Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka

2008-07-10 15:52   Peržiūros : 925   Spausdinti


Įsigaliojo nuo 2004.01.21
PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676

Statybos techninis reglamentas str 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka"

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka" (toliau - Reglamentas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo [7.1] 22 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr.1250 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo" [7.11] 8.1 punkto nuostatomis, bei vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimą Nr. 1502 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą" [7.12].

2. Reglamentas nustato valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarką. Statiniai, kurie, vadovaujantis Reglamento nuostatomis pripažįstami avariniais, nustatyta tvarka [7.11] gali būti pripažinti nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti.

Kitų nuosavybės formų statinių savininkai, pastebėję statinio avarinės būklės požymių, vadovaudamiesi Statybos įstatymu [7.2] ir statybos techniniu reglamentu STR 1.06.03:2002 [7.14], užsako statinio ekspertizę. Ekspertizės įmonė, vadovaudamasi statybos techniniais reglamentais STR 1.04.01:2002 [7.15] ir STR 1.06.03:2002 [7.14], atlieka tyrimą ir pateikia statinio savininkui oficialią išvadą, ar statinys yra avarinis.

3. Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių (toliau - Statiniai) pripažinimą avariniais inicijuoja Statinių valdytojai (valstybės ar savivaldybių institucijos, Lietuvos bankas, valstybės ar savivaldybių įmonės, įstaigos ar organizacijos ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo [7.1] 9 bei 11 straipsniais nustatytais atvejais kiti juridiniai asmenys, patikėjimo teise valdantys, naudojantys valstybės ar savivaldybės turtą (toliau - Valdytojas).

Kai Statinys priklauso keliems Valdytojams, jo pripažinimą avariniu inicijuoja Valdytojų įgaliotas atstovas arba suinteresuotas statinio dalies Valdytojas.

4. Pripažįstant branduolinės energetikos statinius avariniais, kartu su šio Reglamento reikalavimais, taikomi Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo [7.3], Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENOS) rekomendacijų, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) patvirtintų dokumentų ir tarptautinių susitarimų reikalavimai, reglamentuojantys branduolinę saugą.

5. Pripažįstant avarinėmis nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes, kartu su šio Reglamento reikalavimais taikomi Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo [7.4] nustatyti reikalavimai, reglamentuojantys nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą.

6. Šis Reglamentas yra privalomas asmenims, dalyvaujantiems Statinių pripažinime avariniais, Valdytojams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus nustato Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas [7.1] ir Statybos įstatymas [7.2].

II. NUORODOS

7. Reglamente pateikiamos nuorodos į teisės aktus:

7.1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2414);

7.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

7.3. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119-2771);

7.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37);

7.5. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74);

7.6. Lietuvos Respublikos kelių įstatymą (Žin., 1995, Nr. 44-1076);

7.7. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 94-2918);

7.8. Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą (Žin., 1996, Nr. 53-1245);

7.9. Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksą (Žin., 1996, Nr. 105-2393);

7.10. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksą (Žin., 1996, Nr. 105-2393);

7.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 1250 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 90-3175);

7.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimą Nr. 1502 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą" (Žin., 2003, Nr. 114-5139);

7.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimą Nr. 370 „Dėl Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 34-851; 2002, Nr. 111-4906);

7.14. statybos techninį reglamentą STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" (Žin., 2002, Nr. 55-2200);

7.15. statybos techninį reglamentą STR 1.04.01:2002 „Esamų statinių tyrimai" (Žin., 2002, Nr. 42-1587);

7.16. statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka" (Žin., 2002, Nr. 81-3504);

7.17. respublikines statybos normas RSN 148-92* „Gamybinių ir visuomeninių statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisyklės" (Žin., 1994, Nr. 17-286).

III. pagrindinės sąvokos

8. Šiame Reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [7.2] 2 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo [7.1] 2 straipsnyje. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos:

8.1. avarinis statinys - toks statinys, kurio būklė neužtikrina Statybos įstatymu [7.2] nustatyto esminio statinio reikalavimo - mechaninio atsparumo ir pastovumo, todėl tolesnis jo naudojimas yra nebesaugus;

8.2. statinio galimos avarinės būklės požymiai - tokie statinio laikančiųjų konstrukcijų pokyčiai, dėl kurių gali būti nebeužtikrintas tolesnis statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas.

Statinio galimos avarinės būklės požymiai, nurodyti Reglamento 1 priede, yra pagrindas Valdytojui inicijuoti Statinio avarinei būklei nustatyti komisijos (toliau - Komisija) skyrimą, tačiau jie dar neįrodo, kad Statinys yra avarinis.

IV. KOMISIJOS SKYRIMO INICIJAVIMO IR SUDARYMO TVARKA. KOMISIJOS SUDĖTIS

9. Valdytojai, vykdydami Civiliniu kodeksu [7.5] ir kitais teisės aktais jiems nustatytas prievoles, pastebėję Reglamento
1 priede nurodytus Statinio galimos avarinės būklės požymius arba gavę apie juos informaciją, arba įvykus netikėtoms konstrukcijų (pagrindo) deformacijoms, kurios gali būti Statinio avarijos priežastis, imasi priemonių Statinio avarinei būklei likviduoti ir inicijuoja Komisijos skyrimą.

10. Komisiją (ne mažiau kaip iš 3 narių) Valdytojo prašymu sudaro (skiria):

10.1. Susisiekimo ministerija - automobilių keliams, geležinkeliams, oro ir vandens transporto statiniams, taip pat kitiems valstybei nuosavybės teise priklausantiems statiniams, kurie naudojami Lietuvos Respublikos kelių įstatymu [7.6], Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu [7.7], Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymu [7.8], Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksu [7.9], Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu [7.10] ir kitais teisės aktais šios ministerijos reguliavimo sričiai priskirtai veiklai;

10.2. Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos - energetikos inžineriniams statiniams - elektrinėms (išskyrus atomines), katilinėms, elektros ir šilumos tinklams bei jų priklausiniams, gamtinių ir suskystintų naftos dujų sistemoms, magistraliniams naftotiekiams, produktotiekiams, naftos perdirbimo įrenginiams, naftos ir naftos produktų terminalams bei saugykloms ir kitiems energetikos objektams bei įrenginiams, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei;

10.3. kitos ministerijos ir valstybės institucijos (Statinių Valdytojų steigėjos) - jų reguliavimo sričiai priskirtai veiklai naudojamiems statiniams, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei;

10.4. savivaldybių administracijų direktoriai - gyvenamiesiems namams, administraciniams, kultūros, mokslo, gydymo, sporto ir kitiems negyvenamosios paskirties statiniams, kurie nuosavybės teise priklauso savivaldybėms;

10.5. apskričių viršininkai - kitiems statiniams (neišvardytiems Reglamento 10.1-10.3 papunkčiuose), kurie nuosavybės teise priklauso valstybei.

11. Komisijos pirmininku skiriamas šią komisiją sudarančio (skiriančio) viešojo administravimo subjekto atstovas.

12. Komisijos nariais skiriami atstovai:

12.1. Valdytojo arba jo paskirtos tarnybos, atsakingos už Statinio techninę priežiūrą;

12.2. rangovo ir projektuotojo (jeigu nepasibaigęs statinio garantinis terminas arba yra atliekami Statinio remonto ar rekonstravimo darbai);

12.3. Kultūros vertybių apsaugos departamento (jeigu Statinys yra nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė arba yra jos teritorijoje ar apsaugos zonoje);

12.4. ekspertizės įmonės, turinčios teisę atlikti tokio Statinio ekspertizę (suderinus su šios ekspertizės įmonės vadovu).

13. Komisijos nariais gali būti skiriami ir kitų, Reglamento 12 punkte nenurodytų, institucijų atstovai.

V. KOMISIJOS DARBO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

14. Valdytojas Komisijai sudaro reikiamas darbo sąlygas ir pateikia jai statinio ir jo priežiūros dokumentaciją, nustatytą statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2002 [7.16] ir respublikinėmis statybos normomis RSN 148-92* [7.17].

15. Komisijos pirmininkas, suderinęs su Valdytoju, sukviečia Komisiją, nurodydamas laiką ir vietą.

16. Komisijos pirmininkas gali pareikalauti, kad Komisijos narys - ekspertizės įmonės atstovas iki nurodyto Komisijos sukvietimo laiko pateiktų savo išvadas apie Statinio būklę.

17. Komisija, išnagrinėjusi Reglamento 14 punkte nurodytą dokumentaciją bei kitą informaciją, apžiūrėjusi Statinį ir įvertinusi Komisijos nario - ekspertizės įmonės atstovo pateiktas išvadas, gali priimti vieną iš šių sprendimų:

17.1. pripažinti Statinį avariniu;

17.2. pripažinti, kad Statinys nėra avarinis;

17.3. pareikalauti, kad Valdytojas užsakytų atlikti Statinio ekspertizę statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 [7.14] nustatyta tvarka.

18. Komisija, nustačiusi, kad statinio būklė yra avarinė arba pareikalavusi, kad Valdytojas užsakytų atlikti Statinio ekspertizę, nedelsdama pateikia Valdytojui siūlymus atlikti laikinas Statinio naudojimo saugą užtikrinančias priemones (sustiprinti konstrukcijas, apriboti priėjimą ir privažiavimą, sustabdyti ar apriboti Statinio naudojimą ir kt.). Minėti Komisijos siūlymai įrašomi į Statinio pripažinimo avariniu aktą (toliau - Aktas).

19. Valdytojas užsako atlikti Statinio ekspertizę Statybos įstatymo [7.2] ir statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 [7.14] nustatyta tvarka.

20. Šio Reglamento 17.3 punkte nurodytu atveju Komisijos pirmininkas, gavęs Statinio ekspertizės aktą, pakartotinai sukviečia Komisiją, nurodydamas laiką ir vietą.

21. Komisija, įvertinusi statinio ekspertizės akto išvadas, gali priimti vieną iš šių sprendimų:

21.1. sutikti su Statinio ekspertizės akto išvada ir pripažinti, kad Statinys yra avarinis arba neavarinis;

21.2. laikyti Statinio ekspertizės akto išvadas ginčytinomis arba nepakankamomis.

22. Komisija sprendimus priima bendru sutarimu ir įformina Aktu. Esant bent vieno Komisijos nario skirtingai nuomonei:

22.1. Reglamento 17.1 ir 17.2 punktuose nurodytais atvejais Komisija pareikalauja, kad Valdytojas užsakytų atlikti statinio ekspertizę;

22.2. Reglamento 21.2 punkte nurodytu atveju Komisijos pirmininkas Akto projektą su jame įrašytais Komisijos pasiūlymais teikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija), kuri Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatais [7.13] yra įgaliota tikrinti ir vertinti, ar statinių ekspertizės atitinka normatyvinius statybos techninius dokumentus; gavusi Inspekcijos išvadas, Komisija priima galutinį sprendimą - Statinį pripažįsta avariniu arba neavariniu. Inspekcijos išvados pridedamos prie Komisijos Akto.

VI. STATINIO BŪKLĖS ĮVERTINIMO AKTAS

23. Aktas privalomai surašomas visais šio Reglamento 17 ir 21 punktuose nurodytais atvejais. Akto forma pridedama (Reglamento 2 priedas).

24. Akte turi būti nurodyta:

24.1. Statinio pavadinimas, adresas, pastatymo metai;

24.2. Akto surašymo data ir vieta;

24.3. Valdytojo rekvizitai;

24.4. Statinio būklės įvertinimo ir Akto surašymo pagrindas:

24.4.1. Valdytojo prašymas, jo pateikti dokumentai ir kita informacija. Prašymas, dokumentai ir informacija pridedami prie Akto;

24.4.2. Komisijos paskyrimo dokumentas, kurio kopija pridedama prie Akto;

24.5. Komisijos darbe dalyvavusieji nariai, jų turimi kvalifikacijos dokumentai bei duomenys apie kitus Statinio būklės įvertinime dalyvavusius fizinius asmenis ir (ar) juridinių asmenų atstovus (jeigu jų buvo);

24.6. Komisijos nario - ekspertizės įmonės atstovo preliminari išvada, jeigu ji buvo padaryta (jos tekstas pridedamas prie Akto);

24.7. Statinio paskirtis, matmenys, aukštingumas ir kita techninė charakteristika;

24.8. Statinio inžinerinių sistemų būklės įvertinimas;

24.9. Statinio techninės priežiūros įvertinimas (Statinio techninės priežiūros žurnalas, Statinio naudojimo metu užfiksuoti defektai, įvykdytos priemonės šiems defektams pašalinti ir kt.);

24.10. Komisijos pavedimu ir/ar ekspertizės įmonės atliktų bandymų bei skaičiavimų rezultatai (bandymų ir skaičiavimų dokumentai pridedami prie Akto);

24.11. Komisijos nario (-ių) atskiroji nuomonė, kai nėra bendro Komisijos sutarimo (pridedama prie Akto);

24.12. Inspekcijos išvada dėl statinio ekspertizės (jeigu Inspekcija tikrina ekspertizės išvadas);

24.13. Komisijos išvados:

24.13.1. statinys yra avarinis/neavarinis;

24.13.2. siūlymai Valdytojui (nepriklausomai nuo to, ar Statinys avarinis, ar neavarinis);

24.14. Akto priedai.

25. Akte gali būti nurodyti bei prie Akto pridėti ir kiti šio Reglamento 24 punkte nenurodyti duomenys, dokumentai ir informacija, turėję reikšmės Statinio būklės įvertinimui.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Už ekspertizės, tyrimų ir bandymų išvadas atsako juos atlikusios įmonės vadovas ir išvadas parengęs asmuo.

27. Komisijos Aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasirašytinai įteikiamas arba išsiunčiamas Valdytojui, kitas paliekamas viešojo administravimo subjektui, paskyrusiam Komisiją. Komisijos nariai gali gauti Akto kopiją.

28. Kai Statinys pripažįstamas avariniu, Valdytojas Akto kopiją per 5 darbo dienas nuo jo gavimo išsiunčia valstybės įmonės Registrų centras teritoriniam padaliniui, kuris statinio registracijos dokumentuose padaro įrašą apie avarinę Statinio būklę.

29. Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai atsako už Akte įrašytus duomenis bei išvadas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

30. Valdytojas per 5 darbo dienas nuo Akto gavimo raštu informuoja viešojo administravimo subjektą, paskyrusį Komisiją, apie priimtas priemones Akte įrašytiems nurodymams įvykdyti.

31. Komisijos narių - ekspertų, mokslo (tyrimo) organizacijų, projektavimo ir kitų įmonių atstovų - darbo, kontrolinių skaičiavimų, tyrimų bei bandymų išlaidas sumoka Valdytojas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Ginčai dėl Reglamento taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

1 PRIEDAS

STATINIO GALIMOS AVARINĖS BŪKLĖS POŽYMIAI

Eil.

Nr. 

Konstrukcija  Galimos avarinės būklės požymiai  
 

1.

1.1.

1.2.

P a m a t a i:

juostiniai betoniniai ir

gelžbetoniniai;

poliniai; 

 

Tuštuma po pamatais, vizualiai pastebimas grunto išplovimas arba išspaudimas iš po pamatų pado;

vertikali arba horizontali pamatų deformacija, didesnė negu 0,02 jos ilgio;

kiauriniai plyšiai, platesni negu 5 mm;

progresuojantis betono irimas, užfiksuotas įrašais statinio techninės priežiūros žurnale;

vertikalios arba horizontalios rostverko deformacijos, didesnės negu 0,02 jo ilgio;

didesni negu 5 mm plyšiai rostverke; progresuojantis betono irimas, užfiksuotas įrašais statinio techninės priežiūros žurnale. 

 

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

S i e n o s:

medinės (tarp jų - rąstų, karkasinės, skydinės);

mūrinės sienos ir mūriniai

stulpai;

stambiaplokštės;

monolitinės;  

Mediena pažeista biologinių kenkėjų;

sienos deformacija didesnė negu 0,02 jos ilgio;

išlinkiai didesni negu 1/20 konstrukcijos storio,
1/200 sienos ilgio arba 1/50 stulpo aukščio;

kiauriniai plyšiai sienose, kurių maksimalus plotis didesnis negu 5 mm;

vertikalūs plyšiai mūriniuose stulpuose, ilgesni nei per
2 plytų eiles;

plyšiai sienose, einantys nuo angų visomis kryptimis;

mūrinių atramų, laikančių santvaras, sijas bei sąramas, krašto nuskilimai ir supleišėjimai (iš angos pusės) gilesni negu 2 cm; vertikalūs plyšiai šiose atramose ilgesni negu 15 cm;

lokalinis mūro suirimas ½ plytos ir didesniu gyliu;

sienos išlinkis didesnis negu 1/200 jos ilgio arba
1/100 aukšto aukščio;

vertikalūs arba įstriži plyšiai platesni negu 5 mm per kelias gretimas plokštes arba per visą pastato aukštį;

konstrukcinių mazgų metalinių jungčių žymi korozija (kai sukorodavusio metalo sluoksnis storesnis negu
1 mm) arba suvirinimo siūlių išilginiai įtrūkimai;

išorinių sienų atitrūkimas nuo vidinių per kelis aukštus arba per visą pastato aukštį;

vertikalūs ir įstrižai plyšiai laikančiose sienose platesni negu 5 mm. 

3.

3.1.

3.2.

3.3. 

K a r k a s a s:

medinis;

gelžbetoninis;

metalinis; 

Elementų išlinkiai (įlinkiai) didesni negu 1/100 jų ilgio;

puviniu (grybu) pažeistas elementas, kai pažeidimas didesnis negu 25 % skerspjūvio;

įstriži plyšiai, kurie kerta daugiau kaip 25 % elemento skerspjūvio;

metalinės jungtys sukorodavusios daugiau nei 1 mm;

plyšiai tempimo zonoje platesni negu 2 mm;

iš dalies suiręs armatūros apsauginis sluoksnis;

darbo armatūros arba metalinių jungčių sukorodavęs sluoksnis storesnis negu 1 mm;

kolonų išlinkiai didesni negu 1/100 jų ilgio;

lokaliniai glemžiamo (gniuždomo) betono suirimai;

išilginiai plyšiai kolonose ir sijų gniuždomoje zonoje ties išilgine darbo armatūra; daug smulkių išilginių plyšių sijų ir kolonų gniuždomos zonos betone;

spaudžiamų (klupdomų) elementų išlinkiai didesni negu 1/300 jų ilgio;

įtrūkimai suvirinimo siūlėse arba konstrukcijos elementuose, nepriklausomai nuo jų pločio;

metalo profilių ir jungčių korozija suardė storesnį negu
1 mm metalo sluoksnį. 

4.

4.1.

4.2.

4.3. 

P e r d a n g o s:

medinės;

gelžbetoninės surenkamos;

gelžbetoninės monolitinės; 

Plyšiai sijose, dėl kurių jų skerspjūvis susilpnėjęs daugiau negu 25 %;

sijų išlinkiai didesni negu 1/50 tarpatramio;

biologiniai ir mechaniniai sijų bei kitų konstrukcinių elementų pažeidimai, dėl kurių jų skerspjūviai sumažėję daugiau kaip 25 %;

įlinkiai didesni negu 1/50 tarpatramio;

išilginiai, vertikalūs ir įstriži plyšiai sijose ir plokščių briaunose ties tempiama armatūra jos užinkaravimo zonoje ir plyšiai kitose vietose platesni negu 0,5 mm;

išilginiai plyšiai plokštėse tarp išilginių briaunų, sujungtų skersiniais plyšiais;

plyšiai išilgai darbo armatūros, per visą gaminio ilgį;

armatūros korozija suardė storesnį negu 1 mm metalo sluoksnį;

įlinkiai didesni negu 1/50 tarpatramio;

platesni negu 3 mm plyšiai;

nukritęs darbo armatūros apsauginis sluoksnis, lokalinis betono suirimas, armatūros korozija suardė storesnį negu 1 mm metalo sluoksnį; 

4.4. mūrinės-skliautinės; 

iškritusios pavienės skliautų plytos;

bet kokie plyšiai skliautuose;

metalinių elementų korozija, dėl kurios suardytas storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis. 

5.

5.1.

5.2. 

S a n t v a r o s:

metalinės;

gelžbetoninės 

Vizualiai pastebimi suklupę arba išsikreivinę gniuždomi spyriai;

santvaros įlinkis daugiau negu 1/200 tarpatramio;

bet kokie plyšiai mazgų suvirinimo siūlėse;

vizualiai pastebimos vertikalių arba horizontalių standumo ryšių deformacijas;

sukorodavę santvarų elementai, kai dėl korozijos suardytas storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis;

atraminiuose mazguose arba tempiamuose elementuose atsivėrę didesni negu 0,4 mm pločio įstriži plyšiai;

bet kokio dydžio išilginiai plyšiai tempiamoje juostoje;

santvarų gniuždomos juostos apatinėje arba viršutinėje dalyje atsivėrę pavieniai išilginiai, platesni negu 0,4 mm, plyšiai arba daug trumpų išilginių plyšių;

lokalinis betono suirimas (atplyšę betono lopiniai), atvira ir sukorodavusi darbo armatūra (suardytas storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis). 

6.

6.1.

6.2. 

P o k r a n i n ė s s i j o s:

metalinės;

gelžbetoninės; 

Įlinkiai didesni negu 1/500 tarpatramio;

įtrūkimai tempiamoje zonoje;

vizualiai pastebimas atramų irimas;

įlinkiai didesni negu 1/500 tarpatramio;

bėgiai pasislinkę sijos skersine kryptimi;

išjudėjusios įdėtinės detalės;

sija pasislinkusi kolonos atžvilgiu. 

7.

7.1.

7.2.

7.3. 

L a i p t a i:

mediniai;

metaliniai;

gelžbetoniniai; 

Klijuotose jungtyse atsivėrę bet kokio dydžio plyšiai;

plyšiai templėse, dėl kurių jų skerspjūvis sumažėjęs daugiau negu 30 %;

templių įlinkiai didesni negu 1/50 tarpatramio;

mediena pažeista biologinių kenkėjų;

įtrūkimai laiptasijų ir templių suvirinimo siūlėse;

įlinkiai didesni negu 1/50 tarpatramio;

laiptų aikštelių ir laiptasijų įlinkiai didesni negu
1/50 tarpatramio;

plyšiai šių elementų tempiamoje zonoje didesni negu
2 mm;

iš dalies nukritęs darbo armatūros apsauginis sluoksnis, dėl korozijos pažeistos darbo armatūros sluoksnis storesnis negu 1 mm. 

   

2 PRIEDAS

Valstybei/savivaldybei nuosavybės teise priklausančio statinio

... (statinio pavadinimas, adresas)

p r i p a ž i n i m o  a v a r i n i u 

A K T A S

...

(vietovė data)

1. Komisija paskirta ... (institucijos pavadinimas, įsakymo (potvarkio) Nr. ir data)

šios sudėties:

Komisijos pirmininkas:

... - komisiją paskyrusios institucijos atstovas ...

(vardas, pavardė) ... (pareigos, kvalifikacijos atestato (jei turi) Nr., data)


Komisijos nariai:

... statinio Valdytojo atstovas ... (vardas, pavardė) ..., (pareigos, kvalifikacijos atestato (jei turi) Nr., data)

... ekspertizės įmonės ... (vardas, pavardė pavadinimas), ... ekspertas, (pareigos, kvalifikacijos atestato Nr., data)

... statybos rangovo ... (pavadinimas, pareigos, kvalifikacijos) 

... (kai statinys rekonstruojamas, remontuojamas atestato Nr., data)

arba naudojamas garantiniu laiku) atstovas, ... statinio statybos techninis prižiūrėtojas (kai statinys rekonstruojamas, remontuojamas arba naudojamas garantiniu laiku) ... , (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., data)
... Kultūros vertybių apsaugos departamento (kai statinys yra  nekilnojamoji kultūros vertybė arba stovi jos teritorijoje ar apsaugos zonoje) atstovas ... (vardas, pavardė), kitų institucijų atstovai, kai jie kviečiami ... (pareigos, kvalifikacijos atestato Nr., data, ... vardas, pavardė).

2. Vadovaudamasi statybos techniniu reglamentu STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka", komisija apžiūrėjo statinį, išnagrinėjo Valdytojo pateiktus dokumentus, susipažino su komisijos nario-eksperto preliminaria išvada apie statinio techninę būklę (jei ji pateikta) ir nustatė:

2.1. duomenys apie statinį:

2.1.1. statinio tikslus pavadinimas ir adresas ...

2.1.2. pastatymo (naudojimo pradžios) metai ...

2.1.3. Valdytojo rekvizitai ...

(pavadinimas, priklausomybė, vadovo vardas, pavardė),  ... (įmonės kodas, adresas)

2.1.4. Valdytojo pateikti dokumentai ... prašymas, komisijos skyrimo dokumentas, statinio ... projektas, statinio pasas, priežiūros žurnalas, remonto (rekonstrukcijos) dokumentai ir kt.

2.1.5. statinio paskirtis ...

2.1.6. statinio techninė charakteristika ... (išoriniai matmenys plane, aukštis, aukštų skaičius), ... atitvarų konstrukcijos, vietų skaičius, galingumas

2.2. komisijos nario-eksperto preliminari išvada apie statinio būklę ... (avarinė, ne avarinė, pavojingi avarinės būklės požymiai, rekomendacijos

2.3. statinio techninės priežiūros dokumentų įvertinimas ... techninės priežiūros dokumentų atitikimas teisės aktų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimams, juose nurodytas statinio būklės vertinimas

2.4. komisijos nustatytas statinio inžinerinių sistemų būklės įvertinimas ... dujotiekio, elektros, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų schemų būklė

2.5. komisijos nustatytas statinio laikančių konstrukcijų būklės įvertinimas ... pamatų, sienų, perdangų, karkaso, stogo konstrukcijų būklė, pavojingi jų avarinės būklės požymiai

3. Komisija, suderinusi su Valdytoju, jam pavedė teisės aktų nustatyta tvarka užsakyti statinio konstrukcijų ekspertizę. Ekspertai atsakė į komisijos pateiktus klausimus (pridedami), atliko matavimus, skaičiavimus bei laboratorinius bandymus ir pateikė išvadas (pridedamos) (nereikalingŕ iđbraukti).

4. Komisijos sprendimas dėl ekspertizės įmonės pateiktų išvadų bei jų pagrindimo ....

5. Komisija kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) su prašymu įvertinti Komisijos nario (-ų) ginčijamas ekspertizės išvadas. Inspekcija pateikė išvadą, kad ekspertizės išvados yra pagrįstos/nepagrįstos. Inspekcijos išvada pridedama prie akto (nereikalingą išbraukti).

6. KOMISIJA PRIPAŽĮSTA, KAD STATINYS YRA  avarinis arba ne avarinis

7. Komisijos siūlymai Valdytojui

apriboti, uždrausti statinio naudojimą, užtikrinti žmonių saugą ar pan.

Akto priedai:


Valdytojo prašymas ir prie jo pridėti dokumentai, ... lapų.

2. Komisijos nario-eksperto preliminari išvada, ... lapų.

3. Ekspertizės įmonei pateikti klausimai, ... lapų.

4. Ekspertizės įmonės atliktos statinio ekspertizės aktas su priedais, ... lapų.

5. Komisijos nario atskiroji nuomonė, ...apų.

6. Inspekcijos išvada, ...lapų.

7.

Komisijos pirmininkas

(v., pavardė parašas)

Komisijos nariai:

(v., pavardė parašas)

(v., pavardė parašas)

(v., pavardė parašas)

Akto 1 egz. gavau

Valdytojo ar jo atstovo v., pavardė, parašas, data


Kategorijos: Nekilnojamas turtas, Nekilnojamojo turto ir žalos vertinimas, NKT agentūros, Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Nekilnojamo turto skelbimai
Visi kategorijos straipsniai
Nekilnojamo turto kaina 2023 metais

Nekilnojamo turto kaina 2023 metais

Nekilnojamo turto kainų prognozės 2023 metams 

kaip paruošti butą pardavimui

Kaip paruošti butą nuomai ir pardavimui

Buto paruošimas pardavimui, home staging patarimai, kaip paruošti namus pardavimui, būsto pagražinimas nuomai 

Namo projektavimo klaidos

Namo projektavimo klaidos

Namo projektavimo principai, klaidos projektuojant namą, namo pritaikymas prie sklypo 

Ką reikia žinoti perkant butą

Ką reikia žinoti perkant butą

Kokias detales reiktų išsiaiškinti iki būsto pirkimo-pradavimo sutarties pasirašymo, ką reikia sužinoti prieš pasirašant buto pirkimo sutartį 

Geriausi Vilniaus rajonai

Patraukliausi Vilniaus rajonai

Geriausi Vilniaus rajonai, kaip pasirinkti kur gyventi Vilniuje 

Buto nuomos sutarties šablonas

Buto nuomos sutarties pavyzdys, buto nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu 

Buto nuomos sutartis

Buto nuomos sutartis

Buto nuoma, buto nuomos sutartis, butu nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu 

Geriausi Kauno rajonai

Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune? 

Kaip suplanuoti būsto remonto biudžetą

Kaip suplanuoti būsto remonto biudžetą

Būsto remonto biudžeto planavimas, kodėl pastoviai pritrūksta pinigų remonto pabaigoje 

Statybos verslo perspektyvos

Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?  

Daugiabučių namų administravimas

Daugiabučių namų administravimas

Kas administruoja daugiabutį namą, namo administratratoriaus skyrimas ar išrinkimas 

Perkamo buto likvidumas

Perkamo buto likvidumas. Kaip jį įvertinti?

Vilniaus plėtros perspektyva ir gyvenamoji statyba. Kaip įvertinti, ar perkamas būstas ateityje bus patrauklus kitiems pirkėjams, ar jis nenuvertės? 

Nauji butai Vilniuje

Nauji butai Vilniuje

Ieškantiems būsto, kaip visada išlieka aktualus klausimas - pirkti senos ar naujos statybos butą Vilniuje ir kokioje vietoje. 

Aplinka ir sveikata

Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.  

Nauji butai su daline apdaila Kaune

Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą? 

Naujos statybos butai Kaune

Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa. 

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito

Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.  

Naujos statybos butai Vilniaus centre

Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre. 

Naujos statybos butai su daline apdaila

Naujos statybos butai su daline apdaila Vilniuje

Butas su daline apdaila: kokie privalumai ir trūkumai perkant naujos statybos butą su daline apdaila Vilniuje? 

Naujos statybos butai Vilniuje

Naujos statybos butai Vilniuje

Patraukliausi naujos statybos objektai bei rajonai. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Vilniaus r.


1 2
Nekilnojamo turto kaina 2023 metais Nekilnojamo turto kaina 2023 metais

Nekilnojamo turto kainų prognozės 2023 metams

kaip paruošti butą pardavimui Kaip paruošti butą nuomai ir pardavimui

Buto paruošimas pardavimui, home staging patarimai, kaip paruošti namus pardavimui, būsto pagražinimas nuomai

Namo projektavimo klaidos Namo projektavimo klaidos

Namo projektavimo principai, klaidos projektuojant namą, namo pritaikymas prie sklypo

Ką reikia žinoti perkant butą Ką reikia žinoti perkant butą

Kokias detales reiktų išsiaiškinti iki būsto pirkimo-pradavimo sutarties pasirašymo, ką reikia sužinoti prieš pasirašant buto pirkimo sutartį

Geriausi Vilniaus rajonai Patraukliausi Vilniaus rajonai

Geriausi Vilniaus rajonai, kaip pasirinkti kur gyventi Vilniuje

Sklypas namo statybai Sklypas namo statybai – koks, kur, už kiek

Į ką atsižvelgti perkant sklypą namui statyti, nuo ko priklauso sklypo kaina

Buto nuomos sutarties šablonas

Buto nuomos sutarties pavyzdys, buto nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu

Buto nuomos sutartis Buto nuomos sutartis

Buto nuoma, buto nuomos sutartis, butu nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu

Geriausi Kauno rajonai Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune?

Kaip suplanuoti būsto remonto biudžetą Kaip suplanuoti būsto remonto biudžetą

Būsto remonto biudžeto planavimas, kodėl pastoviai pritrūksta pinigų remonto pabaigoje

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Daugiabučių namų administravimas Daugiabučių namų administravimas

Kas administruoja daugiabutį namą, namo administratratoriaus skyrimas ar išrinkimas

Perkamo buto likvidumas Perkamo buto likvidumas. Kaip jį įvertinti?

Vilniaus plėtros perspektyva ir gyvenamoji statyba. Kaip įvertinti, ar perkamas būstas ateityje bus patrauklus kitiems pirkėjams, ar jis nenuvertės?

Idėjų išbandymas nuosavo namo statyboje Idėjų išbandymas nuosavo namo statyboje

Batsiuvys turėtų nešioti savo siūtus batus, kad žinotų, ką kiti jaučia juos avėdami. Taip pat ir architektas – jei negyvena savo projektuotame name, nežino, kaip jaučiasi užsakovai“, - sako architektas Andrius Želnys. Jo paties namas – kompaktiškas, ekologiškas, technologiškas, darnoje su gamta ir aplinka.

Nauji butai Vilniuje Nauji butai Vilniuje

Ieškantiems būsto, kaip visada išlieka aktualus klausimas - pirkti senos ar naujos statybos butą Vilniuje ir kokioje vietoje.

Aplinka ir sveikata Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.

Nauji butai su daline apdaila Kaune Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą?

Naujos statybos butai Kaune Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa.

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.

Naujos statybos butai Vilniaus centre Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre.

Naujos statybos butai su daline apdaila Naujos statybos butai su daline apdaila Vilniuje

Butas su daline apdaila: kokie privalumai ir trūkumai perkant naujos statybos butą su daline apdaila Vilniuje?

Naujos statybos butai Vilniuje Naujos statybos butai Vilniuje

Patraukliausi naujos statybos objektai bei rajonai.

stogo dengimas Investicijos į namo statybą, kurios neatsiperka parduodant

Renkantis sklypą ir planuojant statybą verta žinoti, kokios pagrindinės investicijos namą parduodant atsiperka ir kokios neatsiperka.

Gyvenamosios statybos tendencijos Gyvenamosios statybos tendencijos

Gyventojų apklausa dėl naujo būsto įsigijimo rodo tas pačias rinkos tendencijas, bet išryškino ir naujų. Tradiciškai svarbiausiu kriterijumi įsigyjant naują būstą yra kaina, bet ryškėja perkančiųjų būstą dėmesys infrastruktūrai, norintys keisti būstą pirmenybę teikia jo ekonomiškumui, daugėja pageidaujančių gyventi individualiame name.

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

Daugiabutis nepastatytas Renkantis būstą - kam teikti pirmenybę?

Renkantis būstą pagrindinis kriterijus yra kaina, bet už tą pačią kainą galima įpirkti didesnį butą priemiestyje ir mažą senamiestyje, nelabai patogų prestižiniame rajone ir komfortišką neprestižinėje vietoje. Kaip pasirinkti?

Aplinka Kaip gyvenamoji vieta lemia mūsų sveikatą?

Ne tik besilaukiančios mamos ir vaikus auginančios šeimos intuityviai stengiasi pasirinkti gyvenamąją vietą greta žalumos, parko. Daugelis miestiečių pasvajoja apie gyvenimą greta miško, parko, nors urbanistai linkę miestus tankinti.

Ar Vilniaus centras netaps antru Perkūnkiemiu? Ar Vilniaus centras netaps antru Perkūnkiemiu?

Kokie pokyčiai artimiausiu metu laukia sostinės centro ir kodėl nuogąstaujama, kad Vilniaus centras gali tapti antruoju Perkūnkiemiu? Ką apie situaciją mano urbanistai?

Išperkamoji buto nuoma: reali paslauga ar tik rinkodara? Išperkamoji buto nuoma: reali paslauga ar tik rinkodara?

Kylant butų kainoms, jauniems žmonėms vis sunkiau sekasi sukaupti pradinei įmokai reikalingą sumą, išperkamosios nuomos paslaugą siūlo vos viena kita bendrovė.

Duetto Žaliausi Lietuvos pastatai

Lietuvos žaliųjų pastatų taryba kartu su Aplinkos ministerija šiemet pirmą kartą organizavo žaliausių pastatų konkursą.

Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

Nepriklausomas žalos dydžio nustatymas, patyrus nuostolius

Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai? Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai?

Gyvenančius XXI amžiaus pradžioje sąlyginai galima priskirti kūdikių bumo, X,Y ir Z kartoms. Ar ateinančią Z kartą tenkins nekilnojamasis turtas, kuris kuriamas dabar ir ne vienam dešimtmečiui?

Būsto pasirinkimas Vilniuje Kaip atsakingai išsirinkti būstą?

Daug sykių rinktis ir pirkti būstą gal ir būtų gerai, įgyta patirtis leistų rasti patį tinkamiausią, bet nedaug kas turi tokią galimybę. Tad verta įsiklausyti į patarimus, ypač perkantiems pirmą kartą.

Vieno kambario butas renovuotame name Vieno kambario butas Vilniuje

Kaip išsirinkti 1 kambario butą Vilniuje. Kokiuose rajonuose verta pirkti vieno kambario butą?

A + energinės klasės kotedžas – ar aš jį pirkčiau?

Tai bandymas vieno kotedžų projekto pavyzdžiu panagrinėti, kas yra aukštesnės energinės klasės būstas, kokie jo požymiai ir ką reiktų vertinti tokį perkant.

Kraustymasis: kaip išgyventi

Susipakauoti daiktus dviejų savaičių atostogoms būna sudėtinga, o ką jau kalbėti apie kraustymąsi keičiant gyvenamąją vietą. Galvojant apie persikraustymą, į galvą pirmiausia ateina, kaip norėtume ir kaip turėtų atrodyti naujieji namai; deja, ne tokį džiaugsmingą virpulį kelia kintys apie daiktų pakavimąsi.

privataus namo vertinimas Individualių namų vertinimo ypatumai, taikant lyginamosios vertės metodą

Vis daugiau žmonių, pirkdami būstą, ima paskolas iš bankų, taigi įkeičiamas turtas turi būti teisingai įvertintas.

Nuo ko pradėti statybą Nuo ko pradėti statybą

arba Ką privalo žinoti nuosavo namo statytojas prieš pradėdamas statyti?

Mano namai – mano tvirtovė. Ar paliekate namus saugius?

Sunku apsakyti jausmą, apimantį sužinojus, kad jus apvogė. Galite to jausmo išvengti, pasistengę kaip įmanoma labiau apsaugoti savo namus.

Namas - mūrinis ar medinis?

Europoje daugiausia statomi mūriniai namai, Amerikoje - mediniai karkasiniai. Kuo jie skiriasi, kokie jų abiejų pliusai ir minusai?

Faktorius, lemiantis pelningą investiciją į komercinį turtą Faktorius, lemiantis pelningą investiciją į komercinį turtą

Dažniausiai komercinių patalpų įsigijimas siejamas su verslo pradžia arba jo plėtra. Komerciniam nekilnojamam turtui priskiriami biuro, administracinės, sandėliavimo, logistikos, prekybos, gamybos patalpos ir pastatų kompleksai.

Ruslanas Golubovas Kaip įsigyti naudojamos valstybinės žemės sklypą?

Atsako Ruslanas Golubovas, Nacionalinės žemės tarnybos Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas

Butas pirmajame aukšte: kaip pakeisti patalpų paskirtį

Buto paskirties pakeitimas gali ženkliai padidinti Jūsų valdomo turto vertę. Kokios procedūros ir kokie trukdžiai laukia šiame kelyje

Nekilnojamo turto paslaugos

Kadastriniai matavimai, topografinių planų rengimas, sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, kadastriniai (geodeziniai) matavimai.

Svetainė. Bendras vaizdas Šiuolaikinio standartinio naujausios statybos butuko perplanavimas

Moderniojo neoklasicizmo butas: projektas, kuriame neliko nė vienos architekto suplanuotos pertvaros ir nė vienos jo numatytos erdvės.

Duomenys apie sklypo savininkus Duomenys apie sklypo savininkus

Kaip sužinoti, kas yra kaimyninio sklypo savininkas?

daugiau
Kūrybinių dirbtuvių statusas Kūrybinių dirbtuvių statusas

Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės? Kūrybinių dirbtuvių statuso keitimas

daugiau
Žemės ūkio paskirties keitimas Žemės ūkio paskirties keitimas

Žemės ūkio paskirties sklypo keitimas į gyvenamosios paskirties sklypą, namų valdą statant ūkininko sodybą

daugiau
Sklypo paskirties keitimas Sklypo paskirties keitimas

Sklypo formavimas ir paskirties keitimas žemės valdų projektais

daugiau
Sklypo formavimas prie naudojamų statinių Sklypo formavimas prie naudojamų statinių

Kaip suformuoti ir įteisinti žemės sklypą prie nuosavybės teise priklausančio namo

daugiau
Kompanijų produktai
Prekybinės įrangos pardavimas/prekyba Klaipėdoje

Prekybinės įrangos pardavimas/prekyba Klaipėdoje

oberhaus busto vertinimas
Būsto vertinimas

Nekilnojamo turto turto vertinimas, turto tinkos vertės n...

Patalpų pardavimas
Patalpų pardavimas

Patalpos pardavimui, patalpos,

Sklypas prestižinėje vietoje Trakų r. 560000.0 LTL
Sklypas NT vystymui, namų kvartalui plėtoti - prestižinėje vietoje Trakų r.

Žemės sklypas Trakų rajone, arti ežerų, miško, 2,8 ha.

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Nekilnojamo turto pardavimas

Parduodami namai, parduodami butai. Tarpininkavimo paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamą turtą. Nekilnojamo turto brokeri...

Prekyba nekilnojamu turtu

Gyvenamųjų pastatų pardavimas Vilniuje, nauji butai pardavimui, naujos statybos kotedžai pardavi...

Teisinė pagalba perkant nekilnojamą turtą

NKT sutarčių rengimas, nekilnojamo turto sutarčių analizė, teisininko paslaugos perkant nekilnojamą tu...

Ką reikia žinoti perkant butą Ką reikia žinoti perkant butą

Kokias detales reiktų išsiaiškinti iki būsto pirkimo-pradavimo sutarties pasirašymo, ką reikia sužinoti prieš pasirašant buto pirkimo sutartį

Geriausi Vilniaus rajonai Patraukliausi Vilniaus rajonai

Geriausi Vilniaus rajonai, kaip pasirinkti kur gyventi Vilniuje

Sklypas namo statybai Sklypas namo statybai – koks, kur, už kiek

Į ką atsižvelgti perkant sklypą namui statyti, nuo ko priklauso sklypo kaina

Buto nuomos sutarties šablonas

Buto nuomos sutarties pavyzdys, buto nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu

Buto nuomos sutartis Buto nuomos sutartis

Buto nuoma, buto nuomos sutartis, butu nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu

Geriausi Kauno rajonai Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune?

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Daugiabučių namų administravimas Daugiabučių namų administravimas

Kas administruoja daugiabutį namą, namo administratratoriaus skyrimas ar išrinkimas

Perkamo buto likvidumas Perkamo buto likvidumas. Kaip jį įvertinti?

Vilniaus plėtros perspektyva ir gyvenamoji statyba. Kaip įvertinti, ar perkamas būstas ateityje bus patrauklus kitiems pirkėjams, ar jis nenuvertės?

Idėjų išbandymas nuosavo namo statyboje Idėjų išbandymas nuosavo namo statyboje

Batsiuvys turėtų nešioti savo siūtus batus, kad žinotų, ką kiti jaučia juos avėdami. Taip pat ir architektas – jei negyvena savo projektuotame name, nežino, kaip jaučiasi užsakovai“, - sako architektas Andrius Želnys. Jo paties namas – kompaktiškas, ekologiškas, technologiškas, darnoje su gamta ir aplinka.

Nauji butai Vilniuje Nauji butai Vilniuje

Ieškantiems būsto, kaip visada išlieka aktualus klausimas - pirkti senos ar naujos statybos butą Vilniuje ir kokioje vietoje.

Aplinka ir sveikata Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.

Nauji butai su daline apdaila Kaune Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą?

Naujos statybos butai Kaune Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa.

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.

Naujos statybos butai Vilniaus centre Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre.

Naujos statybos butai su daline apdaila Naujos statybos butai su daline apdaila Vilniuje

Butas su daline apdaila: kokie privalumai ir trūkumai perkant naujos statybos butą su daline apdaila Vilniuje?

Naujos statybos butai Vilniuje Naujos statybos butai Vilniuje

Patraukliausi naujos statybos objektai bei rajonai.

stogo dengimas Investicijos į namo statybą, kurios neatsiperka parduodant

Renkantis sklypą ir planuojant statybą verta žinoti, kokios pagrindinės investicijos namą parduodant atsiperka ir kokios neatsiperka.

Gyvenamosios statybos tendencijos Gyvenamosios statybos tendencijos

Gyventojų apklausa dėl naujo būsto įsigijimo rodo tas pačias rinkos tendencijas, bet išryškino ir naujų. Tradiciškai svarbiausiu kriterijumi įsigyjant naują būstą yra kaina, bet ryškėja perkančiųjų būstą dėmesys infrastruktūrai, norintys keisti būstą pirmenybę teikia jo ekonomiškumui, daugėja pageidaujančių gyventi individualiame name.

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

Daugiabutis nepastatytas Renkantis būstą - kam teikti pirmenybę?

Renkantis būstą pagrindinis kriterijus yra kaina, bet už tą pačią kainą galima įpirkti didesnį butą priemiestyje ir mažą senamiestyje, nelabai patogų prestižiniame rajone ir komfortišką neprestižinėje vietoje. Kaip pasirinkti?

Aplinka Kaip gyvenamoji vieta lemia mūsų sveikatą?

Ne tik besilaukiančios mamos ir vaikus auginančios šeimos intuityviai stengiasi pasirinkti gyvenamąją vietą greta žalumos, parko. Daugelis miestiečių pasvajoja apie gyvenimą greta miško, parko, nors urbanistai linkę miestus tankinti.

Ar Vilniaus centras netaps antru Perkūnkiemiu? Ar Vilniaus centras netaps antru Perkūnkiemiu?

Kokie pokyčiai artimiausiu metu laukia sostinės centro ir kodėl nuogąstaujama, kad Vilniaus centras gali tapti antruoju Perkūnkiemiu? Ką apie situaciją mano urbanistai?

Išperkamoji buto nuoma: reali paslauga ar tik rinkodara? Išperkamoji buto nuoma: reali paslauga ar tik rinkodara?

Kylant butų kainoms, jauniems žmonėms vis sunkiau sekasi sukaupti pradinei įmokai reikalingą sumą, išperkamosios nuomos paslaugą siūlo vos viena kita bendrovė.

Duetto Žaliausi Lietuvos pastatai

Lietuvos žaliųjų pastatų taryba kartu su Aplinkos ministerija šiemet pirmą kartą organizavo žaliausių pastatų konkursą.

Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

Nepriklausomas žalos dydžio nustatymas, patyrus nuostolius

Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai? Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai?

Gyvenančius XXI amžiaus pradžioje sąlyginai galima priskirti kūdikių bumo, X,Y ir Z kartoms. Ar ateinančią Z kartą tenkins nekilnojamasis turtas, kuris kuriamas dabar ir ne vienam dešimtmečiui?

Būsto pasirinkimas Vilniuje Kaip atsakingai išsirinkti būstą?

Daug sykių rinktis ir pirkti būstą gal ir būtų gerai, įgyta patirtis leistų rasti patį tinkamiausią, bet nedaug kas turi tokią galimybę. Tad verta įsiklausyti į patarimus, ypač perkantiems pirmą kartą.

Vieno kambario butas renovuotame name Vieno kambario butas Vilniuje

Kaip išsirinkti 1 kambario butą Vilniuje. Kokiuose rajonuose verta pirkti vieno kambario butą?

A + energinės klasės kotedžas – ar aš jį pirkčiau?

Tai bandymas vieno kotedžų projekto pavyzdžiu panagrinėti, kas yra aukštesnės energinės klasės būstas, kokie jo požymiai ir ką reiktų vertinti tokį perkant.

Kraustymasis: kaip išgyventi

Susipakauoti daiktus dviejų savaičių atostogoms būna sudėtinga, o ką jau kalbėti apie kraustymąsi keičiant gyvenamąją vietą. Galvojant apie persikraustymą, į galvą pirmiausia ateina, kaip norėtume ir kaip turėtų atrodyti naujieji namai; deja, ne tokį džiaugsmingą virpulį kelia kintys apie daiktų pakavimąsi.

privataus namo vertinimas Individualių namų vertinimo ypatumai, taikant lyginamosios vertės metodą

Vis daugiau žmonių, pirkdami būstą, ima paskolas iš bankų, taigi įkeičiamas turtas turi būti teisingai įvertintas.

Nuo ko pradėti statybą Nuo ko pradėti statybą

arba Ką privalo žinoti nuosavo namo statytojas prieš pradėdamas statyti?

Namas - mūrinis ar medinis?

Europoje daugiausia statomi mūriniai namai, Amerikoje - mediniai karkasiniai. Kuo jie skiriasi, kokie jų abiejų pliusai ir minusai?

Pasaulio dangoraižiai

Dangoraižių statybos istorija. Ar kiekvienas aukštas pastatas gali būti vadinamas dangoraižiu?