LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-246 „DĖL AUKŠTYBINIŲ PASTATŲ IŠDĖSTYMO SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO TAISYKLIŲ IR KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO

2006-09-04 16:51   Peržiūros : 57   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-246 „DĖL AUKŠTYBINIŲ PASTATŲ IŠDĖSTYMO SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO TAISYKLIŲ IR KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2006 m.  rugsėjo  4 d. Nr. D1-407, Vilnius

P a k e i č i u Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-246 „Dėl Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių  ir Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 79-2811):

1. Papildau 7.15  punktu ir jį išdėstau taip:

„7.15. Gamtinis karkasas - vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų;".

2. Išdėstau 8 punktą taip:

„8. Kraštovaizdžio planų tikslas yra planavimo priemonėmis užtikrinti Europos kraštovaizdžio konvencijos (Žin., 2002, Nr. 104-4621) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos (Žin., 2004, Nr. 174-6443) įgyvendinimą bei siekiamų kraštovaizdžio kokybės etalonų (moksliškai pagrįstų ir kompetentingų valdžios institucijų nustatytų bendruosius visuomenės siekius atitinkančių jo bruožų ir ypatumų kompleksų) formavimą.".

 3. Išdėstau 13.1 ir13.2  punktus taip:

„13.1. juridiniai asmenys ir įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje, jeigu jų steigimo dokumentuose numatyta teritorijų planavimo veikla, o planavimo darbams vadovauja atestuotas teritorijų (kraštovaizdžio) planavimo specialistas;

13.2. atestuotas teritorijų (kraštovaizdžio) planavimo specialistas.".

4. Išdėstau 17 punktą taip:

„17. Prieš pradėdamas rengti Kraštovaizdžio planą, planavimo organizatorius aplinkos ministro patvirtintų Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo (Žin., 2004, Nr. 83-3028) nustatyta tvarka raštu kreipiasi į institucijas, nurodytas 18 punkte, dėl planavimo sąlygų gavimo. Planavimo sąlygos išduodamos arba motyvuotas atsakymas apie neišdavimo priežastis pateikiamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei planavimo sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti Kraštovaizdžio planą. Apie tai jis  per 5 darbo dienas raštu praneša institucijai, kuriai pavaldi yra planavimo sąlygas turėjusi išduoti institucija. Pranešimą gavusi institucija turi priimti sprendimą, kaip turės būti patikrinami be išduotų planavimo sąlygų parengto Kraštovaizdžio plano sprendiniai.".

5. Išdėstau 18.1.1 ir 18.1.2 punktus taip:

„18.1.1. Aplinkos ministerija - nacionaliniam, atitinkamas Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas - regioniniam;

18.1.2. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos - nacionaliniam, atitinkamas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis padalinys - regioniniam;".

6. Išdėstau 18.2.2 punktą taip:

„18.2.2. atitinkamas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis padalinys;".

7. Išdėstau 19 punktą taip:

„19. Planavimo organizatorius su plano rengėju sudaro sutartį Kraštovaizdžio planui parengti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis. Sutartis su plano rengėju (-ais) gali būti sudaroma visam planavimo procesui arba atskiriems jo etapams (dalims) atlikti.".

8. Išdėstau 25 punktą taip:

„25. Kraštovaizdžio plano rengimo etapą sudaro trys stadijos, kurių metu atliekama analizė, nustatomi prioritetai ir parengiami sprendiniai. Užbaigus kiekvieną plano rengimo etapo stadiją, turi būti gautas planavimo organizatoriaus pritarimas.".

9. Papildau nauju 26 punktu ir jį išdėstau taip:

„26. Planavimo organizatorius planavimo darbų programoje gali  numatyti sujungti plano rengimo etapo stadijas: kai yra keičiami bet kokio lygmens galiojantys Kraštovaizdžio planai, kai yra rengiami lokalinio (vietovės) lygmens Kraštovaizdžio planai esant parengtam savivaldybės teritorijos ar jos dalies Kraštovaizdžio planui.

Kai plano rengimo etapo stadijos yra sujungiamos, planavimo organizatoriaus pritarimui  teikiama užbaigta plano rengimo etapo dokumentacija - sprendinių grafinė ir tekstinė (aiškinamasis raštas) dalys.".

10. 26-31 punktus atitinkamai laikau 27-32 punktais.

11. 32.2 punktą išdėstau taip:

„32.2. nacionalinis Kraštovaizdžio planas - M 1:100 000-500 000;".

12. 32, 33 punktus atitinkamai laikau 33, 34 punktais.

13. 34 punktą laikau 35 punktu ir išdėstau jį taip:

„35. Kraštovaizdžio planų sprendinių poveikio vertinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu  (Žin., 2004, Nr. 113-4228) ir parengiama sprendinių poveikio vertinimo ataskaita.".

14. 36 punktą laikau 37 punktu.

15. 37 punktą laikau 38 punktu ir  išdėstau jį taip:

„38. Tais atvejais, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu (Žin., 2004, Nr. 130-4650) nustatyta atlikti konkretaus plano sprendinių strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, šis vertinimas atliekamas Kraštovaizdžio plano koncepcijos rengimo stadijoje.".

16. 38, 39 punktus laikau 39, 40 punktais ir juos išdėstau taip:

„39. Kraštovaizdžio planų svarstymo ir visuomenės dalyvavimo šiame procese tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2004, Nr. 112-4189). Svarstymo procedūros priklauso nuo Kraštovaizdžio plano lygmens.

40. Kraštovaizdžio planų sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytiems specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, atitinkamo lygmens galiojantiems bendrojo teritorijų planavimo dokumentams bei turėti planavimo sąlygas išdavusių institucijų motyvuotas išvadas dėl parengtų sprendinių derinimo.".

17. Papildau naujais 41 ir 42 punktais ir juos išdėstau taip:

    „41. Nacionalinio lygmens Kraštovaizdžio plano derinimo procedūrą atliekanti institucija turi baigti per 25 darbo dienas, regiono lygmens - per 20 darbo dienų, rajono ir vietovės lygmens - savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

42. Jei išvada ar protokolas dėl pateikto Kraštovaizdžio plano derinimo arba nederinimo per nustatytą terminą nebuvo išduotas ir planavimo organizatoriui nepranešta apie protokolo ar išvados neišdavimo priežastis, laikoma, kad planas yra suderintas, o planavimo organizatorius turi teisę parengtą planą teikti tikrinti valstybinę  teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Apie tai jis per 5 darbo dienas raštu praneša derinimo išvadą ar protokolą turėjusiai pateikti institucijai.".

18. 40-43 punktus atitinkamai laikau 43-46 punktais.

19. Papildau naujais 47, 48, 49, 50 punktais ir juos išdėstau taip:

„47. Nacionalinio lygmens Kraštovaizdžio planas patvirtinamas arba motyvuotai nepatvirtinamas per 3 mėnesius, regiono lygmens - per 2 mėnesius nuo planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti planą pateikimo dienos.

48. Rajono ir vietovės lygmens Kraštovaizdžio planas patvirtinamas arba motyvuotai nepatvirtinamas per 20 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo planą tvirtinančiai institucijai pateikimo dienos. Jei planavimo organizatorius yra savivaldybės institucija, planas patvirtinamas per 20 darbo dienų nuo valstybinės teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos plano patikrinimo akto gavimo dienos.

49. Kraštovaizdžio planas tvirtinti neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos išvada dėl plano tvirtinimo yra neigiama. Tais atvejais, kai išvada dėl Kraštovaizdžio plano tvirtinimo yra teigiama, bet planą tvirtinti turinti institucija plano netvirtina, ji per 47 ir 48 punktuose nurodytą terminą privalo pateikti planavimo organizatoriui motyvuotą atsakymą dėl plano netvirtinimo.

50. Jei Kraštovaizdžio planą turėjusi tvirtinti savivaldybės institucija per nustatytą terminą jo nepatvirtino ir nepateikė motyvuoto atsakymo dėl plano netvirtinimo, planavimo organizatoriaus prašymu arba savo iniciatyva Vyriausybės atstovas turi atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje.".

20. 44 punktą laikau 51 punktu ir jį išdėstau taip:

„51. Patvirtinti Kraštovaizdžio planai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jų patvirtinimo dienos registruojami atitinkamo lygmens Teritorijų planavimo dokumentų registre, o sprendiniai fiksuojami Teritorijų planavimo duomenų banke Lietuvos Respublikos Vyriausybės  patvirtintų Teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų nustatyta tvarka (Žin., 1996, Nr. 60-1417; 2004, Nr. 93-3415).".

21. 45 punktą laikau 52 punktu.

22. 46, 47 punktus laikau 53, 54 punktais ir juos išdėstau taip:

„53. Patvirtintas Kraštovaizdžio planas įsigalioja kitą dieną po to, kai Aplinkos ministerijos sprendimas dėl Kraštovaizdžio plano patvirtinimo paskelbiamas „Valstybės žiniose", apskričių viršininkų sprendimas paskelbiamas regioniniame, savivaldybių - vietiniame laikraštyje ir visas Kraštovaizdžio planas paskelbiamas jį patvirtinusios institucijos ar atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje, jei pačiuose sprendimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Patvirtinti Kraštovaizdžio planai galioja neterminuotai.

54. Kraštovaizdžio planas keičiamas tik tais atvejais, kai keičiami planuojamų teritorijų kraštovaizdžio formavimo prioritetai, tvarkymo principai ir jo sprendiniai. Sprendimą dėl Kraštovaizdžio plano keitimo priima jį tvirtinusi institucija planavimo organizatoriaus motyvuotu siūlymu. Kraštovaizdžio planų keitimai rengiami, svarstomi, derinami, tikrinami, tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir pats planas pagal šiose taisyklėse nustatytus Kraštovaizdžio planų rengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimus.".

23. 48-52 punktus atatinkamai laikau 55-59 punktais.

24. 53 punktą laikau 60 punktu ir jį išdėstau taip:

„60. Ginčus, kilusius tarp planavimo sąlygas išdavusių institucijų  ir (ar) organizatoriaus, taip pat derinimo ir svarstymo procedūros metu kilusius ginčus nagrinėja ir sprendimus priima valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos: dėl valstybės ir apskrities lygmens Kraštovaizdžio planų - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, dėl savivaldybės lygmens Kraštovaizdžio planų - apskrities viršininko administracija vadovaudamosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros  nuostatais (Žin., 2004, Nr. 109-4075).".

25. 54 punktą laikau 61 punktu ir jį išdėstau taip:

„61. Ginčus dėl  60 punkte nurodytų institucijų sprendimų ir žalos atlyginimo sprendžia teismas.".


Kategorijos: Nekilnojamas turtas, Projektavimas, Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Pramoninė ir visuomeninė statyba

Pramoninis vėdinimas Pramoninis vėdinimas

Gamybos cechai, pramonės ir ūkio produkcijos sandėliai, logistikos įmonių patalpos, serverinės, laboratorijos, gyvūnų fermos - yra daugybė įvairios paskirties gamybos ir sandėliavimo patalpų, kuriose būtinas geras vėdinimas. Kokiais kriterijais vadovaujantis rengiami gamybos ir sandėliavimo patalpų vėdinimo projektai, kokia naudojama įranga?

Angarai sandėliavimui Angarai sandėliavimui

Terminas „angaras“ neapibūdina visų metalinio karkaso pastatų, kurių yra labai įvairių konstrukcijų ir įvairios paskirties. Naujų technologijų dėka metalinių konstrukcijų pastatai gali būti pritaikomi sandėliavimui, krovos terminalams, gamybai, biurams ir net gyvenamajai paskirčiai. Jie gali būti visai neapšiltinti ar apšiltinti tiek, kad pasiektų energiniai efektyvių pastatų lygį. Angarai ir metalinio karkaso pastatai skirstomi į dvi dideles grupes: lengvų aliuminio konstrukcijų tentiniai angarai ir metalo konstrukcijų pastatai.

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Širvintų r.


Kompanijų produktai
Betranšėjės technologijos

Betranšėjinės technologijos: Renovacija, mikrotuneliai...

Barro lamelės

Degto molio aukštu slėgiu supresuotos keraminės lamelės (...

Keleiviniai liftai

Nauji liftai biurams, lifto pakeitimas, keleiviniai lifta...

Cementinės fasado plokštės Vilniuje
Cementinės fasado plokštės, dailylentės Vilniuje

Cementinės fasado dailylentės Vilniuje. Cementinės fasado...

ZET daugiafunkcinė modulinė halė

Surenkama modulinė halė

KONE judantys takai, projektavimas, įrengimas, priežiūra

Judantys takai komerciniams ir mažmeninės prekybos pastat...

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Savisiurbiai siurbliai su greičio reguliatoriumi

Didmeninė ir mažmeninė prekyba

Įvairios paskirties statinių statybos darbai

Viena iš didžiausių statybos įmonių Ka...

Naftos gaudyklės, smėliagaudės ir riebalų gaudyklės

Naftos produktų gaudyklės, riebalų gaudyklė, smėliaga...