Vandens gręžinio įrengimas

2020-07-12 10:58   Peržiūros : 22137   Spausdinti


Kaip turi būti įrengtas vandens gręžinys, kad tarnautų šimtą metų? Kaip užsakovui atpažinti kvalifikuotus hidrogeologus? Kodėl žymiai skiriasi gręžinių įrengimo kainos ir kokios galimos nekokybiškai įrengto gręžinio pasekmės?

Gręžinio įrengimo darbai.

Vanduo, kaip gyvybės šaltinis, Žemės vystymosi raidoje turėjo lemiamą reikšmę materialaus pasaulio atsiradimui. Šiuo metu Žemėje gyvena daugiau kaip 7,5 milijardo žmonių, tačiau vienam milijardui iš jų neužtenka geriamo vandens. Lietuva yra Baltijos artezinio baseino, kuriame yra pakankamai daug gėlo požeminio vandens, centre. Čia esančio požeminio vandens ištekliai nuolat atsinaujina, todėl geriamojo vandens stygius Lietuvai negresia.

Teritorijose, kur nėra organizuota viešojo vandens tiekimo, gėlu vandeniu galima apsirūpinti įsirengus vandens gręžinį arba šachtinį šulinį. Deja, šuliniai kartais išdžiūsta. Be to, šulinių vanduo dažnai būna užterštas, t. y., netinkamas gėrimui. Patikimiau yra įsirengti gilesnį vandens gręžinį į tarpsluoksninį artezinio vandens horizontą. Privalumas - toks sluoksnis patikimiau apsaugotas nuo galimo teršimo, o jame esančio vandens pakaks ir per didžiausias sausras. Tinkamai įrengtų gręžinių vanduo nesibaigia.

Vandens gręžiniai – viskas, ką reikia žinoti
Gręžinio įrengimo darbai.

Gręžiniai - vandens išgavimo įrenginiai

Gręžiniai skirti spūdinio vandens išgavimui. Tam tikslui gręžiniai įrengiami į gilesniuosius sluoksnius, kuriuose požeminis vanduo yra hidrauliškai suspaustas (suslėgtas) tarp nelaidžių (dažniausiai molingų) sluoksnių. Liaudyje gręžinio vanduo dažniausiai vadinamas arteziniu. Šis žodis kilęs iš Prancūzijos provincijos Artua lotyniško pavadinimo Artesium, kur šis vanduo buvo apibūdintas pirmiausia.

Gręžiniai, skirti nespūdinio (gruntinio arba paviršinio) vandens išgavimui, įrengiami retai. Šio vandens išgavimui dažniausiai naudojami šachtiniai šuliniai. Gręžiniai, įrengti į viršutinius vandeninguosius sluoksnius, gali išsekti ar būti užteršti kaip ir šachtiniai šuliniai.

Dėl to, norint turėti pakankamai ir geros kokybės požeminio vandens, vandens gavybos gręžinius reikia įrengti į gilesnius vandeningus sluoksnius. Pastaruosius nuo galimos taršos žemės paviršiuje saugo juos dengiantys mažai laidūs vandeniui (vandenspariniai) sluoksniai. Tai ypač aktualu įrengiant gręžinius buvusios ar esamos aktyvios žemdirbystės, urbanizuotose ar potencialios antropogeninės taršos teritorijose. Taip pat ir individualių gyvenamųjų namų ir sodų bendrijų territorijose, kuriose, nesant centralizuoto nuotekų surinkimo tinklų, vietiniuose valymo įrengimuose išvalytos nuotekos dažniausiai išleidžiamos tiesiai į gruntą.

Vandens gręžinio gylis ir jo įrengimo darbų kaina priklauso nuo vietovės geologinių ir hidrogeologinių sąlygų.

Pietų ir pietryčių Lietuvos aukštumose bei didesnių upių slėniuose yra po kelis ledynų tirpsmo vandens srautų suklotus smėlio-žvyro vandeninguosius sluoksnius, siekiančius iki keliasdešimties metrų storio. Tuo tarpu vidurio ir šiaurės Lietuvos lygumose po nedidelio storio molingu sluoksniu slūgso prieš kelis šimtus milijonų metų devono jūros dugne suklotos karbonatinės nuosėdos, virtusios sunkiai pragręžiama uola. Dėl to tokiose vietose įrengti vandens gręžinius ir sudėtingiau, ir brangiau kainuoja. Kauno, Klaipėdos, Pakruojo, Pasvalio, Kelmės ir Vilniaus rajonuose yra vietų, kuriose, norint išgauti geros kokybės požeminį vandenį, reikia gręžti net iki 130 - 240 metrų gylio.

Vandens gręžiniai įrengiami ne tik buities reikmėms, bet ir Žemės geoterminei šilumai naudoti. Tai jau atskira tema, susijusi su geoterminių gręžinių įrengimu.

Požeminis vanduo Žemės gelmėse nuolat juda (filtruojasi) nuo mitybos zonos Baltijos aukštumose link Baltijos jūros, kuri yra pagrindinė Baltijos artezinio baseino iškrovos zona. Filtruodamasis požeminis vanduo perteka į gilesnius sluoksnius, prisisotindamas visų žmogui reikalingų mineralinių medžiagų kol per šimtus-tūkstančius metų, pasiekęs giliausius sluoksnius, tampa mineraliniu. Esant palankioms hidrogeologinėms sąlygoms, žemesnėse vietose ir upių slėniuose požeminis vanduo veržiasi į žemės paviršių. Kartais per įrengtus vandens gręžinius išsiveržia galingais fontanais, kuriuos suvaldyti, neteisingai įrengus gręžinį, kartais neįmanoma.

Nesuvaldyto fontano Aukštadvario apylinkėse pasekmės. V.Mikulėno nuotrauka

Nesuvaldyto fontano Aukštadvario apylinkėse pasekmės. V.Mikulėno nuotrauka

Veiksmų planas norintiems įsirengti vandens gręžinį:

1. Pateikti savivaldybės administracijai arba jos nurodytai institucijai prašymą leisti įsirengti vandens gręžinį. Paraiškos forma pateikta „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių geologinio tyrimo gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos apraše" LAND 4-99. Nors aprašas patvirtintas dar 2015 metais, bet iki šiol savivaldybėse reikalavimai skiriasi. Todėl patariame kreiptis į specializuotą, gręžinius projektuojančią ir įrengiančią, įmonę, kurios specialistai žino, ką ir kaip reikia pateikti savivaldybei ar jos įgaliotai institucijai. Tokioje įmonėje jums bus suteiktos nemokamos konsultacijos bei paaiškinta, kokie reikalavimai keliami atskirose savivaldybėse.

2. Gavus savivaldybės ar jos įgaliotos institucijos sutikimą gręžinio projektavimui bei jo įrengimui, pirmiausiai reikės parengti gręžinio projektą. Gręžinių projektus gali rengti įmonės, turinčios Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą tirti žemės gelmes, Parengtas gręžinio projektas turi būti suderintas pagal LAND 4-99 nustatytą tvarką. Parengtas ir suderintas gręžinio projektas yra leidimas gręžinio įrengimui.

3. Pasirinkti įmonę, kuri jums įrengs gręžinį. Vandens gręžinius gali įrenginėti įmonės, turinčios Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą tirti žemės gelmes. Patartina, kad tiek gręžinio projektavimo, tiek gręžinio įrengimo darbus vykdytų ta pati įmonė. Būtinai paklauskite, ar įmonė užtikrina gręžinio techninę priežiūrą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu. Dažniausiai tos įmonės, kurios sutinka gręžti pačiomis mažiausiomis kainomis, minėtos priežiūros darbų neatlieka. Joms nereikia išlaikyti serviso brigadų, todėl jų veiklos kaštai mažesni ir jie gali gręžti už mažesnes kainas. Dėl tų pačių priežasčių dažna įmonė net neturi kvalifikuoto hidrogeologo gręžimo darbų vadovo ir remiasi tik savo darbininkų gręžikų praktine patirtimi.

4. Gauti iš gręžinį įrengusios įmonės garantinį pasą, kuriame turi būti nurodyta gręžinio konstrukcija ir gręžinio hidrodinaminiai parametrai. Su pasu turi būti pateikiami ir iš gręžinio išgaunamo vandens laboratorinių tyrimų rezultatai.

5. Gręžinio įregistravimui gręžinių registre užpildyti specialios formos gręžinio pasą ir jį pateikti Lietuvos geologijos tarnybai.

Įregistruotas gręžinio pasas yra leidimas naudoti požeminio vandens išteklius.

Kaip savo sklype numatyti gręžinio vietą?

Tai už jus atliks jūsų pasirinktas hidrogeologas projektuotojas, kuris įvertins visų aplinkybių visumą (ypač požeminio vandens proveržio pavojų) ir priims geriausius inžinerinius sprendinius. Svarbiausia - parinkti gręžinio vietą taip, kad  požeminis vanduo būtų apsaugotas nuo atsitiktinės taršos. Todėl projektuotojas vertina situaciją ne tik žemės sklype, kuriame turės būti įrengiamas gręžinys, bet ir greta esančiuose sklypuose. Tai ypač svarbu, kai gręžiniai įrengiami nedideliuose sklypuose.

Beveik visa Lietuvos teritorija yra palyginti gerai ištirta, žinoma geologinė-hidrogeologinė sąranga. Tačiau vis tiek reikalinga specialisto hidrogeologo analizė, kuri ir atliekama rengiant projektą. Rengiant projektą įvertinama ne tik hidrogeologinė situacija, bet ir nustatomos normatyviniais dokumentais reglamentuotos gręžinio ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos, įvertinami atstumai nuo statinių ir sklypo ribų.

Gręžinio hidrodinaminiai parametrai

Pagrindiniai vandens gręžinio hidrodinaminiai parametrai, apibūdinantys gręžinį, yra:

 • vandens statinis lygis;
 • vandens dinaminis lygis (vandens lygio pažemėjimas, atliekant bandomuosius išpumpavimus);
 • gręžinio lyginamasis debitas/gręžinio savitasis debitas (išgaunamas vandens kiekis, vandens lygiui gręžinyje pažemėjus vienu metru) - pagal šį rodiklį galima spręsti, ar gręžinys bus ilgaamžis;
 • vandens debitas išreikštas vandens kiekiu per laiko vienetą.

Plačiausiai naudojama debito išraiška  - kubiniais metrais per valandą bei kubiniais metrais per parą.

Jūsų poreikį vandens kiekiui paskaičiuos projektuotojas. Tai priklauso nuo šeimos narių skaičiaus, vandens ėmimo taškų skaičiaus, ar vandenį naudosite tik buitiniams poreikiams, ar ir laistymui, baseinui ir t.t. Neteisingai įvertinus poreikius, eksploatacijos metu vartotojas patiria nepatogumų: neužtikrinamas pastovus vandens slėgis, iki aukščiau esančių taškų, pvz., namo antro aukšto vandens paėmimo vietų (tualeto ar dušo), vanduo aplamai nepakyla.

Visoms vandenvietėms (gręžiniams ir gręžinių grupėms), išgaunančioms vidutiniškai daugiau kaip 10 kub.m vandens per parą arba, kai vanduo tiekiamas 50 ir daugiau asmenų, arba kai jis naudojamas ūkinei komercinei veiklai, vandens išteklius reikia įvertinti. Tai atlikus ir parengus vandenvietės apsaugos zonos projektą, hidrogeologinė ataskaita teikiama Lietuvos geologijos tarnybai ekspertiniam vertinimui ir išteklių aprobavimui.

Arteziniai gręžiniai

Požeminio spūdinio („artezinio") vandens gavybos gręžiniai įrengiami į vandeningus sluoksnius, kurie  dažniausiai slūgso daugiau kaip 30 metrų gylyje ir skiriasi ne tik savo gyliu ir našumu, bet ir gręžimo sudėtingumu. Individualiems vartotojams ar vartotojų grupėms paprastai, jei tik įmanoma, įrengiami vienos filtrinės kolonos 140/125 mm skersmens gręžiniai su polivinilchloridiniais (PVC) vamzdžiais ir to paties skersmens PVC  plyšiniu, tinkliniu ar profiliniu filtru bei žvyro užpila. Filtrą pagal konkrečios vietovės hidrogeologines sąlygas parinks hidrogeologas projektuotojas.

Tikslus vandeningo sluoksnio kraigo ir pado nustatymas, žvyro užpilos parinkimas ir storis apie filtrą bei kokybiškai atliktas gręžinio išvalymas/išpumpavimas yra lemiami veiksniai, siekiant įrengti kokybiškus vandens gavybos gręžinius.

Gręžinio įrengimas

Visi pagrindiniai reikalavimai vandens gręžiniams nurodyti LAND 4-99, būtinai paskaitykite:
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8685834FB072/QIJiOXYeFR)

Gręžinys namų ūkiui  dažniausiai išgręžiamas ir išpumpuojamas  per 1-3 dienas. Dar vieną dieną užtrunka pakloti vandentiekio vamzdyną ir sumontuoti siurblio valdymo bei apsaugos įrangą.

Priklausomai nuo vandeningo sluoksnio uolienų struktūros, gręžiniai būna su filtrais arba be jų. Požeminiai vandenys befiltriais gręžiniais eksploatuojami daugiausia iš kietų, plyšiuotų, kaverningų uolienų (dolomitų, klinčių ir pan.) Nepatvarios vandeningų sluoksnių uolienos (smėlis, žvirgždas ir kt.) tvirtinamos įvairios konstrukcijos filtrinėmis kolonomis.

Gręžinio gręžimo būdas, technologija ir konstrukcija priklauso nuo geologinių-hidrogeologinių vietovės sąlygų, gręžinio gylio,  reikalaujamo išgauti  vandens kiekio bei numatomos montuoti vandens kėlimo įrangos.

Gręžinio įrengimo technologiniai ir konstrukciniai sprendiniai turi apsaugoti požeminę hidrosferą nuo galimo jos užteršimo. Gręžimo metu draudžiama naudoti žaliavą, medžiagas (preparatus), kurios gali turėti neigiamos įtakos gamtinei aplinkai. Gręžiniui įrengti naudojamos medžiagos turi būti tinkamos liestis su geriamuoju vandeniu, iš jų į vandenį neturi išsiskirti toks sudedamųjų dalių kiekis, kuris galėtų pakenkti žmonių sveikatai arba lemti nepageidaujamus vandens kokybės pokyčius. Turi būti atlikta užvamzdinė ertmės izoliacija taip, kad būtų išvengta paviršinio vandens pritekėjimo į požeminius vandeningus sluoksnius bei nebūtų pertekėjimų tarp vandeningųjų sluoksnių.

Dabar gręžinys dažniausiai gręžiamas sukamuoju (rotoriniu) būdu be kerno (uolienų pavyzdžių) paėmimo. Gręžimo metu stebimas iš gręžinio išnešamas šlamas (nuosėdos). Išgręžus iki projektinio gylio, atliekami geofiziniai tyrimai (elektrokarotažas). Pagal šlamą ir geofizinio tyrimo duomenis nustatomi vandeningų sluoksnių gyliai. Parenkamas užsakovo vandens poreikius tenkinantis vandeningas sluoksnis ir nustatomas tikslus apsauginių vamzdžių nuleidimo gylis, gręžinio filtro tipas (plyšinis, tinklinis ar profilinis), jo ilgis bei  nuleidimo gylis (befiltriame gręžinyje - atviros gręžskylės intervalas). Į gręžinį nuleidžiama eksploatacinė vamzdžių kolona ir filtras (jeigu reikalingas). Gręžinio filtras, atsižvelgiant į vandeningo sluoksnio litologinę sudėtį, apipilamas atitinkamos frakcijos žvyro užpilu. Tinkamai suformuota gręžinio priefiltrinė zona padidina jo našumą, apsaugo nuo smulkių dalelių patekimo į gręžinį ir sudaro sąlygas ilgalaikei jo eksploatacijai. Virš gręžinio filtro esanti užvamzdinė ertmė hermetizuojama kompaktonitu (gamtiniu moliu). Tai užtikrina, kad į eksploatuojamą vandeningą sluoksnį nepritekės aukščiau esančių sluoksnių vandens, teršalų. Jeigu įrengiant eksploatacinį gręžinį pagal hidrogeologines sąlygas reikalinga nuleisti tarpinius apsauginius vamzdžius, jų užvamzdinė ertmė turi būti cementuojama arba hermetizuojama kompaktonitu. Nukreipiamoji vamzdžių kolona (konduktorius) gali būti nehermetizuojama, jeigu ją numatoma ištraukti užbaigus įrengti gręžinį.

Įrengus gręžinį jis  išvalomas (išpumpuojamas kompresoriumi arba giluminiu siurbliu), nustatomi jo pagrindiniai hidrodinaminiai parametrai (statinis ir dinaminis vandens lygiai, vandens lygio pažemėjimas, debitas), paimami vandens mėginiai laboratoriniams tyrimams bendrosios vandens cheminės sudėties nustatymui (pH, savitasis elektrinis laidis, bendrasis kietumas, permanganato skaičius, chloridai, sulfatai, hidrokarbonatai, nitratai, nitritai, natrio, kalio, kalcio, magnio, amonio jonai ir geležis).

Priduodant gręžinį užsakovui garantuojama, kad įrengtu gręžiniu galima išgauti jo poreikius atitinkantį vandens kiekį ir pateikiamas gręžinio garantinis pasas su eksploatavimo ir priežiūros instrukcija bei gręžinio pasas, įregistruotas Lietuvos geologijos tarnyboje.  Būtina išsaugoti gręžinį įrengusios įmonės kontaktus, kurie pravers, jei kils problemų dėl nekokybiškai įrengto gręžinio.

Gręžinio naudojimas

Patikimos įmonės gerai įrengtas gręžinys ir vandens tiekimo sistema (siurblys, siurblio valdymo automatika bei vandentiekio vamzdynas) garantuos ilgus gręžinio ir vandens tiekimo įrangos eksploatavimo metus.

Vartotojas, pastebėjęs vandens kokybės ar slėgio nukrypimus nuo įprastos normos, turėtų nedelsdamas kreiptis į kvalifikuotus specialistus.

Išjunkite siurblį per audrą, stebėkite jo darbą po elektros tiekimo pertrūkių. Ypatingai atkreipkite dėmesį, jei sumažėjo vandens slėgis, ir siurblys dirba neišsijungdamas. Periodiškai  (kartą per metus arba sutrikus ritmingam siurblio darbui, kai jis dažnai junginėjasi) tikrinkite slėgį hidrofore.

Naudojantis gręžiniu privaloma laikytis šių pagrindinių reikalavimų:

 • aplink gręžinį turi būti įrengta griežto režimo sanitarinės apsaugos juosta, kurios tikslas - apsaugoti gręžinį ir vandens ėmimo įrenginius nuo atsitiktinės taršos. Ji turi būti tvarkinga, apželdinta, vandens kaptažo ir tiekimo įrenginiai apsaugoti nuo neteisėto fizinio poveikio;
 • griežtai laikytis perdavimo metu nustatyto gręžinio darbo režimo (neviršyti gręžinio garantiniame pase nurodyto eksploatacinio debito);
 • stebėti, ar nėra priemaišų (smėlingų, molingų dalelių) išgaunamame vandenyje (jų neturi būti);
 • stebėti siurblio darbą (ypatingai atkreipkite dėmesį, jei sumažėjo vandens slėgis ir siurblys dirba neišsijungdamas;
 • periodiškai tikrinti oro slėgį hidrofore;
 • saugoti gręžinio pasą ir kitą būtiną dokumentaciją.

Pastebėję gręžinio gedimus, nedelsiant sustabdykite jo darbą ir kvieskite gręžinį įrengusios įmonės serviso darbuotojus. Delsiant pašalinti gedimus, gręžinys gali būti nepataisomai sugadintas.

 

Dažniausiai užduodami klausimai apie vandens gręžinius

Kokios dažniausios vandens gręžinių įrengimo klaidos?

1) Neizoliuojama užvamzdinė ertmė. Ją izoliuoti būtina, kad būtų išvengta paviršinio vandens tekėjimo į požeminius vandeninguosius sluoksnius, nebūtų vandens pertekėjimų tarp vandeningųjų sluoksnių bei požeminio vandens proveržių žemės paviršiuje (taupoma granulinio molio sąskaita);

2) Per mažas žvyro užpilo storis (mažesnis nei 50 mm), t. y., gręžskylės skersmuo turi būti didesnis už filtro skersmenį +100 mm ir daugiau (dažnai naudojami per mažo skersmens grąžtai);

3) Gręžinys išpumpuojamas / išvalomas netinkamai, t.y., pumpuoti reikia didesniu nei eksploataciniu debitu, nuolat papildant filtro užpilą, kuris pumpavimo metu sėda;

4) Neišduodami privalomi dokumentai, t.y. garantinis pasas su vandens laboratorinių tyrimų protokolu, geologinio pjūvio aprašymu, gręžinio konstrukcija, gręžinio hidrodinaminėmis charakteristikomis, gręžinio ir įrenginių eksploatacijos instrukcijomis ir t.t.

Kas sudaro gręžinio kainą?

Darbų sudėtis ir atskirų darbų etapų kainos turėtų būti klientui pateikiamoje sąmatoje.

Gręžinių įrengimo kainos yra panašios, nors patiriami kaštai skiriasi ženkliai. Dalis įmonių gręžinius įrenginėja senomis, Vakaruose jau nebetinkamomis gręžimo staklėmis (jų įsigijimo kaštai mažesni), nesilaiko įprastai tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų (netinkamai apipilami filtrai, gręžiniai neišvalomi ir t.t.), daug kas neturi serviso brigadų (gręžinių ir vandens tiekimo sistemų remonto - mažesni kaštai) ir t.t.

Ieškant rangovo (vykdytojo) gręžinio ir vandens tiekimo sistemos įrengimui, į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Nes, kaip žinia, šykštus moka du kartus: moka už blogai atliktą darbą, o po to dar ir už to blogo darbo trūkumų ištaisymą.

Kokia reikalinga gręžinio apsaugos zona?

Gręžinio savininkas privalo jį tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti, t.y. užtikrinti požeminio vandens išteklių apsaugą nuo išsekimo ir užteršimo.

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašu (toliau - Tvarkos aprašas) nustatomi reikalavimai, kuriais vadovaujantis nustatomos požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos ir jų sudėtinės dalys.

Aplink požeminio gėlo vandens, kai jo neplanuojama vartoti maisto gamybai, mineralinio vandens, kai jo neplanuojama vartoti kaip geriamojo vandens, ir individualiai apsirūpinančiųjų geriamuoju vandeniu, vandenvietes nustatoma tik 1-oji VAZ juosta, kurios dydis, nepriklausomai nuo vandenvietės grupės, yra 5 metrai aplink gręžinį.

Gręžinys turi būti apsaugotas nuo galimos taršos ar patvankos. Daug priklauso nuo to, ar turėsite vietos pastate siurblio valdymo aparatūros sumontavimui, ar gręžinį naudosite vienas ar keli sklypai.

Kai gręžinys skirtas aprūpinti vandeniu kelis vartotojus (namus) arba, kai nėra galimybės sumontuoti siurblio valdymo ir apsaugos aparatūros pastate (nėra vietos), statoma vandentiekio siurblinė ir joje montuojami reikalingi įrengimai. Vandentiekio siurblinė dažniausiai statoma iš gelžbetoninių 1,5-2,0 m skersmens žiedų. Žemės paviršiuje matosi tik liukas (ketinis, PVC, metalinis). Gręžinys, skirtas aprūpinti vandeniu vieną gyvenamąjį namą, dažniausiai įrengiamas naudojant spec. adapterį ir dangtelį arba šulinėlį. Vienu atveju matysis 0,3-0,5 m aukščio mėlynas vamzdis, uždengtas aliuminiu, plastikiniu ar guminiu dangteliu. Tai pigiausias variantas. Kitu atveju įrengiamas šulinėlis (gelžbetoninis, 0,7 m skersmens,  arba plieninis, iki 0,3 m skersmens), kuriame gręžinys uždengtas hermetiniu guminiu dangteliu. Žemės paviršiuje matosi liukas (ketinis, PVC, plieninis) arba plieninis dangtelis, turintis pasukamą dangtelį su užraktu. Šulinėlio aukštis virš žemės paviršiaus -  10-20 cm.

Gręžinio šulinėlis. Gręžinys uždengtas hermetišku guminiu dangteliu.
Gręžinio šulinėlis. Gręžinys uždengtas hermetišku guminiu dangteliu.

Siurblinės liukas žemės paviršiuje.
Siurblinės liukas žemės paviršiuje.

Ar galima išvalyti gręžinį?

Gręžinys yra vandens išgavimo įrenginys. Daugelis gręžinį įsivaizduoja primityviai. Dažnas paprašo: „Išgręžkite skylę ir įstatykite vamzdį." Lyg tai būtų  paprastas tvoros stulpas. Kad galima būtų gręžiniu išgauti vandenį, reikalingi specialių profesijų darbuotojai ir brangūs įrenginiai (gręžimo agregatai, ekskavatoriai, vandenvežės, kompresoriai, geofizinė aparatūra ir t.t.).  Įrengtame gręžinyje ir aplinkoje apie jo filtrą vyksta fiziniai procesai. Dėl vandens srauto pritekėjimo į filtrą vyksta sufozijos (smulkių grunto dalelių patekimas) procesas, dėl ko per ilgą laiką gręžinio filtro sėsdintuvas, o vėliau ir filtrinė dalis,  užsipildo smulkiomis dalelėmis, kurių vandens srautas nepakelia į paviršių. Pradeda mažėti gręžinio našumas, t.y., vartotojui gali pradėti neužtekti vandens, o kartais, kai filtras užsineša visiškai, vanduo gali visai dingti. Tai, visų pirma, priklauso nuo eksploatuojamo sluoksnio sudėties ir gręžinio įrengimo kokybės, parinkto žvyro užpilo ir jo storio, nustatyto eksploatacijos režimo. Tačiau panikuoti nereikėtų, tokį gręžinį dar galima išvalyti, todėl kreipkitės į kvalifikuotus specialistus. Jie įvertins visas aplinkybes ir nustatys debito sumažėjimo priežastis bei rekomenduos gręžinio našumo atstatymo būdus.

Kada gręžti?

Geriausias laikas pradėti galvoti apie gręžinio įsirengimą yra tada, kai pradedamas projektuoti namas. Kartu su namo projektu reikia parengti ir gręžinio, vandentiekio bei nuotekų šalinimo techninio projekto dalis. Gręžimo darbus įmonės gali vykdyti nepriklausomai nuo metų laiko. Gręžimo darbų vykdymą dažniausiai riboja žemesnė nei minus 12o C temperatūra bei įvažiavimo į statybvietes problemos ankstyvą pavasarį polaidžių metu ar lietingą rudenį. Kaip ir roges reikia pradėti ruošti vasarą, taip ir apie gręžinį reikia pradėti galvoti iš anksto. Dauguma puola skambinti, rašyti dėl gręžinių įrengimo gegužės - spalio mėnesiais, todėl šiuo laikotarpiu susidaro nemažos eilės, t.y., klientų poreikio greitai įsirengti gręžinį neįmanoma patenkinti. Viską apgalvojus iš anksto ir pasirinkus rangovą, jūs užsitikrinsite, kad gręžinys jums bus įrengtas jūsų pageidaujamu laiku.

Visais atvejais geriausia gręžinį, vandentiekį ir nuotekų valymo įrenginius įsirenginėti pamatų montavimo metu arba vos prieš pamatų įrengimą. Būtina įvertinti, kad bus reikalingas kelias sunkios technikos privažiavimui ir statybos aikštelė, kurios minimalūs parametrai - 7x13 metrų. Sutvarkytose namų valdose gręžimo darbus vykdyti yra žymiai sudėtingiau ir brangiau. Todėl ir vienodų kainų nebūna.

Gręžinys ar šulinys?

Vienareikšmiai gręžinys yra geriau nei šachtinis šulinys.

Į ką atkreipti dėmesį priimant gręžinį?

Jei nevykdėte gręžinio įrengimo priežiūros, priimant gręžinį naudojimui, pareikalaukite:

 • jums matant pamatuoti gręžinio gylį;
 • jums matant pamatuoti gręžinio našumą bent po 1 valandos nepertraukiamo pumpavimo siurbliu (tai turi būti atliekama baigus gręžinio išpumpavimą / išvalymą);
 • gręžinio garantinio paso.

Kokiame gylyje turi būti siurblys?

Svarbiausia, kad siurblys būtų sumontuotas virš gręžinio filtro ir žemiau dinaminio vandens lygio siurbliui dirbant visa galia (t. y., veikiantis siurblys visuomet turi būti paniręs vandenyje,  5-10 metrų  žemiau nusistovėjusio dinaminio vandens lygio). Sumontavimo gylį nurodys projektuotojas hidrogeologas, rengdamas projektą.

Kaip nustatyti, iki kokio gylio yra išgręžtas gręžinys?

Paprasčiausia matuoklė -  ant valo pakabintas svarelis. Profesionalai naudoja specialias lygio matuokles.

Koks yra gręžinio garantinis terminas?

 • Statinio garantinis laikas apibrėžtas Statybos įstatymo 36 straipsnyje ir negali būti trumpesnis kaip 5 metai;
 • Gręžinys yra įrenginys ir jo garantinis laikotarpis nustatomas rangos sutartimi, paprastai gręžinio filtrui suteikiama 5 metų garantija, vamzdynui - 10 metų, siurbliams, hidroforams ir kt. įrangai - pagal gamintoją, bet ne trumpesnė kaip 2 metų garantija.

Kiek grunto dalelių gali būti gręžinio vandenyje?

Dulkių ir smėlio dalelių kiekis vandenyje norminiais dokumentais nėra apibrėžtas. Faktiškai gerai įrengtuose gręžiniuose jų neturėtų būti.

Kaip atstatyti gręžinio našumą po žiemos?

Jei gręžinio žiemą nenaudojate tik keletą mėnesių, jokių problemų neturėsite, jei tik gręžinys įrengtas kokybiškai. Gręžinį pradėjus naudoti po ilgesnės pertraukos, rekomenduojama vandenį išpumpuoti kokią valandą kitą laukan.  Jei vanduo susidrumstė, pumpuokite ilgiau, kol vanduo nuskaidrės.

Kodėl kai kurios įmonės įrengia gręžinius pigiau?

Gali būti keletas priežasčių. Tokios įmonės paprastai neturi gamybinės bazės, kurios išlaikymo kaštai yra dideli, dirba senais, Vakarų šalyse jau naudotais ir nusidėvėjusiais bei pigiai įsigytais gręžimo įrenginiais, naudoja pigesnes (tik neaišku, ar tinkamas) medžiagas, vengia ar visai neatlieka garantinių darbų, neturi serviso brigadų gedimų šalinimui objektuose, nėra įdarbinę specialių profesijų darbuotojų, pvz., darbų vadovų - hidrogeologų. Jei pastebėjote ar sužinojote apie tokius darbo metodus, sukluskite ir pagalvokite, ar verta tokią įmonę samdyti. Ne kartą teko matyti ir taisyti pigiau įrenginėjančių įmonių gręžinius, kai kuriuos jų darbų rezultatus „įamžinome":

Vietoje gręžinio paso su reikalingais duomenimis užsakovas gavo tokią popieriaus skiautelę.
Vietoje gręžinio paso su reikalingais duomenimis užsakovas gavo tokią popieriaus skiautelę.

Vietoje tvarkingai įrengtos gręžinio galvutės, paliekamas taip „išmaniai“ pakabintas siurblys ir pliurzoje skendintis gręžinys
Vietoje tvarkingai įrengtos gręžinio galvutės, paliekamas taip „išmaniai“ pakabintas siurblys ir pliurzoje skendintis gręžinys

Vietoje tvarkingai įrengtos gręžinio galvutės paliekamas taip „išmaniai" pakabintas siurblys ir pliurzoje skendintis gręžinys.

Gręžinio galvutė įrengta žemiau žemės lygio, o turi būti virš žemės paviršiaus bent 20-30 cm.
Gręžinio galvutė įrengta žemiau žemės lygio, o turi būti virš žemės paviršiaus bent 20-30 cm.
Gręžinio galvutė įrengta žemiau žemės lygio, o turi būti virš žemės paviršiaus bent 20-30 cm.

Todėl, prieš pasirinkdami darbų vykdytoją, pasidomėkite jo reputacija, darbais, turima įranga ir t.t. Apie tai ir yra šis straipsnis - viskas, ką reikia žinoti apie vandens gręžinius.

ASA.LT informacija

Į klausimus atsakė ir nuotraukas pateikė UAB „ARTVA" - seniausios Lietuvoje įmonės, atliekančios žemės gelmių tyrimus ir turinčios neterminuotą Aplinkos ministerijos leidimą įrengti įvairios paskirties gręžinius, specialistai.


Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Vandentiekis, vandens valymas, Vandens gręžiniai, šuliniai
Komentarai
Unknown_user_thumb
Rapala

Klausimas butu toks ar padarius grezini jis yra uzdaromas hermetiskai ir vanduo bega tik ji atsukus nes pas mane bega pastoviai

2019-04-20 08:05

Vamzdžiai kanalizacijai Vamzdžiai vandentiekiui ir kanalizacijai

Vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemų, gręžinių vamzdynai, vamzdžiai laukui ir vidui. Vamzdynų nesandarumo ir avarijų priežastys.

Vandentiekio įrengimas Vandentiekio įrengimas

Vandentiekio įrengimas privačiame sklype susideda iš trijų stambių etapų: gręžinio projektavimo ir įrengimo, vamzdynų paklojimo bei siurblio ir jo valdymo pasirinkimo.

Vandens gręžiniai – viskas, ką reikia žinoti Vandens gręžinio įrengimas

Kaip įrengti vandens gręžinį, su kokiomis problemomis susiduriama, kaip pasirinkti kvalifikuotus geriamo vandens gręžinių specialistus, kaip parinkti vietą vandens gręžiniui, geriamo vandens gręžinio priežiūra

Nuotekų valymo įrenginiai Nuotekų valymo įrenginiai

Azoto junginių šalinimo technologija su probiotikais buitiniuose biologinio valymo įrenginiuose.

Nuotekų valymas Nuotekų valymas

Nuotekų tvarkymo reglamento pataisose siūloma iki tam tikro lygio mažuosiuose biologinio valymo įrenginiuose iš nuotekų šalinti fosforo ir azoto junginius. Tai neišvengiamai brangins valymo įrenginius, teks naudoti chemines priemones, senųjų įrenginių savininkai bus priversti juos modernizuoti. Kitų šalių patirtis rodo, kad gamtos taršai sumažinti yra paprastesnis ir pigesnis kelias.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
ŠVAISTĖ, UAB Sertifikuoti nuotekų valymo įrenginiai.
Metalo g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2329142, Mobilus: +370-685-38130 , +370 685 04907, El. paštas: info@svaiste.lt
Nuotekų valymo įrenginiai, jų priežiūros ir remonto darbai, konsultacijos
Gedimino g. 48, Kaišiadorys
Telefonas: +370-601-91465, Mobilus: +370-601-91465, El. paštas: info@balstran.lt
Vandens filtrai
Sėlių g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2754861, +370-5-2754862, Mobilus: +370-650-80888, +370-650-82520, El. paštas: info@pribus.lt
Vandens gręžiniai
Eišiškių pl. 26, Vilnius
Telefonas: +370-5-2133819, +370-5-2133897, Mobilus: +370-686-89709, El. paštas: giedrius@artva.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė Ar vietiniam valymo įrenginiui statyti reikalingas leidimas?

Atsako Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė

daugiau
Dalius Krinickas, Aplinkos ministerijos viceministras Kodėl vieni gyventojai patys turėjo įsivesti vandentiekį, o kitiems bus apmokėta?

Atsako Dalius Krinickas, Aplinkos ministerijos viceministras

daugiau
habil. dr. Algirdas Klimas Kas atsakingas už geriamojo vandens kokybę, ar reglamentuojamas jo kietumas?

Atsako habil. dr. Algirdas Klimas, UAB „Vilniaus hidrogeologija“ vyriausiasis hidrogeologas

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Panardinamas vandens siurblys, nuoma Vilniuje
Panardinamas vandens siurblys, nuoma Vilnius

Panardinamas vandens siurblys "NOVA-600"

Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginys
Užšalo vandentiekis? Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginio nuoma

Užšalusių vamzdžių atšildymo įrenginio nuoma nuo

Kaip išsirinkti vandens minkštinimo filtrą ?

Kas yra vandens minkštintuvas ir kiek gali kainuoti mink...

Vandens minkštinimo filtrai
Vandens minkštinimo filtro pasirinkimas: kas svarbu ? VIDEO

Patarimai, į ką verta atsižvelgti, renkantis vandens mink...

Vandentiekio, kanalizacijos (nuotekų) vamzdynų klojimas. Darbai atliekami visoje Lietuvoje.

Vandentiekio ir nuotakynų įrengimas (tiesimas) betranšėju...

Nuotekų valymo įrengimas
Nuotekų valymo įrenginio montavimas

Nuotekų valymas individualiam namui. Nuotekų valymo įreng...

Mechaninis vandens filtravimas

Mechaniniai vandens filtrai, filtravimo kasetės, purvo, m...

Išmaniaisiais įrenginiais valdomas vandens filtras

EcoWater pristato Hydrolink Plus® - pirmą buitinį vandens...

Geležingas vanduo: kas tai?

Geležies šalinimas iš vandens

Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

Ekologiškas ir efektyvus šiluminės energijos taupymas

Nuolaida vandens minkštinimo įrenginiams.

Delfin pro 6
Valymo įrenginys DELFIN PRO 6

DELFIN PRO nuotekų valymo įrenginiai pasižymi ypatingai e...

Panardinami vandens siurbliai
Vandens siurbliai

Panardinami vandens siurbliai, vandens siurbliai Kaunas. ...

Vandens gręžinio įrengimas

Vandens gręžiniai, vandens gręžinių įrengimas Vilniuje ir...

Atsarginės detalės siurbliams

Visos detalės LOWARA siurbliams

Rutulinis čiaupas su svirtine rankena
Rutulinis čiaupas su svirtine rankena

Rutuliniai čiaupai „Optibal TW“ geriamajam vandeniui

Vandenviečių sistemų įrengimas

Vandenviečių automatizavimas

Kieto vandens minkštinimo filtrai

Paprastas, efektyvus kieto vandens minkštinimo būdas.

Vandentiekio sistemų montavimas ir remontas
Vandentiekio sistemų montavimas ir remontas

Vandentiekio montavimo darbai, vandentiekio remonto pasla...

Vandens tiekimo sistemos
Vandens tiekimo sistemos

Požeminio vandens eksploatavimas, požeminis vanduo

1 2