Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklės

2008-07-10 19:37   Peržiūros : 9656   Spausdinti


Nutarimas paskelbtas: Žin., 1996, Nr. 116-2723

Nauja nutarimo redakcija paskelbta: Žin., 2003, Nr. 95-4292

Aktuali redakcija nuo 2004.06.10

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  1996 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1395

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1231 redakcija)

NUMERIŲ PASTATAMS, PATALPOMS IR BUTAMS SUTEIKIMO, KEITIMO IR APSKAITOS  TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS

1. Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklės (toliau vadinama - Taisyklės) reglamentuoja numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimą, keitimą ir apskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Adresas - valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose skaitmeniniais ir raidiniais kodais, koordinatėmis ir tekstiniais duomenimis išreikšta konkreti fizinio asmens gyvenamoji vieta, juridinio asmens buveinė ar nekilnojamojo daikto buvimo vieta Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Pastatas - stogu dengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir naudojamų žmonėms gyventi ar žemės ūkio, prekybos, kultūros, transporto ir kitai veiklai.

Korpusas - vienas iš keleto žemės sklype esančių pastatų, kuriam netikslinga ar neįmanoma suteikti atskiro pastato numerio.

Patalpa - statinio dalis, suformuota kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, turinti aiškią funkcinę paskirtį ir atskirą išėjimą į lauką arba į kitas patalpas.

Butas - gyvenamojo ar negyvenamojo pastato, kuriame įrengtos gyvenamosios patalpos, dalis iš vieno ar kelių kambarių ir pagalbinių patalpų, turinti atskirą išėjimą į lauką arba bendro naudojimo patalpas.

Pastato numeris - adreso dalis, išreikšta unikaliu skaičiumi arba skaičiaus ir lotynų abėcėlės raidės deriniu, gatvėje arba gyvenamojoje vietovėje, nurodanti pastato eilės vietą gatvėje arba gyvenamojoje vietovėje.

Korpuso numeris - unikalus skaičius arba lotynų abėcėlės raidė pastatų, kurie gali būti suformuoti kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, komplekse.

Patalpos ar buto numeris - skaičius (arba skaičiaus ir raidės derinys), nurodantis patalpos ar buto vietą konkrečiame pastate.

Unikalus pastato, patalpos ar buto numeris - sutartinis pastato, patalpos ar buto numeris, kurį suteikia valstybės įmonė Registrų centras ir kuris nekinta visą pastato, patalpos ar buto buvimo laiką.

Adreso objekto (žemės sklypo centro) koordinatės - plokštuminės koordinatės (x, y) pagal valstybinę LKS-94 koordinačių sistemą arba vietinę su valstybine LKS-94 susietą koordinačių sistemą, patenkančios į pastato horizontalios projekcijos kontūrą ir apibūdinančios pastato geografinę išdėstymo vietą.

Pagrindinis pastato numeris - prie gatvių sankryžos esančio pastato numeris gatvėje, į kurią pastatas stovi frontalia dalimi ir iš kurios yra privažiavimas prie pastato.

Antrinis pastato numeris - prie gatvių sankryžos esančio pastato numeris gatvėje, į kurią pastatas stovi ne frontalia dalimi.

II. Numerių adresų objektams ir korpusams suteikimas

3. Adresų objektai yra šie:

3.1. žemės sklypai, kuriuose pagal detaliojo plano sprendinius planuojama statyti pastatus, taip pat sodininkų bendrijų nariųžemės sklypai, neužstatyti pastatais;

3.2. žemės sklypai su juose esančiais pastatais, suformuoti kaip vienas nekilnojamasis daiktas;

3.3. pastatai ar jų kompleksai, kurie yra arba gali būti suformuoti kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;

3.4. pastatuose esančios gyvenamosios patalpos (toliau vadinama - butai) ir negyvenamosios patalpos, kurios yra arba gali būti suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

4. Savivaldybės vykdomoji institucija, savivaldybės tarybai suteikus detaliajame plane numatytoms naujoms gatvėms pavadinimus, adresų objektams numerius suteikia per mėnesį.

5. Adreso objekto numeris žymimas skaičiumi arba skaičiaus ir raidės deriniu. Raidės vartojamos atsiradus naujiems adreso objektams, siekiant nekeisti esamos numeracijos ir išsaugoti numerio unikalumą.

6. Numeris adreso objektui suteikiamas po to, kai konkrečioje gyvenamojoje vietovėje savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas gatvės pavadinimas įregistruojamas Lietuvos Respublikos adresų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

7. Numeruojant adresų objektus, nustatoma jų priklausomybė seniūnijai, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas, gyvenamajai vietovei ir gatvei, taip pat adreso objekto vieta (koordinatės) ir suteikiamas numeris. Adreso objekto vieta grafiškai vaizduojama kaip taškas.

8. Numeriai adresų objektams suteikiami iš eilės didėjimo tvarka nuo gatvės pradžios taško, nustatomo pagal šiuo nutarimu patvirtintas Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisykles. Pagal gatvės kryptį dešinėje gatvės pusėje esantiems adresų objektams suteikiami nelyginiai numeriai, esantiems kairėje pusėje - lyginiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 664, 2004-05-31, Žin., 2004, Nr. 88-3225 (2004-06-03)

9. Jeigu adresų objektams numeriai suteikti kitaip, negu nustatyta šių Taisyklių 8 punkte, jie nepernumeruojami ir paliekami kokie yra.

10. Jeigu gatvės tipas yra aikštė ar gatvė, kurioje adresų objektai išsidėstę arba pagal teritorijų planavimo dokumentus numatyti išdėstyti vienoje gatvės pusėje, jiems numerius galima suteikti iš eilės, tai yra nelyginius ir lyginius.

11. Prie gatvių sankryžų esantiems adresų objektams gali būti suteiktas numeris, nurodantis objekto priklausomybę abiem gatvėms. Šiuo atveju pagrindine gatve laikoma ta gatvė, iš kurios yra privažiavimas prie adreso objekto. Jeigu privažiavimas prie adreso objekto yra iš abiejų gatvių, pagrindinė gatvė ta, į kurią pastatas stovi frontalia dalimi. Pagrindinėje gatvėje suteiktas numeris laikomas pagrindiniu. Kita gatvė ir kitas numeris laikomas antriniu adreso objekto numeriu. Jeigu priimamas savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas dėl tokio adreso suteikimo, jame pažymimos abi gatvės ir numeriai, suteikti kiekvienoje iš gatvių. Prie gatvių sankryžų esančių adresų objektų priskyrimas dviem gatvėms nėra privalomas.

12. Jeigu adreso objektas susideda iš pastatų komplekso, jam suteikiamas vienas numeris. Adreso objekto vietos taškas dedamas ant pagrindinio komplekso pastato (pavyzdžiui, administracinio).

13. Adresų objektai suprojektuotose naujose gatvėse numeruojami gatves projektuojant. Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendime dėl numerių adresų objektams suteikimo nurodoma: seniūnijos (išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas), gyvenamosios vietovės, gatvės pavadinimas, suteikiamas numeris gatvėje, patalpos ar buto numeris, jeigu adreso objektas yra patalpa ar butas, duomenys apie adreso objekto buvimo vietą (koordinatės). Priimto sprendimo kopija per 5 darbo dienas perduodama Adresų registro tvarkymo įstaigai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

14. Numeriai adresų objektams, esantiems projektuojamose naujose gatvėse, suteikiami taip:

14.1. Kai adresų objektai, įskaitant žemės sklypus, pažymėti teritorijų planavimo dokumentuose, numeriai suteikiami pasinaudojus teritorijų planavimo dokumentų duomenimis, nustatomos adreso objekto koordinatės ir numeris, adreso objekto priklausomybė seniūnijai (išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas), gyvenamajai vietovei ir gatvei, žemės sklypo projektinis numeris detaliajame plane.

14.2. Kai adresų objektams numeriai suteikiami sodininkų bendrijų ar jų masyvų teritorijose, numeruojami visi bendrijų narių žemės sklypai, neužstatyti pastatais, sklypuose pastatyti pastatai (išskyrus laikinuosius statinius), į bendriją įsiterpusios sodybos ir kiti adresų objektai, patekę į teritoriją. Jeigu sklypas neužstatytas, jam suteiktas numeris vietovėje lentele nepažymimas.

14.3. Nustačius adresų objektų vietas, parengiamas jų sunumeravimo projektas. Projekte pažymimi numatomi pastatų numeriai, informacinių rodyklių, nurodančių privažiavimą prie konkretaus adresų objekto (objektų), esančio toliau nuo gatvės, pastatymo vietos.

14.4. Naujiems adresų objektams numeriai suteikiami atsižvelgiant į jau esančius numerius. Siekiant nepažeisti numerių sekos, prie šių adresų objektų numerių pridedamos raidės.

15. Korpusai žymimi skaičiais arba raidėmis (toliau - numeruojami). Numeriai korpusams suteikiami atsižvelgiant į pastatų komplekso savininko ar savininkų prašymą ir faktinį korpusų geografinį tarpusavio išsidėstymą. Jeigu korpusų numeriai suteikiami ne vienu metu, vėliau suteikiamas numeris turi tęsti prieš tai buvusį numerį (neturi būti palikta nepanaudotų numerių).

16. Lėšų ir darbo sąnaudas, susijusias su numerių korpusams suteikimu, dengia asmuo, prašantis korpusus sunumeruoti.

17. Numeriai gali būti suteikti ir patvirtinti tik korpusams pastatų kompleksuose, kurie įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

18. Numeruojant korpusus, nustatoma jų buvimo vieta (koordinatės). Jų numeriai gali būti patvirtinti vienu savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu kartu su numerių adresų objektams suteikimu. Sprendime dėl numerių korpusams suteikimo nurodoma: adreso objekto, kuriame numeruojami korpusai, duomenys, seniūnijos (išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas), gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas, adreso objekto numeris gatvėje, duomenys apie korpuso buvimo vietą (koordinatės). Priimto sprendimo kopija per 5 darbo dienas perduodama Adresų registro tvarkymo įstaigai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

19. Numeruojant adresų objektus retai apgyvendintose gyvenamosiose vietovėse, kuriose jų ne daugiau kaip 20 ir gatvės gali būti nesudaromos, numeriai suteikiami iš eilės didėjimo tvarka nuo gyvenamosios vietovės pradžios pagal kelio, einančio per gyvenamosios vietovės teritoriją, kryptį. Kryptis parenkama nuo savivaldybės ar seniūnijos centro, miestelio arba kito didesnio kaimo.

20. Sodininkų bendrijų ar jų masyvų teritorijose, kurios yra esamų gyvenamųjų vietovių teritorijose, numeriai adresų objektams suteikiami šių Taisyklių nustatyta tvarka kaip ir kitiems tos gyvenamosios vietovės adresų objektams. Jeigu sodininkų bendrijų ar jų masyvų teritorija nepatenka į esamų gyvenamųjų vietovių teritoriją, numeriai adresų objektams suteikiami šių Taisyklių nustatyta tvarka, įteisinus jas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183) nustatyta tvarka kaip naujas gyvenamąsias vietoves ar priskyrus greta esančioms gyvenamosioms vietovėms ir įregistravus Lietuvos Respublikos adresų registre. Adreso struktūra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarime Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 127-5753).

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

III. Adresų objektų ir korpusų numerių keitimas

21. Adresų objektų numerių keitimas yra:

21.1. adresų objektų priskyrimas kitai gatvei, gyvenamajai vietovei;

21.2. numerių sekos pakeitimas toje pačioje gatvėje;

21.3. adreso objekto panaikinimas arba išnykimas.

22. Korpusų numerių keitimas yra:

22.1. korpusų priskyrimas kitam pastatų kompleksui;

22.2. numerių sekos pakeitimas tame pačiame pastatų komplekse;

22.3. korpuso panaikinimas arba išnykimas.

23. Numeris panaikinamas nelikus arba pasikeitus adreso objektui, kuriam adresas suteiktas. Senojo adreso objekto vietoje atsiradusiam naujam adreso objektui suteikiamas buvęs numeris. Šiuo atveju iš naujo nustatomos ir adreso objekto vietos koordinatės. Jeigu vietoj nugriauto pastato naujas pastatas nestatomas, kiti gatvėje esantys pastatai nepernumeruojami.

24. Adresų objektų pasikeitimas yra:

24.1. sklypų, esančių adresų objektais, sujungimas. Adreso objekto numeris naikinamas savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu dėl sklypų sujungimo;

24.2. pastato, esančio adreso objektu, nugriovimas. Adreso objekto numeris naikinamas savivaldybės vykdomajai institucijai ar apskrities viršininko administracijai išdavus leidimą pastatą griauti ir pastato savininko prašymu išregistravus turtą iš Nekilnojamojo turto registro.

25. Keičiant adresų objektų ir korpusų numerius, savivaldybės vykdomosios institucijos sprendime nurodomas seniūnijos (išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas), gyvenamosios vietovės pavadinimas, iki pakeitimo buvusi priklausomybė gatvei, buvęs numeris, priklausomybė naujai gatvei ir naujas numeris gatvėje. Jeigu keičiasi adreso objekto vieta (koordinatės), nurodoma adreso priklausomybė gyvenamajai vietovei, gatvei, buvusios ir naujos koordinatės.

26. Jeigu keičiamas gatvės pavadinimas arba ribos, savivaldybės vykdomoji institucija pastatus, turinčius vienodus numerius, pernumeruoja ir apie tai informuoja gyventojus. Adresų registro tvarkymo įstaiga šiuo atveju keičia tik adresų objektų ir korpusų numerius, pastatų, patalpų ir butų unikalūs numeriai pastate nekeičiami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

Iv. Adresų objektų ir korpusų vietos nustatymas

27. Adresų objektų ir korpusų vietos nustatymas - taško, nurodančio adreso objekto ar korpuso geografinę buvimo vietą, koordinačių nustatymas.

28. Adreso vieta tikslinama pasikeitus geografinėms adreso komponentėms. Tokie atvejai galimi žemės sklypuose, kuriems suteikti adresai pastačius pastatus ir adreso tašką padėjus į jo kontūrą.

29. Nustatant adresų objektų (išskyrus butus ir patalpas) ir korpusų koordinates, naudojamas kartografinis pagrindas ir kiti duomenys:

29.1. skaitmeninis ar analoginis ortofotografinis ar kitas rastrinis arba vektorinis žemėlapis valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje arba su šia sistema susietose kitose koordinačių sistemose, užtikrinantis ne mažesnį negu M 1:10000 skaitmeninei topografinei medžiagai reikalingą tikslumą;

29.2. topografiniai planai M 1:500-1:2000 LKS-94 koordinačių sistemoje arba su šia sistema susietose kitose koordinačių sistemose skaitmeniniu ar analoginiu pavidalu;

29.3. savivaldybių teritorijų ribos;

29.4. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos pagal Lietuvos Respublikos adresų registro duomenis;

29.5. gatvių tinklas;

29.6. detalieji planai;

29.7. sodininkų bendrijų paskirstymo sklypais projektai ir planai;

29.8. nekilnojamojo turto objektų grafiniai duomenys pagal Nekilnojamojo turto kadastrą;

29.9. Lietuvos Respublikos adresų registro ir Nekilnojamojo turto registro išrašai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

30. Koordinatės nustatomos pilnais metrais, laikantis šių reikalavimų:

30.1. Kai adreso objektas yra pastatas, adreso taškas turi patekti į žemėlapyje matomo pastato kontūrą.

30.2. Kai adreso objektas yra pastatų kompleksas, kurio pastatai numeruojami kaip korpusai, adreso objekto ir vieno iš korpusų koordinatės gali sutapti. Taško uždėjimo tikslumas toks pats, kaip nurodyta šių Taisyklių 30.1 punkte.

30.3. Kai adreso objektas yra žemės sklypas, kuriame nėra pastato, arba pastatas skaitmeniniame žemėlapyje blogai matomas, adreso taškas turi patekti į žemės sklypo kontūrą.

30.4. Kai adreso objektas vietovėje yra, tačiau turimoje kartografinėje medžiagoje jo buvimo vieta nepažymėta ir žemės sklypas nesuformuotas arba duomenų apie jį nėra, tokio adreso objekto adreso taško koordinatės nustatomos matavimo lauke būdu. Tokiems matavimams patogiausia naudoti nedidelio tikslumo GPS (globalinės pozicionavimo sistemos) prietaisus. Šiuo atveju taško nustatymo klaida neturi viršyti 6 metrų.

31. Adresų objektų ir korpusų vieta nustatoma uždedant adresų taškus kompiuterio ekrane.

32. Neleidžiama naudoti kartografinės medžiagos, nesusietos su valstybine LKS-94 koordinačių sistema. Jeigu popierinio pavidalo stambaus mastelio topografiniai žemėlapiai M 1:500-1:2000 sudaryti sąlyginėse koordinačių sistemose, juos nuskenavus būtina nustatyti susiejimo su valstybine LKS-94 koordinačių sistema parametrus.

V. Adresų objektų ir korpusų žymėjimas vietovėje

33. Adreso sudedamosios dalys (savivaldybė, seniūnija (išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas), gyvenamoji vietovė, gatvė, žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso, korpuso ir buto ar patalpos numeris) vietovėje turi būti pažymėtos ir gerai pastebimos.

34. Už adresų objektų (išskyrus patalpas ir butus) ženklinimą vietovėje, tinkamą ženklų įtvirtinimą, jų informacijos teisingumą ir teisėtumą, ženklų priežiūrą ir keitimą atsako savivaldybės.

35. Už patalpų, butų ir korpusų ženklinimą vietovėje, tinkamą ženklų įtvirtinimą, jų informacijos teisingumą ir teisėtumą, ženklų priežiūrą ir keitimą atsako patalpų, butų ir korpusų savininkai ar valdytojai.

36. Adreso objekto (išskyrus patalpas ir butus) ir korpuso numeriai vietovėje žymimi ant pastatų pritvirtintose lentelėse. Lentelių standartus tvirtina savivaldybės. Lentelių fonas ir numeris turi būti aiškiai matomi. Numerių lentelėms gaminti naudojami dažai dirbtinėje šviesoje turi spindėti. Lentelės prie pastatų turi būti tvirtinamos tokiame aukštyje, kad būtų gerai matomos. Jų neturi užstoti prie pastato augantys augalai. Stambiuose daugiabučių pastatų kvartaluose gali būti naudojami padidinti numeriai, savivaldybių nustatytos spalvos ir formos fone užrašomi tiesiog ant pastato sienos.

37. Savivaldybės teritorijoje turi būti naudojami vienodi patvirtinto standarto adresų objektus (išskyrus patalpas ir butus) ir korpusus žymintys ženklai. Patalpas ir butus žyminčius ženklus nustato jų savininkai ar valdytojai.

38. Lentelių, tvirtinamų prie adreso objekto (išskyrus patalpas ir butus) ar korpuso, gamybą ir pritvirtinimą organizuoja savivaldybės. Jeigu savivaldybė nusprendžia, kad lenteles prie pastatų tvirtina jų savininkai, jiems lentelės išduodamos tik adreso objektą įregistravus valstybės įmonėje Registrų centre.

39. Kai adreso objektas yra žemės sklypas be pastato, jo numeris jokiais ženklais vietovėje nežymimas. Sklypo savininkas savo lėšomis gali pritvirtinti suderintos su savivaldybe formos laikinąjį numerį, kuris nuolatiniu, atitinkančiu standartus numeriu pakeičiamas pastačius pastatą.

40. Retai apgyvendintose gyvenamosiose vietovėse, kai adresų objektai ar jų grupės yra toliau nuo gatvės, šalia privažiavimo prie šių grupių pastatomi informaciniai ženklai, nurodantys adresų objektų numerius, kuriuos galima rasti važiuojant nurodytąja kryptimi. Rodyklių standartą nustato savivaldybė. Konkreti jų pastatymo vieta derinama su institucijomis, atsakingomis už eismo saugumą ir kelių priežiūrą.

VI. Numerių patalpoms ir butams suteikimas

41. Patalpos ir buto numeris žymimas skaičiumi arba skaičiaus ir raidės deriniu. Numeruojant patalpas ir butus, jų vieta (koordinatės) nenustatoma.

42. Numeriai suteikiami tik toms patalpoms ir butams, kurie yra arba gali būti suformuoti pastate kaip atskiri nekilnojamojo turto vienetai. Butų kambariai ir kitos pagalbinės patalpos adresų sistemoje nenumeruojami.

43. Statomuose naujuose pastatuose numeriai patalpoms ir butams suteikiami patvirtinus statybos projektus, bet ne anksčiau, nei suteikiamas adresas pastatui. Sprendimą dėl patalpų ir butų sunumeravimo priima savivaldybės vykdomoji institucija pastato savininko (statytojo ar pastato valdytojo) prašymu.

44. Sprendime dėl numerių patalpoms ir butams suteikimo numeriai pažymimi planų projektų kopijose, kurios yra būtinas sprendimo priedas. Sprendime nurodomi seniūnijos (išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas), gyvenamosios vietovės ir gatvės pavadinimai, pastato ir patalpų ar butų numeriai. Sprendimų dėl numerių patalpoms ir butams suteikimo kopijos per 5 darbo dienas pateikiamos Adresų registro tvarkymo įstaigai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

45. Patalpos ir buto numeris įsigalioja tik įregistruotas Adresų registro tvarkymo įstaigoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

46. Faktiškai esančiuose pastatuose numeriai patalpoms ir butams suteikiami pastatų savininkų (valdytojų) prašymu. Suteikti numeriai patvirtinami savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu, prie jo pridedami aukšto planai, kuriuose pažymėti suteikti numeriai. Sprendime nurodomi seniūnijos (išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas), gyvenamosios vietovės ir gatvės pavadinimai, adreso objekto ar korpuso priklausomybė gatvei, unikalūs patalpos ar buto numeriai ir suteikti patalpų ar butų numeriai. Savivaldybės vykdomoji institucija sprendimų kopijas su priedais per 5 darbo dienas pateikia Adresų registro tvarkymo įstaigai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

47. Performavus sunumeruotas patalpas ir butus, juos padalijus, suformuotiems naujiems adresų objektams suteikiamas buvęs numeris su raidiniu indeksu. Kitos patalpos ir butai nepernumeruojami. Šiuo atveju prašymą suteikti numerius pateikia nekilnojamojo turto objekto performavimą inicijavęs asmuo.

48. Daugiaaukščiuose pastatuose patalpos ir butai numeruoti pradedami nuo pirmojo aukšto arba rūsio, jeigu jame yra patalpų ar butų, kuriems reikia suteikti numerį.

49. Butai daugiabučiuose namuose, turinčiuose kelias laiptines, numeruoti pradedami nuo kairiosios laiptinės, žiūrint į namo fasadą. Aukšte butai numeruoti pradedami iš kairės pusės nuo įėjimo į laiptų aikštelę. Ties įėjimu į laiptinę pritvirtinamos lentelės, nurodančios laiptinėje esančius butus.

50. Patalpos numeruoti pradedamos iš kairės pusės nuo pagrindinio įėjimo. Pastatuose, kuriuose yra daug patalpų viename aukšte, rekomenduojama naudoti sistemą, pagal kurią pirmas arba du pirmi numerio skaitmenys reiškia aukšto numerį, likusieji žymi patalpos numerį aukšte.

VII. ADRESŲ OBJEKTŲ IR KORPUSŲ NUMERIŲ APSKAITA

51. Savivaldybės vykdomoji institucija, priėmusi sprendimą dėl numerių adresų objektams, nurodytiems šių Taisyklių 3.1-3.3 punktuose, taip pat korpusams suteikimo, Adresų registro tvarkymo įstaigai pateikia:

51.1. sprendimo kopiją;

51.2. užpildytą numerių adresų objektams ir korpusams suteikimo formą (pagal 1 priedą), kurios skiltyje „Unikalus Nr." įrašoma:

51.2.1. adresų objektų, nurodytų šių Taisyklių 3.1 punkte, - žemės sklypo projektinis numeris pagal detalųjį planą, žemės sklypo projektinis numeris pagal sodininkų bendrijų planus arba, jeigu sodininkų bendrijoje esantis sklypas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jo unikalus (kadastrinis) numeris;

51.2.2. adresų objektų, nurodytų šių Taisyklių 3.2 ir 3.3 punktuose, taip pat korpusų - unikalūs pastatų numeriai pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis arba faktinio naudotojo - fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, juridinio asmens - pavadinimas, teisinė forma ir įmonės kodas;

51.2.3. kartografinė medžiaga su joje pagal koordinates pažymėtais objektais ir įrašytais suteiktais numeriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

52. Savivaldybės vykdomoji institucija, priėmusi sprendimą dėl numerių adresų objektams, nurodytiems šių Taisyklių 3.4 punkte, suteikimo, Adresų registro tvarkymo įstaigai pateikia:

52.1. sprendimo kopiją;

52.2. užpildytą numerių patalpoms ir butams suteikimo formą (pagal 2 priedą), kurios skiltyje „Unikalus Nr." įrašomas buto ar patalpos unikalus numeris pagal Nekilnojamojo turto registrą. Jeigu priimtas sprendimas dėl suprojektuoto, tačiau nepastatyto pastato, ši skiltis paliekama tuščia;

52.3. aukštų planus su juose pažymėtais suteiktais patalpų ar butų numeriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

53. Suteikti pastatams, patalpoms ir butams numeriai įrašomi ir saugomi, jų apskaita tvarkoma valstybės įmonėje Registrų centre, duomenys pateikiami vartotojams teisės aktų nustatyta tvarka.


Kategorijos: Daugiabučių namų statyba, Nekilnojamas turtas, Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Pramoninė ir visuomeninė statyba
Visi kategorijos straipsniai
Pramoninis vėdinimas

Pramoninis vėdinimas

Vėdinimo įrengimas sandėliuose, pramonės įmonėse, gamybos patalpose, žemės ūkio pastatuose 

Kompozitiniai akytojo betono gaminiai

Žiedinė ekonomika statyboje

Popieriaus atliekos ir pelenai cementiniams mišiniams, sumaltos padangos plokštėms, putplastis ir polietilenas betone. Žiedinės ekonomikos pridėtinė vertė, kuriant šiuolaikines kompozicines medžiagas statybos pramonei. 

Angarai sandėliavimui

Angarai sandėliavimui

Terminas „angaras“ neapibūdina visų metalinio karkaso pastatų, kurių yra labai įvairių konstrukcijų ir įvairios paskirties. Naujų technologijų dėka metalinių konstrukcijų pastatai gali būti pritaikomi sandėliavimui, krovos terminalams, gamybai, biurams ir net gyvenamajai paskirčiai. Jie gali būti visai neapšiltinti ar apšiltinti tiek, kad pasiektų energiniai efektyvių pastatų lygį. Angarai ir metalinio karkaso pastatai skirstomi į dvi dideles grupes: lengvų aliuminio konstrukcijų tentiniai angarai ir metalo konstrukcijų pastatai. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
Modulinių pastatų, konteinerių, mobiliųjų statinių gamyba.
Agronomijos g. 45,, Kaunas
Telefonas: +370-37-491016, Mobilus: +370-687-58504, El. paštas: info@rmodul.lt
Keleiviniai liftai, liftų montavimas, liftų priežiūra ir remontas, liftų renovacija, liftai daugiabuciams namams, liftai naujs statyba, keleiviniai liftai, liftai renovacijai.
M. Sleževičiaus g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2424824, El. paštas: liftas@liftas.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Pramoninis vėdinimas Pramoninis vėdinimas

Vėdinimo įrengimas sandėliuose, pramonės įmonėse, gamybos patalpose, žemės ūkio pastatuose

Kompozitiniai akytojo betono gaminiai Žiedinė ekonomika statyboje

Popieriaus atliekos ir pelenai cementiniams mišiniams, sumaltos padangos plokštėms, putplastis ir polietilenas betone. Žiedinės ekonomikos pridėtinė vertė, kuriant šiuolaikines kompozicines medžiagas statybos pramonei.

Modulinis darželis Moduliniai pastatai: statyba greita, paskirtis gali būti keičiama, o pastatai - kilnojami

Reikia pripažinti, kad Vilniaus savivaldybė vaikų darželių problemą statydama modulinius priestatus sprendžia: šiemet atidaryti trys darželių priestatai, 2020-aisiais planauojami dar trys. Gal modulinė statyba išspręstų ir socialinio būsto problemą?

Angarai sandėliavimui Angarai sandėliavimui

Terminas „angaras“ neapibūdina visų metalinio karkaso pastatų, kurių yra labai įvairių konstrukcijų ir įvairios paskirties. Naujų technologijų dėka metalinių konstrukcijų pastatai gali būti pritaikomi sandėliavimui, krovos terminalams, gamybai, biurams ir net gyvenamajai paskirčiai. Jie gali būti visai neapšiltinti ar apšiltinti tiek, kad pasiektų energiniai efektyvių pastatų lygį. Angarai ir metalinio karkaso pastatai skirstomi į dvi dideles grupes: lengvų aliuminio konstrukcijų tentiniai angarai ir metalo konstrukcijų pastatai.

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Balsių progimnazijos vidaus erdvės Švietimo pastatų architektūra

Didelės pinigų sumos skiriamos mokslo įstaigų modernizavimui - langų keitimui ir sienų apšiltinimui. Tik visai neseniai pradėta kalbėti apie švietimo pastatų architektūrą ir vidaus erdvės, atrandama aplinkos įtaka ugdymui, bendravimui, emociniam klimatui kolektyve.

Paryžiuje atnaujintas daugiabutis Renovacija, kuri sužavėjo Europą

Apie Paryžiuje atnaujintą praeito amžiaus 6-ojo dešimtmečio 16-os aukštų daugiabutį parašė kone visų Europos šalių architektūros ir statybų žiniasklaida.

Kiaulidės statyba ir įrengimas Kiaulidės statyba ir įrengimas, kiaulių auginimas ir veisimas

Nors kiaulių auginimas yra gana daug sąnaudų reikalaujantis verslas, tačiau, įdiegus pažangias technologijas ir naudojant šiuolaikinę įrangą, kiaulininkystės ūkis pelningas netgi Vakarų Europoje

Moduliai - super daiktas, bet mažai kas tai supranta

Taip architektas Dalius Šarakauskas apibūdino modulinius gyvenamuosius namus.

Pramoninis apšvietimas. Kaip išsirinkti tinkamą?

Brangstant energijai, žaliavoms ir darbo jėgai išlikti konkurencingam, neprarandant gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybės, padeda taupymas tose srityse, kurios nėra tiesiogiai susijusios su įmonės produktu.

Modulinės patalpos – sprendimas, kai patalpų reikia čia ir dabar

Gyvenvietėje reikalingos patalpos ambulatorijai, cechui, dirbtuvei ar parduotuvei? Iki rugsėjo reikia pastatyti mokyklą ar vaikų darželį? Būtina išplėsti biuro patalpas?

Ar išnaudosime energetinį nuotekų dumblo potencialą?

Senosiose ES šalyse apdorotas nuotekų dumblas jau seniai nelaikomas atliekomis.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Kraustymasis: kaip išgyventi

Susipakauoti daiktus dviejų savaičių atostogoms būna sudėtinga, o ką jau kalbėti apie kraustymąsi keičiant gyvenamąją vietą. Galvojant apie persikraustymą, į galvą pirmiausia ateina, kaip norėtume ir kaip turėtų atrodyti naujieji namai; deja, ne tokį džiaugsmingą virpulį kelia kintys apie daiktų pakavimąsi.

001 Didžiosios statybos: Kaip statomi dangoraižiai

"Kas yra dangoraižis? Tai pastatas, į kurį norisi sustoti pažiūrėti užvertus galvą."

1 10 ypatingų dangoraižių, kurių nerasite Dubajuje

Kuomet šnekama apie aukštus pastatus, visų akys nukrypsta į Burj Dubajuje. Taip yra todėl, kad jis laikomas aukščiausiu pasaulio pastatu – o net nėra užbaigtas. Visame pasaulyje architektai sukūrė daugiau vaizduotę audrinančių projektų. Nuo žemiausio iki aukščiausio – čia pateikiami dešimt mūsų surastų dar statomų dangoraižių, kurių neįprastas dizainas ir ekologiška architektūra atperka ne tokį didelį aukštį.

Nacionalinis Pekino stadionas

Stadionas, priėmęs 2008 m. vasaros Olimpines žaidynes

Pasaulio dangoraižiai

Dangoraižių statybos istorija. Ar kiekvienas aukštas pastatas gali būti vadinamas dangoraižiu?

Statybų sektoriaus laukia pokyčiai Statybų sektorius laukia pokyčių - rinkoje atsiras daugiaaukščiai mediniai pastatai

Statybų sektorius Europos mastu pradeda istorinę transformaciją, o įsibėgėjantys procesai per artimiausius keletą metų turėtų stipriai pakeisti tradicinių statybos medžiagų gavybos, pastatų statybos ir renovacijos industrijas.

Pramoninis vėdinimas Pramoninis vėdinimas

Vėdinimo įrengimas sandėliuose, pramonės įmonėse, gamybos patalpose, žemės ūkio pastatuose

Kompozitiniai akytojo betono gaminiai Žiedinė ekonomika statyboje

Popieriaus atliekos ir pelenai cementiniams mišiniams, sumaltos padangos plokštėms, putplastis ir polietilenas betone. Žiedinės ekonomikos pridėtinė vertė, kuriant šiuolaikines kompozicines medžiagas statybos pramonei.

Modulinis darželis Moduliniai pastatai: statyba greita, paskirtis gali būti keičiama, o pastatai - kilnojami

Reikia pripažinti, kad Vilniaus savivaldybė vaikų darželių problemą statydama modulinius priestatus sprendžia: šiemet atidaryti trys darželių priestatai, 2020-aisiais planauojami dar trys. Gal modulinė statyba išspręstų ir socialinio būsto problemą?

Angarai sandėliavimui Angarai sandėliavimui

Terminas „angaras“ neapibūdina visų metalinio karkaso pastatų, kurių yra labai įvairių konstrukcijų ir įvairios paskirties. Naujų technologijų dėka metalinių konstrukcijų pastatai gali būti pritaikomi sandėliavimui, krovos terminalams, gamybai, biurams ir net gyvenamajai paskirčiai. Jie gali būti visai neapšiltinti ar apšiltinti tiek, kad pasiektų energiniai efektyvių pastatų lygį. Angarai ir metalinio karkaso pastatai skirstomi į dvi dideles grupes: lengvų aliuminio konstrukcijų tentiniai angarai ir metalo konstrukcijų pastatai.

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Balsių progimnazijos vidaus erdvės Švietimo pastatų architektūra

Didelės pinigų sumos skiriamos mokslo įstaigų modernizavimui - langų keitimui ir sienų apšiltinimui. Tik visai neseniai pradėta kalbėti apie švietimo pastatų architektūrą ir vidaus erdvės, atrandama aplinkos įtaka ugdymui, bendravimui, emociniam klimatui kolektyve.

Paryžiuje atnaujintas daugiabutis Renovacija, kuri sužavėjo Europą

Apie Paryžiuje atnaujintą praeito amžiaus 6-ojo dešimtmečio 16-os aukštų daugiabutį parašė kone visų Europos šalių architektūros ir statybų žiniasklaida.

Kiaulidės statyba ir įrengimas Kiaulidės statyba ir įrengimas, kiaulių auginimas ir veisimas

Nors kiaulių auginimas yra gana daug sąnaudų reikalaujantis verslas, tačiau, įdiegus pažangias technologijas ir naudojant šiuolaikinę įrangą, kiaulininkystės ūkis pelningas netgi Vakarų Europoje

Moduliai - super daiktas, bet mažai kas tai supranta

Taip architektas Dalius Šarakauskas apibūdino modulinius gyvenamuosius namus.

Pramoninis apšvietimas. Kaip išsirinkti tinkamą?

Brangstant energijai, žaliavoms ir darbo jėgai išlikti konkurencingam, neprarandant gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybės, padeda taupymas tose srityse, kurios nėra tiesiogiai susijusios su įmonės produktu.

Modulinės patalpos – sprendimas, kai patalpų reikia čia ir dabar

Gyvenvietėje reikalingos patalpos ambulatorijai, cechui, dirbtuvei ar parduotuvei? Iki rugsėjo reikia pastatyti mokyklą ar vaikų darželį? Būtina išplėsti biuro patalpas?

Ar išnaudosime energetinį nuotekų dumblo potencialą?

Senosiose ES šalyse apdorotas nuotekų dumblas jau seniai nelaikomas atliekomis.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Kraustymasis: kaip išgyventi

Susipakauoti daiktus dviejų savaičių atostogoms būna sudėtinga, o ką jau kalbėti apie kraustymąsi keičiant gyvenamąją vietą. Galvojant apie persikraustymą, į galvą pirmiausia ateina, kaip norėtume ir kaip turėtų atrodyti naujieji namai; deja, ne tokį džiaugsmingą virpulį kelia kintys apie daiktų pakavimąsi.

001 Didžiosios statybos: Kaip statomi dangoraižiai

"Kas yra dangoraižis? Tai pastatas, į kurį norisi sustoti pažiūrėti užvertus galvą."

1 10 ypatingų dangoraižių, kurių nerasite Dubajuje

Kuomet šnekama apie aukštus pastatus, visų akys nukrypsta į Burj Dubajuje. Taip yra todėl, kad jis laikomas aukščiausiu pasaulio pastatu – o net nėra užbaigtas. Visame pasaulyje architektai sukūrė daugiau vaizduotę audrinančių projektų. Nuo žemiausio iki aukščiausio – čia pateikiami dešimt mūsų surastų dar statomų dangoraižių, kurių neįprastas dizainas ir ekologiška architektūra atperka ne tokį didelį aukštį.

Nacionalinis Pekino stadionas

Stadionas, priėmęs 2008 m. vasaros Olimpines žaidynes

Pasaulio dangoraižiai

Dangoraižių statybos istorija. Ar kiekvienas aukštas pastatas gali būti vadinamas dangoraižiu?

Kompanijų produktai
Cementinės fasado plokštės Vilniuje
Cementinės fasado plokštės, dailylentės Vilniuje

Cementinės fasado dailylentės Vilniuje. Cementinės fasado...

Betranšėjės technologijos

Betranšėjinės technologijos: Renovacija, mikrotuneliai...

Barro lamelės

Degto molio aukštu slėgiu supresuotos keraminės lamelės (...

Keleiviniai liftai

Nauji liftai biurams, lifto pakeitimas, keleiviniai lifta...

ZET daugiafunkcinė modulinė halė

Surenkama modulinė halė

KONE judantys takai, projektavimas, įrengimas, priežiūra

Judantys takai komerciniams ir mažmeninės prekybos pastat...

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Įvairios paskirties statinių statybos darbai

Viena iš didžiausių statybos įmonių Ka...

Naftos gaudyklės, smėliagaudės ir riebalų gaudyklės

Naftos produktų gaudyklės, riebalų gaudyklė, smėliaga...