.

1

-

-

8.3.

autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui

1 vnt.

-

2

-

8.4.

krovininiai automobiliai, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t

1 vnt.

1

-

-

                                                                                                          

 

 

Eil.

Nr.

 

Gesintuvų laikymo vieta

Skaičiuo-jamasis

matavimo

vienetas

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės - kilogramais, vandens ar putokšlio - vandens mišinio - litrais)

2 kg (l)

4 kg (l)

6 kg (l)

8.5.

krovininiai automobiliai, kurių bendroji masė
didesnė kaip 3,5 t

1 vnt.

-

1

-

8.6.

kombainai

1 vnt.

-

21

-

8.7.

kita žemės ūkio technika

1 vnt.

2

1

-

9.

Individualūs lengvųjų
automobilių garažai (boksai)

1 vieta

-

1

-

10.

Individualūs gyvenamosios paskirties pastatai

150 m2

2

1

-

 

 

Sutartiniai ženklai:

1 - privalomas nedegus audeklas;

2 - leidžiama turėti gesintuvą, turintį1 kg (l) gesinimo medžiagos.

 

PASTABOS:

1. Gesintuvai turi būti išdėstomi tolygiai.

2. Jūrų, geležinkelio ir oro transporto priemonėse gesintuvų turi būti tiek, kiek jų numatyta pagal techninės eksploatacijos taisyklių reikalavimus.

3. Nustatant gesintuvų skaičių konkrečiai vietai būtina išsirinkti tik vieną iš 2 lentelės 4, 5 ir 6 skiltyse nurodytų normatyvų.

4. Transporto priemonėse gesintuvai turi būti patikimai pritvirtinti lengvai pasiekiamose vietose.

5. Pavienėje ir kombinuotoje transporto priemonėje, gabenančioje pavojingus krovinius, turi būti vienas 6 kg ir vienas 2 kg miltelių turintys gesintuvai.

6. Pirotechnikos priemonių paleidimo aikštelėje turi būti ne mažiau kaip 6 kg gesinimo medžiagos turintis gesintuvas ir nedegus audeklas.

7. Patalpose įrengtose rūkymo vietose turi būti ne mažiau kaip 2 kg gesinimo medžiagos turintis gesintuvas.

8. Ugnies darbų atlikimo vietoje turi būti gaisro gesinimo priemonių (gesintuvas arba dėžė su smėliu ir kastuvu, kibirai su vandeniu ir pan.).

 

_______________

    

3 lentelė

Vežiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas

 

Eil.

Nr.

 

Gesintuvų laikymo vieta

Skaičiuo-jamasis matavimo vienetas

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės - kilogramais, vandens ar putokšlio - vandens mišinio - litrais)

20-25 kg (l)

40 ir daugiau kg (l)

1.

Gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpos, kurioms nustatytos šios pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijos:

 

 

 

1.1.

Asg ir Bsg (didesnės kaip 400 m2)

800 m2

2

1

1.2.

Cg (didesnės kaip 600 m2, kuriose laikomi degūs skysčiai arba besilydančios kietos medžiagos)

1200 m2

2

1

2.

Teatrų ir koncertų salių scenos (žiūrovų skaičius vienu metu - daugiau kaip 800 žmonių)

1 scena

2

1

3.

Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:

 

 

 

3.1.

lengvųjų automobilių

100 vietų

1

-

3.2.

krovininių automobilių, autobusų

50 vietų

2

1

4.

Ypač degių, labai degių ir degių skysčių bei dujų laikymo vietos po stoginėmis ir atvirose aikštelėse

1500 m2

2

1

5.

Degalinės

1 degalinė

1

-

 

 

PASTABOS:

1. Nustatant gesintuvų skaičių konkrečiai vietai būtina išsirinkti tik vieną iš 3 lentelės 4 ir 5 skiltyse nurodytų normatyvų.

2. Lėktuvų stovėjimo aikštelėje turi būti vienas 20-25 kg (l) ir vienas 80-100 kg (l) gesinimo medžiagos turintys gesintuvai.

_______________

 

Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių

6 priedas

 

 

PAGRINDINIAI ŽMONIŲ EVAKUACIJOS PLANO REIKALAVIMAI

 

1. Žmonių evakuacijos planas turi būti pakabintas gerai matomoje vietoje kiekvieno pastato visuose aukštuose (išskyrus gyvenamuosius namus), kai pastatuose nuolat ar laikinai būna daugiau kaip 100 žmonių, taip pat neatsižvelgiant į žmonių skaičių mokslo paskirties pastatuose: vaikų darželiuose, lopšeliuose, bendrojo lavinimo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose; gydymo paskirties pastatuose - ligoninėse, sanatorijose, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namuose; viešbučių paskirties pastatuose. Žmonių evakuacijos planas, jo simboliai ir tekstas turi būti matomi iš ne mažesnio kaip 1 m atstumo.

2. Aukšto žmonių evakuacijos plane būtina nurodyti: laiptines, liftus ir liftų holus, kambarius, balkonus, išorines kopėčias, taip pat laiptinių, liftų holų ir evakuacijos keliuose esančias duris.

3. Kiekvieno viešbučio, motelio, senelių prieglaudos kambario matomoje vietoje turi būti pakabintas žmonių evakuacijos planas ir priešgaisrinės saugos reikalavimų atmintinė, kurioje būtų nurodyta, kaip elgtis kilus gaisrui. Kiekvienos patalpos žmonių evakuacijos plane turi būti užrašas „Jūsų kambarys...".

4. Pagrindinis evakuacijos kelias žmonių evakuacijos plane turi būti pažymėtas ištisine linija, atsarginis - punktyru. Šios linijos turi būti žalios spalvos ir dukart storesnės už aukšto žmonių evakuacijos plano linijas. Pagrindinį evakuacijos kelią aukšto žmonių evakuacijos plane būtina nurodyti per laiptines, apsaugotas nuo dūmų, taip pat laiptines, vedančias į I pastato aukštą. Kai laiptinės vienodai apsaugotos nuo dūmų ir ugnies, pagrindinis evakuacijos kelias yra iki artimiausios laiptinės. Linijos, rodančios evakuacijos kelią, turi būti nubrėžtos iš kambario iki išėjimo į laiptinę arba kitą saugią vietą.

5. Aukšto žmonių evakuacijos plane simboliais turi būti pažymėta: žmonių evakuacijos plano vietos, rankinių gaisrinių signalizatorių mygtukai, gaisriniai čiaupai, gaisrininių siurblių (elektrifikuotų sklendžių) įjungimo mygtukai, gesintuvai, stacionarių gesinimo ir dūmų šalinimo įrenginių rankinio paleidimo mygtukai, elektros skydeliai, telefonai. Simboliai turi būti ryškūs ir gerai matomi.

6. Aukšto žmonių evakuacijos plane simbolius būtina aiškiai iššifruoti.

7. Su žmonių evakuacijos planu turi būti supažindinti visi valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Pakartotinai turi būti supažindinama kiekvienais metais.

8. Žmonių evakuacijos planą privalo patvirtinti įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas.

9. Žmonių evakuacijos plano sutartiniai ženklai pateikti lentelėje.

 

ŽENKLAS

REIKŠMĖ

KONTūRO SPALVA

FONO SPALVA

 

GGESINTUVAS

RAUDONA

BBALTA

 

GAISRINIS ČIAUPAS

RAUDONA

BALTA / RAUDONA

 

ELEKTROS SKYDELIS

JUODA

GELTONA

 

TELEFONAS

MĖLYNA

 

 

GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS MYGTUKAS

RAUDONA

BALTA

 

GAISRINIO SIURBLIO (ELEKTRIFIKUOTOS SKLENDĖS) ĮJUNGIMO MYGTUKAS

RAUDONA

BALTA

 

PAGRINDINIS EVAKUACIJOS KELIAS

ŽALIA

 

 

ATSARGINIS EVAKUACIJOS KELIAS

ŽALIA

 

 

JŪS ESATE ČIA (PLANO VIETA)

ŽALIA

BALTA

                  

 

 

(Evakuacijos iš N aukšto M kambario plano pavyzdys)

 6 priedo tęsinys

_______________

 

Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių

7 priedas

 

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ

 

Gerbiamieji svečiai!

Prašome laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių:

nejunkite kambaryje elektrinių šildymo prietaisų (virdulių, lygintuvų, vandens šildytuvų), išeidami iš kambario išjunkite televizorių, radijo imtuvą, kondicionierių, apšvietimo lempas. Primename, kad pavojinga uždengti toršerus ir stalines lempas degiomis medžiagomis. Tikimės, kad Jūs nerūkysite lovoje ir nepaliksite neužgesintų cigarečių. Tai pavojinga. Draudžiama į lifto kabiną neštis neužgesintą cigaretę. Prašome nemėtyti cigarečių ir nuorūkų į dėžes popieriams, tam tikslui naudokitės peleninėmis. Nesineškite į kambarį ir jame nelaikykite medžiagų, galinčių sukelti gaisrą. Susipažinkite su žmonių evakuacijos planu. Pasistenkite gerai įsiminti vietas, pro kurias galima išeiti, ir laiptinių išdėstymą.

Kilus gaisrui Jūsų kambaryje:

nedelsdami praneškite apie jį priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai telefono ryšio numeriu................ (nurodyti telefono ryšio numerį, skirtą priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai iškviesti), jeigu degimo židinio negalite nuslopinti savo jėgomis, išeikite iš kambario ir uždarykite duris, jų nerakindami; būtinai praneškite apie gaisrą koridoriaus budėtojai arba kitam administracijos darbuotojui; pasitraukite iš pavojingos zonos ir veikite pagal administracijos arba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų nurodymus.

Kilus gaisrui ne Jūsų kambaryje:

nedelsdami praneškite apie jį priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai telefono ryšio numeriu.................. (nurodyti telefono ryšio numerį, skirtą priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai iškviesti), išeikite iš savo kambario tada, kai uždarysite langus ir duris; jeigu koridoriai ir laiptinės uždūmintos ir pasitraukti iš patalpų negalima, pasilikite savo kambaryje ir plačiai atverkite langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos temperatūros. Kad neapsinuodytumėte dūmais, uždenkite plyšius ir vėdinimo sistemos kanalus vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne; pasistenkite telefonu pranešti administracijai savo buvimo vietą; atvykus į įvykio vietą ugniagesiams, prieikite prie lango ir šaukitės pagalbos; evakuojantis nerekomenduojama naudotis liftu; apsisaugoti galima pasislėpus balkone ar lodžijoje. Išėję į balkoną, būtinai sandariai uždarykite duris.

 

                                                                                                                                                Administracija

_______________

 

Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių

 8 priedas

 

 

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ LAIKYMAS

 

 

Grupės pavadinimas

Grupės Nr.

Medžiagos pavadinimas

Grupės, su kuria galima laikyti, Nr.

1

2

3

4

Ypač degūs ir labai degūs skysčiai

1.

 

2.

Acetonas, lakas, skiediklis

Nr. 648, RS-1

Spiritas, akmens anglys, derva,

Nr. 649, Nr. 651, RS-2

1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

Nuodingi ypač degūs ir labai degūs skysčiai

3.

4.

5.

6.

Etilo spiritas

Metilo spiritas

Etilo celozolvas

Etilenglikolis

3

4

5, 6

5, 6

Nitrilai

7.

Nitroemalis, nitrolakas, nitrogruntas

1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Degūs skysčiai

8.

9.

10.

11.

12.

Emalis, gruntas, antifrizas, stabdžių skystis

Natūrali alyva

Glicerinas, alyva, tepalas, drėkiklis

Monoetanolio aminas

Smulkus baliklis, dažai, glaistas

1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Suslėgtos ir suskystintos dujos

13.

 

14.

 

15.

16.

17.

Inertinės ir nedegios dujos: argonas, neonas, azotas, anglies dioksidas

Degios ir sprogios dujos: metanas, vandenilis, etilenas

Dujos palaikančios degimą: oras, deguonis

Nuodingos dujos: sieros trioksidas

Degios, nuodingos, sprogios dujos

13, 14, 15

 

13, 14

 

13, 15

16

17

Ypač degios ir labai degios kietos medžiagos

18.

19.

20.

21.

 

22.

Kalcio karbidas

Siera

Aliuminio pudra

Savaime užsidegančios medžiagos: aktyvintos anglys, sulfatinė anglis

Medžiagos, su oru sudarančios sprogius mišinius

18

19

20

21, 35, 36

 

 

Oksiduojančios medžiagos

23.

24.

25.

 

26.

27.

28.

Chlorkalkės, kalcio hipochloritas

Kalio permanganatas

Nuodingosios medžiagos oksidatoriai: chromo oksidas ir kt.

Natrio ir kalio salietra

Amonio salietra

Vandenilio peroksidas

23

24

25

 

26

27

28

Nuodingos medžiagos

29.

Kristalinis fenolis, bario chloridas, boraksas

29

Mineralinės rūgštys

30.

Druskos, fluoro vandenilio rūgštis, pirofosforo rūgštis

30

 

31.

32.

Sieros rūgštis

Azoto rūgštis

31

32

Šarmai

33.

34.

Skysti šarmai: natrio ir ličio, kalio ir ličio elektrolitai

Sausi šarmai: kaustinė soda

33, 34

33, 34, 35

Bendroji chemija

35.

 

36.

Geležies chloro druskos: kalcinuotoji soda, natrio fluoridas, kalcio chloridas

Sausi dažai: dažiklis, pigmentas (su oru sudaro sprogius mišinius)

21, 22, 34, 35, 36

 

21, 22, 35, 36

_______________

 

 

Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių

9 priedas

 

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ GAISRŲ GESINIMO MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS

 

1. Vanduo kompaktinėmis čiurkšlėmis naudojamas kietoms degiosioms cheminėms medžiagoms gesinti, sunkiems naftos produktams ir vandens uždangoms sudaryti, kai reikia atskirti netoli gaisro židinio esančius objektus.

2. Vandens kompaktinėmis čiurkšlėmis negalima gesinti labai degių skysčių: benzino, žibalo, benzeno, acetono, eterio, mineralinių alyvų, cheminių medžiagų, kurios lengvesnės už vandenį, taip pat salietros, kalcio karbido, žemės šarminių metalų, magnio lydinių.

3. Išpurslinta vandens srove gesinamos kietos cheminės medžiagos, taip pat sunkesni už vandenį labai degūs ir degūs skysčiai.

4. Vandeniu su vilgikliais (0,5-2 % vilgiklio) gesinamos cheminės medžiagos, kurios blogai drėksta. Tam tikslui naudojami vilgikliai: sulfonatas, sulfonoliai, putokšlis PO-1 ir kt.

5. Vandens garai naudojami uždarose patalpose naftos produktams ir kitiems degiems skysčiams gesinti. Vandens garai veikia kaip inertinės dujos. Oras, kuriame yra 30 % vandens garų, nepalaiko degimo.

6. Putomis, pagamintomis iš sulfonatų, gesinami naftos produktai ir kietos degiosios cheminės medžiagos, o putomis, pagamintomis iš PO - hidrofiliniai skysčiai (spiritas, acetonas ir kt.).

 

7. Suskystintas anglies dioksidas (CO2), arba angliarūgštė, naudojami gesintuvuose ir stacionariuose įrenginiuose. Dujiniu anglies dioksidu gesinama ugnis uždarose patalpose bei neišjungti iš elektros tinklo įrenginiai. Anglies dioksidu negalima gesinti degančių metalų.

Anglies dioksidu gesinami ypač degūs, labai degūs ir degūs skysčiai bei dulkės. Gesinant anglies dioksidu uždarose patalpose reikia būti su dujokauke arba tiekti dujas iš kitos patalpos pro duris ar kitą angą.

8. Inertinėmis dujomis - azotu ir argonu gesinamas kalis ir natris. Argonas efektyviai gesina skystą litį.

9. Halonai (halogeninti angliavandeniliai, taip pat vadinami freonais arba chladonais) naudojami gesintuvuose, stacionariuose gesinimo įrenginiuose. Halonai efektyviai gesina organinių medžiagų (naftos produktų, tirpiklių) gaisrus, kur kas silpniau - vandenilį, amoniaką ir kt. medžiagas. Halonais negalima gesinti šarminių ir žemės šarminių metalų, metalo organinių junginių. Halonai priklauso ozono sluoksnį ardančioms medžiagoms, dėl to juos leidžiama naudoti tik tais atvejais, kai kitos gesinimo priemonės yra neveiksmingos.

10. Milteliais gesinami šarminiai ir žemės šarminiai metalai, naftos produktai. Milteliai gerai neutralizuoja liepsną, tačiau neužgesina labai įkaitusių, smilkstančių daiktų.

11. Smėliu gesinami nedideli gaisrai tais atvejais, kai negalima naudoti vandens. Ypač degių ar labai degių cheminių medžiagų sandėlyje smėlio dėžės talpa turi būti 1 m3, kituose - 0,5 m3.

_______________

 

 

Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių 10 priedas

 

 

(Leidimo atlikti ugnies darbus formos pavyzdys)

 

 

TVIRTINU

Įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas

                                                                        _______________

                                                                        (parašas)                         

_____________________________

                                                                                (vardas, pavardė)

 

 

 

 

LEIDIMAS ATLIKTI UGNIES DARBUS
200 ____ _______ Nr _______

 

 

 

 

1. Įmonė, įstaiga, organizacija _______________________________________________________

 

2. Darbo vieta __________________________________________

 

3. Darbo apibūdinimas _________________________________

 

____________________________________________________

4. Asmuo, atsakingas už vietos paruošimą ugnies darbams_______________________________________

 

_________________________________________________

5. Asmuo, atsakingas už ugnies darbų atlikimą ________________________________________________

 

_________________________________________________

 

6. Veiksmai ir jų eilės tvarka ruošiantis atlikti ir atliekant ugnies darbus

 

6.1. ruošiantis atlikti ugnies darbus:

____________________________________________

 

_______________________________________

 

6.2. atliekant ugnies darbus:

________________________________________

 

____________________________________

 

7. Darbų vykdytojai ir įrašai apie instruktavimą:

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Vardas ir pavardė

 

Profesija

 

Instruktuojamų asmenų

parašai

 

 

Instruktuojančio asmens

parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Oro analizės rezultatai:

 

 

Data

 

 

Laikas

 

Mėginių
paėmimo
tvarka

 

Koncent-
racija

 

Darbus atlikti leidžiama arba neleidžiama

 

Analizę atlikusio asmens parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Veiksmai, numatyti 6.1 punkte, atlikti _____________________________________________________

 

_______________________________________________________

(asmens, atsakingo už vietos paruošimą ugnies darbams, paršas)

 

10. Vieta ugnies darbams paruošta _____________________________________________________

 

_______________________________________________________

(asmens, atsakingo už ugnies darbų atlikimą, parašas)

 

 

Asmuo, atsakingas už paruošimą
atlikti ugnies darbus                     _____________________             __________________________________

                                                        (parašas)                                       (vardas, pavardė)

 

Asmuo, atsakingas už ugnies
darbų atlikimą                                     _____________________        __________________________________

                                                        (parašas)                                                                   (vardas, pavardė)

 

Asmuo, atsakingas įmonėje, įstaigoje
organizacijoje už priešgaisrinę saugą _____________________                    __________________________________

                                                         (parašas)                                                                  (vardas, pavardė)

 

 

Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių

                                                                                    11 priedas

 

DURPYNŲ GAISRO GESINIMO PRIEMONIŲ PARINKIMAS

 

 

Gaisrinė technika

Durpyno plotas (ha)

iki 100

100-300

300-400

400-600

600-800

daugiau kaip 800

vikšrinis traktorius su pritaikyta priešgaisrine įranga ir inventoriumi

 

-

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

gaisrinis agregatas*

-

1

1

1

2

2

prikabinamoji vandens cisterna (>4 m3)

1

1

1

2

2

3

siurbliai** ir pan.

4

8

12

16

18

18

nešiojamieji motosiurbliai***, kurių našumas 500 l/min ir daugiau

1

1

2

2

3

3

Sutartiniai ženklai:

* gaisrinis automobilis arba ratinis traktorius su siurbliu (traktoriuje turi būti

20 m ilgio gaisrinė žarna ir švirkštas);

** siurbliai jungiami prie traktorių, dirbančių durpių gamyboje;

*** į komplektą turi įeiti 20 m ilgio 5 gaisrinės žarnos ir švirkštas.

 

PASTABOS:

1. Durpių įmonės teritorijoje turi būti pirminių gaisro gesinimo priemonių. Kiekvienoje 50 ha ploto dalyje turi būti: dėžė su smėliu (ne mažesnė kaip 1 m3 talpos), kastuvai - 2 vnt., statinės su vandeniu (ne mažesnės kaip 0,2 m3 talpos) - 2 vnt., kibirai -
2 vnt. ir gesintuvai - 2 vnt.

2. Durpių įmonės teritorijoje gali būti ir kitų papildomų gaisro gesinimo priemonių bei įrenginių, kuriais galima pranešti apie gaisrą.

3. Kitas reikalingas gaisro gesinimo priemonių ir įrenginių normas nustato durpių įmonės vadovas.

_______________

 

Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių

   12 priedas

 

(Vidaus priešgaisrinio vandentiekio patikros žurnalo formos pavyzdys)

 

VIDAUS PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO PATIKROS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Patikros data

Patikros rezultatai

Tikrinusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas

Už gedimų (trūkumų) pašalinimą atsakingo asmens vardas ir pavardė

Gedimai (trūkumai) pašalinti (data, parašas)

Pasta-

bos

1

2

3

4

5

6

7


Kategorijos: Darbo sauga, priešgaisrinė sauga (tema)

Medienos plokštės Namuose geriau nedeginti baldinių plokščių ir panašių gaminių

Mokslininkai ištyrė degimo produktus, išsiskiriančius deginant klijuotos medienos plokščių atraižas pramoniniame ir buitiniame šildymo katiluose.

fasadų degumas Fasadų degumas. Ką tikrino Aplinkos ministerija ir ką siūlo?

Londono „Grenfell Tower" gaisro plitimo priežastimi įvardinos šio daugiaaukščio renovacijoje naudotos fasadų apdailos plokštės. Aplinkos ministerija, norėdama įsitikinti, ar saugi pas mus naudojama fasadų apdaila, patikrino 15 eksploatuojamų įvairios paskirties pastatų.

Gaisras Londone 2017 birzelio 14 Žurnalistinis tyrimas atskleidė gilumines „Grenfell Tower“ tragedijos priežastis

Praėjus daugiau kaip metams po 2017 metų birželio 14-osios didžiulio gaisro Londono „Grenfell Tower" daugiabutyje, britų žurnalistai kelis mėnesius aiškinosi, kaip susidarė sąlygos šiai tragedijai kilti.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 10
Tvirtinimo elementai medienai, betonui, gipsokartonio sienoms, rėmui ir kt. Medienos konstrukcijų jungtys. Vinys ir viniakalės. Varžtai ir veržlės. Plokštės sraigtai, konstrukciniai sraigtai, medsraigčiai, kniedės, grąžtai, sukimo antagaliai. Klijai ir hermetikai.
Savanorių pr. 191, Vilnius
Telefonas: +370-5-232 2145, +370-5-2778474, El. paštas: info@essve.lt
Darbo saugos paslaugos Latvijoje
Artilērijas 2/4-2, Rīga
Telefonas: +371-67274712, El. paštas: ddc@osh.lv
1 2 3 4 5 ... 10
Giedrius Taraškevičius, UAB „Levoriškis" vadovas Kodėl skiriasi dūmų detektorių kainos?

Atsako Giedrius Taraškevičius, UAB „Levoriškis" vadovas

daugiau
Česlovas Daukšas, UAB „Priešgaisriniai sprendimai“ projektavimo vadovas	Kokie gaisrinės saugos reikalavimai keliami autoremonto dirbtuvėms?

Atsako Česlovas Daukšas, UAB „Priešgaisriniai sprendimai“ projektavimo vadovas

daugiau
Vladas Praniauskas Kaip patikrinti, ar medinės konstrukcijos impregnuotos antipirenais?

Atsako dr. Vladas Praniauskas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų centro Ekspertinių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

daugiau
Kompanijų produktai
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, jo įgalioto asmens mokymai

Darbdavio, jam atstovaujančio asmens programos kursai ir atestavimas bus vykdomas pagal senąją tvarką.

Padidinto saugumo gipskartonio pertvaros ir apkala
Padidinto saugumo gipskartonio pertvaros ir apkala

Neperšaunamos, atsparios įsilaužimui, nepraleidžiančios r...

Atspari ugniai gipskartonio plokštė Knauf Red
Atspari ugniai gipskartonio plokštė Knauf Red (GKF)

Raudona gipso kartono plokštė, priešgaisrinės gipskartoni...

Gesinimo putos

Priešgaisrinės priemonės

Darbo, darbų saugos pažymėjimas

Darbo saugos pažymėjimas

profesinė rizika

profesinė rizika

Darbuotojų sauga

Darbuotojų sauga

Darbų saugos kursai Vilniuje

Darbų saugos kursai Vilniuje

Darbų sauga Vilniuje

Darbų sauga Vilniuje

Darbų sauga ir sveikata

Darbų sauga ir sveikata

Darbo sauga įmonėje

Darbo sauga įmonėje

Darbo saugos įmonės

Darbo saugos įmonės

Darbų saugos mokymai

Darbų saugos mokymai

Darbų saugos kursai

Darbų saugos kursai

Darbo saugos paslaugos Latvijoje

Darbo saugos paslaugos Latvijoje

Darbinė apranga

Drabužiai darbui, darbo apranga, darbiniai rū...

Darbinės striukės, puskombinezoniai, kelnės

Striukė darbui, darbinės kelnės, darbo apranga, darbo kelnės, puskombinezonis dar...

Darbo drabužių siuvimas

Darbo rūbų siuvimas pagal individualius pageidavimus, uniformų siuvi...